Skip to main content

Full text of "Studia Syriaca, seu, Collectio documentorum ... : ex codicibus Syriacis primo publicavit"

See other formats


kM \ vV* ^» Mediaewo, ^^^ «5, ■"' \mi^^^ Toronio. ^^ V^tv \o Digitized by tiie Internet Archive 

in 2011 witli funding from 

University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/studiasyriacaseuOOmont fTSri 
STUDIA SYKMArA scu COLLECTIO nOCUMENloRUM HACTENUS INEDITORUM 
EX CODICIBUS SYRIACIS PRIMO PUBLICAVIT. LATINE, VERTIT NOTISQUE ILLUSTRAVIT IGNATIUS EPHRAEM II RAHMANI 

PATRIARCHA ANTIOCHENUS 
SYRORUM TYPIS PATRIARCHALIBUS IN SEMINARIO SCHARFENSI 

IN MONTE LIBANO 

MCMIV 
JAN - 4 1945 
i2g37 TOUS DROITS RESERVES Ai) i,i:rTr)iv'i:M *^«^»jm »^ Clnriores Fuiropae Syroloi^i scripta, qiiae ad nos iisque per- 
veiieriiiit, Aiictoruin Syrornm ex codicibus qui in celeberrirnis 
Occidentis bibliothecis pnblicis asservantnr, typis vulgare janiadi 
pollicen'nr. Donec felici succcssu coronentnr conamina, quae ad 
tantae inolis opns perFiciendutn absolvendnniqne a viris praedic- 
tis adhibentnr, rati sumus intcrim nostris typis edere pretiosioru 
scripta nondnm cognita, qnae delitescunt in hand paucis syriacis 
codicibus, quos vel nobis ipsi conquisivimus, vel in privatis publi- 
cisque Orientis bibliothecis evolvimns. 

Ampliora quidem opera majorisque momenti quae illa manus- 
cripta volumina complectuntur edentur deinceps, Deo O. M. faven- 
te, in sepratis tomis ad constituenda diversa corpora pro quavis 
serie scriptorum. 

Modo autem ad votis eruditorum virorum satisfaciendum 
^consilium suscepimus pub lici juris absque mora faciendi nova bre- 
viora documenta atque excerptaex commemoratis codicibus,eadem 
producentes collecta in fasciculis sibi bis vel ter in anno succeden- 
tibus, maluimusque ut in singulis fasciculis insererentur ex variis 
scriptoribus, observato generatim ordine chronologico, varia do- 
cumenta de variis rei litteraria? syriacae argumentis. In ampliorem 
porro communioremque utilitatem pu :licatorum documentorum 
exhibemus versionem latinam, cui subnctuimus perbreves adno- 
tationes tum ad indicandos describendosque codices unde textus 
illi fueruut desumpti, tum ad illustr.ndas litteras ipsas syriacas, 
earundemque historiam, nec non ad designanda quaedam praecipua 
loca quae ad eruditionem sive sacram sive profanam magis faciunt. 
Huic nostrae collectioni titulum praefiximus " Studia Syriaca „. In primo qui prodit fasciculo habes lector insignia documenta 

ex quibus hinc quaedam complentur literariae lacunae, illinc corri- 

guntur varii errores qui passim occurrunt de aetate, religiosa pro- 

fessione, lucubrationibus gestisque aliquorum syrorum scriptorum. 

\n eo insuper praesens fasciculus praestat quod perhibeat parva 

fragmenta syriaca ethnici auctoris quae sunt fere sola superstes 

supellex ex litteris syriacis paganis quae Christi adventum praeces- 

serunt. 

Subsequentes fasciculi perutilia quoque suppeditabunt docu- 

menta 

Berythi die 20 Februarii 1904 
(:ai»ut 1 

Epistola t|iiani Jacobiis MierosoIvriKT episcopiis Qiiadrato in Italia (I)misit, 
ut ei sigiiificarct qiiid Tiberiiis Caesar saiixcrit dc Judapis qui 
Cliristuni crucifixci imt, ipsiusque salvificantcm 
resiirrcc tinnom ncp^arunt 

Jacob»iis Hicrosolymae Episcopiis Quadrato aliinino probo tldcliquc disci* 
pulo salutciii iii Domino nostro. 

Audivi gaudio affectus quantam, frater et fili, curam impcndis pro Christi 
doctrina; quo alacri animo occurris iis, qui versantur in rcctitudine et veritate; 
quo pacto disputas adversus Judaeos ethnicosquc, dcmonstrasque crucifixoribus 
ex libris ( sacris ) tcstimonia dc Domino nostro. 

Quemadmodum olim insurgebant adversus Dominum, dum signa et mi- 
racula operabatur, sic liodic nos contentione oppugnant. 

Sed modo jam coram praeside Pontio Pilato ipsorum perfidiam luculenter 
patefactam esse compertum est. Hannan, Caiphas, Benjamin et Nahmael, popuU 
Judaeorum coriphaei,confessi sunt se praebuisse munus custodibus Christi sepuU 
cri necnon satellitibus Aristidi atque Aetio, quibus suggerebant utsilentio praete- 
rirent quae ( oculis ) viderunt, affirmarentque ea quae minime adspexerunt. Ipsi 
quoque custodes idem hoc confessi sunt, se scilicet recepisse munus, ne decla^ 
rarent Dominum nostrum vere de mortuis resurrexisse. 

Quibus de rebus Pilatus factus certior jussit ut adducti illi in facinoro-. 
sorum hominum carcerem coniicerentur. 

Porro cum ille vices ageret domini nostri Caesaris, exarata epistola,. 
ipsi Caesari retulit quae Judaei sunt perpetrati in Christum, Jesum. Quonian> 
vero vehementer perterrebatur cum audiret ab iisdem verba quibus coram ipsa 
asserebant, hunc nempe Jesum esse regem Judaeorum, haec quoque illis litteris 
consignavit. Quid ea de re jusserit Caesar, nesciunt Judaei. 

Tibi autem, frater, curandum est ut inquiras mihique nunties quid Caesar» 
qui apud vos est, de Judaeis sanxerit, diligenter scripto me de hoc instruens, 

Epistolae quam es mihi missurus exemplar, unum in ecclesia (2) Ephesj 
relinque, alterum in ecclesia Antiochiae, apud Marcum evangelistam. (l)Incodiceex amanuensis ignorantia erronee additur post Lj^L.^^ vox I^u^oo (urbs) 
(2) In versione armena additur " apud Joannem filium Zebedei, 

6Q 00 — 2 — 

Saul vero qui dictus est [ ^ ] Paulus jam est Thessalonicae. Equidem 
talia scripsi ut ab externis dignoscantur Judaeorum doli ea ratione qua nobis 
sunt cogniti. Phlippus autem, Senicus, Justus, Levi et Aphre(l)celebres Judaeo- 
rum legisperiti ad me accedentes in Christum crediderunt, susceperuntque 
baptisma, jamque adversus filios suae gentis disputant, 

Summus autem illorum sacerdos Gamaliel neque negat Christum, uti po- 
pulus suus, neque illum, sicuti nos, aperte confitetur; verumtamen renuitaudire 
vel admittere dicta illorum, qui nobis crimina moliuntur, et tranquille silentium 
servat, praecipue a quo vidit Dominum nostrum in coelos ad Patrem ascendisse, 
ipsiusque praedicationem per universum orbem esse transgressam, ita ut cuncti 
Ipsum cum glorioso Patre Spirituque divinitatis ejus adorent, et eamdem insu- 
per praedicationem vitam omnibus dispensare et elargiri credentibus in ipsum 
per mysterium corporis et sanguinis quod nobis dedit. 

En ex Judaeorum gente exciderunt cessaruntque sacrificia; neque valent 
ipsorum sacerdotes et Levitae, more suo pristino, sacrificia offerre, quum sacer- 
dotium ab ipsis sublatum nobis concesserit Deus, qui promisit se esse nobis- 
cum usque ad consummationem mundi. Salutem plurimam exhibe Nicanori, 
Parmenae Onesiphoro cunctisque ecclesiis quae ibi sunt. 

Salutat te ecclesia Hierosolymae desolatae, cujus filii aucti sunt. Attendo 
iis quae tibi frater scripsi responsum. 

CAPUT II 

[ ^^] De Paulo Apostolo 
N. I 

Paulus Apostolus ex Tarso erat ex tribu Benjamin (2) de secta Pharisaeo- 
rum. Post susceptum ab Hanania baptisma, Plurimas regiones majoresque 
civitates praedicatione coliustravit, proque nomine Christi discrimina haud exi- 
gua adiit sustulitque. Demum Romam se contulit ad Petrum. Cum porro 
( Apostoli inter se ) orbem terrarum dividerent, gentes contigerunt sorte Paulo, 
Petro autem Judoeorum populus. Jamvero permultos uterque ad veritatem 
Christi pertraxerunt: Unde jussit Nero ut acerbis ictibus ambo illi interimeren- 

(1) In versione armena additur: " et Judas „ 

(2) Apud Saiomonem Bassorensem habetur " ex tribu Ephraim „ tur. IVtriis (|tii(lrin posliiliivi! iit ( iiu itij;iTctiii iiivcrv) rapitc, iit tali r^itionc 
cxhitMTctiir osciilans calccs sui crucifixi Ma^istri 

Mj^rcssi ut intcrficcrcntiir, siiccrdotii inaniis impositioncm siiis discipulis 
tradidcriint, IVtrus MaKO, Paiiliis I iicac. 

l*ost(iiiam crucifixus fucrit 1'ctius, ct l*aulus intcrcmtiis cum plurimis disci- 
pulis, l.iuas ct Marcus noctu cj^rcssi ipsoriim corpora in IJrhcm intulcrunt. 
IVriit autcin caput l*auli intcr occisorum cadavcra ncquc rcpcricbatiir. 

Multiim post tcinpus pastor (piidam transicns per l(Kuin, iibi (Kxisi sub- 
jacebant, invcnit caput ejus ( i. c. Paiili ), quod extrcmitati baculi infixum sta- 
tuit erectum prope septiim ovilis sui. Nocte dein ij>;nem succendi desuper ani- 
madvertens perrexit ad ceiiiorem fa(iendum hac de re Xystum episcopum ct 
clerum, qui aj^novcrunt caput illiui esse revera Pauli. Xystus nihilominus 
inquit: vigilias precesque totam per noctem instituamus, atque extrahamus 
(ex urna) corpus ponamusque capiit (repertum) penes pedes ejus, si caput se 
movens conjungatur cervici, fatcndiim erit Paiili esse. 

Quae cum praestiterint, corpus ipsum se convertens capiti ita se junxit 
ut vertebra ne fere ullatenus dissecta fuisse viderentur. Qui haec adspiciebant 
stupefacti Deum collaudarunt. 

A vocatione sua usque ad vitae finem computantur triginta quinque anni. 
Triginta quidem et unius anni spatio loca innumera perlustravit, duobus annis 
in Cesareae carcere, tandem alteris duobus Romae degit. Martyrium autem 
subiit anno trigesimo sexlo post Salvatoris nostri passionem. 

Ecce autem in magnificis Imperii aedibus Romae inaximo cum honore 
reconditus est, singulisque annis die vigcsima nona Julii ipsius memoriam 
peragimus. 

[ * ] N. 2 

Prologus libri Pauli ApostoH initio praefigendus 
Cum admirer, venerabilis pater, studium tuum discendi atque persisten- 
tem tuum amorem, obsequens obediensque animum ad angustam arctamque 
viam narrationis elucubrandce cogo, ut prologum praefigendum initio Pauli 
scripturce conficiam. Suscepi super me onus meas vires antecellens ob timorem 
inobedienlia?, cuni didicerim ex proverbiis filium inobedientem perditioni tra- 
dendum, obedieiitem vero extra perditionem constitutum esse. 

Praesto autem mihi sint tuae orationes, quae me, veluti remi impellentes 
aut mihi alas addentes, vehant usque ad Deum. — 4 — 

Qiia ratione magnus ille Moyses olim manus pandens Israel in castris 
constitutum adjuvabat, ita et ego ( subsidio tuae orationis ) a spiritibus aerem 
occupantibus bellumque moventibus liberabor, ducamque pacate dicendi artis 
navim ad portum pacis. 

Incipiam itaque rem exponere prouti est. Paulus Apostolus fuit natione 
hebraeus, de tribu Benjamin ex Pharisaeorum secta. A Gamaliele doctore fideli 
imbutus fuit lege Moysis. Idem praeterea incolebat Tarsum praecipuam civita- 
tem Ciliciae, impetebatque Dei ecclesias persecutione atque praedatione. Exhinc 
praesens adstitit Stephani apostoli et martyris caedi, cui et particeps factus est, 
onus suscipiens custodiendi indumenta eorum, qui illum lapidabant, ut impe- 
lleret omnes ad coniiciendas suas manus in eundem occidendum. Primus inter 
tumultum exagitantes ille apparebat pertinaciter ubique locorum expetens de - 
lendos esse sequaces praedicationis timoris Dei. Permulta eaque gravia adversus 
ecclesiam moliebatur, ipsiusque furormodum excedebat,cum sic praesertim repu- 
taret se attestari timorem Dei magnaque praestare, ut idem in suaepistolafatetur. 

Lucas autem in secundo libro refert ipsum, non modo, uti alii plerique* 
Judaei, odisse praedicationem veritatis ab illaque abhoruisse, quinimo furorem 
nimium vehementem prae reliquo populo adversum eandem perhibuisse. Cum 
dein animadverterit praedicationem jam refulgere, verbumque veritatis incre- 
menta obtinere prae religione judaica, angore affectus est, putansque maximam 
esse jacturam, nisi aboleretur doctrina illa, multam operam curamque adhibuit 
adversus ecclesiae filios animo eosdem [«] a veritate divellendi aut . . .(1) in 
carcere Cesareae. Insuper duo anni quos degit Romae, quibus decem addendi 
sunt, ita ut a sua vocatione usque ad exitum numerentur anni tirginta quinque. 

Ne quis porro me arguens repudiet haec, quae contigerunt post exaratum 
act. apost . librum, propterea quod Lucas illa nequaquam suo scripto consigna- 
verit, quaeratur rationabiliter ab isto : admittisne, dilecte, tempora quae post 
act. apostolorum librum? et ille ait : ostende Lucam narrantem martyrium Pau- 
ii. Ego vero ei respondeo, si vitam quam Paulus transegit duobus annis Ro- 
mae fuisset Lucas niensus, retulissetque historiam ejusdem martyrii, investiga- 
tio nulla fieret de eventibus : quoniani autem Lucas de martyrio, quod multo 
tempore post scripturam illam contigit, minime scripserit, quae Eusebius de 
temporibus scrip^it retulitque, animo consentienti libenter, dilecte, admitte. Chri- 
st isiquidem discipuli suscipientes cuin persuasione et fide in suam aliorumque 
aedificationem traditiones doctrinasque Patrum, haeredes fiunt regni caelorum. (1) Excidit unum foiium cx manuscripto syriaco. -5- 

Martyiium l'.iiili Apdstnlj pcr Ncmnnn cjnod cvfiiit Romae 

Siih NcioiR' CiKsaic KNniiaiKM iiin siibiit K'ornac martyriuin Saulus apo- 
stolus, cui caput fuit gladio ainputatum . Certaincii gloriosum certavit sandus 
apostolus Komac die vigesima iioiia .lulii anno sexa^esimo nono Salvatoris 
nostri Jesu Cliristi adventus. 

Ab anno cigo quo martyrio coionatus fuit usquc ad Alexandri Macedonis 
annum 810, iii quo hic liber fuit primo ex Graeco in Syriacum conversus, enu- 
mcrantur anni quadringenti triginta sex. Accurateexhibui tempus Pauli martyrii. 

[ o J CAPUT 111 

Saccrdotii in orbcm terrarum transmissio per maiuis impositionem 

a singulis beatis apostolis. 

Hierosolyma : susceperunt primo apostolicam sacerdotii manus impositionem 
Hierosolyma et universa Palaestina Samaritanorum Philistinorumque, regio Ara- 
bum, Phceniciorum Caesareaeque incolae ab apostolo Jacobo, qui magister et 
rector fuit ecclesiae apostolorum quae condita fuit in Sionlipse est frater Domini. 

Alexandria : suscepit apostolicam sacerdotii manus impositionem Alexan- 
dria, Thebais, Aegyptus interior et universa provincia Pelusii usque ad 
Indorum fines a Marco Evangelista, et in ecclesia quam ibidem aedificavit fuit 
magister et rector, atque in eadem ministerio saccrdotii perfunctus est. Est au- 
tem unus ex septuaginta Domini discipulis. 

India : apostolicam sacerdotii nianus impositionem suscepit universa India 
cum finitimis regionibus usque ad alterum mare a Thoma uno ex duodecim, 
qui rector et magister fuit in ecclesia quam ibidem aedificavit. 

Antiochia : suscepit apostolicam sacerdotii manus impositionem Antio- 
chia necnon Syria, Cilicia, Galatia usque ad Pontum a Simeone Petro,qui ibi- 
dem posuit fundamentum ecclesiae, in qua sacerdotali ministerio est perfunctus 
usque ad diem qua Romam petiit propter Simeonem magum, qui magicis arti- 
ficiis Romanos decipiebat. 

Roma : apostolicam sacerdotii nianus impositionem suscepit Roma, necnon 
Italia universa, Hispania, Britania, Gallia (1) cum ceteris locis finitimis a Si- 

(1) Pro ll^^legendum est JL^l^ — 6 — 

meone Cepha, qui ex Antiochia venit ( Romam ) fuitque magister et rector in 
ecclesia, quam ibidem exstruxit. 

Ephesus : apostolicam sacerdotii manus impositionem suscepit Ephesus, 
necnon Thessalonica, Asia, tota provincia Corinthorum et tota Achaia cum 
finitimis locis a Joanne Evangelista, qui recubuit super pectus Domini, quique 
ibidem aedificavit ecclesiam, quam rexit ministerio fungens. 

Nicoea : suscepit sacerdotii apostolicam manus impositionem Nicoea necnon 
Nicomedia, universa terra Bithyniae, Gothia cum finitimis regionibus ab Andrea 
apostolo fratre Simeonis Cephae, qui fuit magister et rector in ecclesia, quam 
ibi condidit et in qua ministravit. 

Byzantium : suscepit apostolicam sacerdotii manus impositionem Byzan- 
tium, necnon Thracia et universa regio finitima usque ad flumen magnum 
( Danubium ) quod separat regionem barbarorum a Luca apostolo uno ex sep- 
tuaginta, qui ibi aedificavit ecclesiam, in qua sacerdotali ministerio gubernioque 
perfunctus est. 

Edessa : suscepit apostolicam manus impositionem Edessa et universae 
terrae adjacentes, australis regio, necnon regio quae ad fines Mesopotamiae est, 
ab Adai [ i ] apostolo uno ex septuaginta qui ibidem ministravit, aedificavitque 
ecclesiam, in qua sacerdotali ministerio gubernioque perfunctus est. 

Persia : suscepit apostolicam manus impositionem terra Persidis et Assy- 
riae necnon Armeni, Medii incolaeque regionum finitimarum Babilonis Huzita- 
rum et Geliorum usque ad ora Indiae et Gog et Magog aliaeque re*jiones unde- 
quaque ab Agai confectore vestium sericarum Abgari regis, atque discipulo 
Adai apostoli. 

Ceteri autem socii alii nempe apostoli perrexerunt in remotas barbaro- 
nim terras transibantque ab uno in alium locum discipulos instituentes, et 
postquam in iisdem locis ministrarunt, ex hoc mundo migrarunt. -7- 

l^ I CAIHJI IV 
N . I 

Splcndidi symboli, qiii, mcnti sanac suadcnt mystcrium adorandae 
Trinitatis, auctorc s. Ilpluacmo (jthara Spiritus Sancti. 

Mens mea intuctur unum, qui trinus cst, cum sit unus, quiquc unus cst 
cum sit trinus. 

Intuctur sotcni, qui suo globo praesefcrt imagincm Patris in sua essentia; 
habet et radium sibi pcrpctuo inhacrcntcm qui tamcn sc inclinans descendit 
ad nos, sicuti Filius ex sinu Patris ad nos immissus desccndit, quin recesserit 
a Patre; habet et suae naturae consubstantialcm calorem, quin tamen ipse calor 
dicatur sol vcl cognominctur radius; sicuti et Spiritus Sanctus, qui cx Patre 
est, neque Patris nomine nuncupatur neque Filii, quemadmodum ncque solis 
calor vocatur radii frater filiusvc solis; ita Spiritus Sanctus non est filius 
Patris neque filius Filii, uti osores blasphemant. 

Globus solaris dicitur simpiiciter sol, sicut pater recte Pater appella- 
tur, et radius manifeste praesefert imaginem Filii, atque Spiritus splendide 
praefiguratur per calorem, Globus autem solis, calor et radius, hi tres, vocan- 
tur uno nomine sol et nullum fuit tempus quo unus ex hisce tribus praeces- 
serit socium. Simili ratione de divina essentia agentes, dicimus nullum exis- 
tere initium neque Patri in sua paternitate neque Filio in sua generatione 
passiva neque Spiritui Sancto in sua processione. 

Symbolus Trinitatis animadvertitur quoque in igne, videlicet ignis flamma 
est tamquam Patris paternitas, splendor sicuti Filii filiatio, calor autem natu- 
ralis veluti processio Spiritus Sancti. 

Alio et modo : Pater benedictus est ut radix benedicta arboris, Filius 
sicut jucundus arboris fructus, Spiritus, est ejusdem odor et vis. 

Adumbratur et Trinitate trinitate qua praedita est anima : videlicet intellec- 
tus Patrem adum adunibrat, verbum Filium, Spiritus Spiritum Sanctum. 

Sufficiant haec ad christiani fidem confimandam. -8 — 

[t^] N. 2 
Monita sancti Ephraemi ordine alphabetico disposita 

Abram ex operibus fuit justificatus suis; cautus itaque, frater, esto in 
custodienda vera doctrina, quam a magistris discis tuis. Nihil antiquius habeas 
quam assiduam obtemperationem. 

Incedens per forum, tuos passus modera et compositum castumque tene 
intuitum tuum. Ne quid comedas per forum, ne ignominia afficiatur monasticus 
institutus, cui addictus es. 

Elige doctrinam acquirendam: tali ratione enim maximum honorem patri- 
bus, moderatoribus, speclatoribusque tuis comparabis; fratres autem tui exinde 
utilitatem capient, sodalesque sequentur normam rectitudinis tuae. Doctrinam 
coelestem prae auro optimo, lapidibus pretiosis, gemmis praeclaris et smaragdis 
exquire. Cura praecipue ante quamvis rem tueri veritatem. 

Esto in bonum exemplum fratribus sodalibusque tuis: in quovis negotio 
perhibe te addictum, obedientem atque sedulum in addiscendo. 

In quovis suscepto mandato, dic quod tibi mandatum fuit dicere, nihil 
immutans, ne quid aegrefacias te mittentibus; tuque etiam angustiaberis. Neque 
iis, quae dicenda commendata fuerunt tibi adiicias vel illis detrahas. 

Perpoli juvenilem tuam mentem, et accede ad eruditionem animo integro: 
ea ratione evades dignus doctrina, tuique magistri te doctrina imbuent, peri- 
tusque, uti illi, eris. 

Purifica te a cunctis juventutis tuae consuetudinibus, proculque a te re- 
pelle mores adolescentis vitae, et sic tibimet adipisceris ea quae utilia sunt. 

Bonum est tibi quod in timore tuorum praeceptorum fueris educatus, quod- 
que humilis, verecundus modestusque adoleveris, neque sis discij>linae expers. 

Decora est juventas, quam qui admiratur collaudat, cuique ipse Crea- 
tor benedicit. 

Corrige primae juventutis liabitus, ne isti invalescentes te opprimant: stu- 
diose cura, ne novi pristinis adiiciantur. 

Ne te taedeat vitio resistere: si cupiditati indulges, vix maximo cum labore 
consequeris ea quae animam tucntur. 

Si jactatores invalescentes in te tanquam in puerum insurgunt, confuge 
ad Conditoris arcem, et ibi [-] consistens illos confunde. ^ 

Mala optia lioniiniim siint vtliiti ignis dcvorans, infinitaquc cst pravitas 
eoriinuliMn. 

Spria in lihrratioiicin Illius ail cujus arccm confuKcris, cxcmploquc filii 

Jessc dicito: " clocc me Domine viam mandatorum tuorum et illa scrvabo. „ Et 

** quam dilexi let^em tiiain, ipiae tota die cst mcditatio mca. „ ( ps. ('.XVII! 37et33) 

Excrcita animam tuam sacris canticis,etveluti avis laqucum vcnatoris cffui^ies. 

Eripe tuos pedes a dolosi laquei^, lej^cm Domini die noctcquc mcditando. 

Vcnator tuus cst assiduus astutusquc: adcst tamcn Divinus Opifcx, qui 
ah ipsius iiodis tc immunem servare valet. 

In tuum adjutorium invoca neum, qui te rectitudinis sectatorem efficiet 

Redde lu^nignum Deum erga te, orationi vacans sine ulla reprehensione 
neque loquendo neque ludendo neque ridendo, ne tandem pcenam incurras. 

Lauda Deum, qui te effecit digiuim instituto monastico. Ora pro institu- 
toribus, qui insudarunt in te erudiendo, nec non pro parentibus qui te doctri- 
na erudiendum obtulerunt eis. 

Domini jusjurandum apud te sit maximo in honore prae ceteris, quae ore 
profers. Intcr fratres sodalesque ne dicas nisi: ita est, crede, minime ita, prorsus 
ita est: tali ratione coram Deo et ab hominibus honoraberis. 

N. 3 
[ u ] Sancti Ehpraemi carmen adversus Bardaisanum 

Unus est Ens, qui intime se noscit seque intuetur, qui in se est atque ad 
extra progreditur. Laus ipsius nomini. 

Est ille Ens, qui, sua voluntate, ubique locorum est, arcanus et manifes- 
tus, revelatds et absconditus, sursum et deorsum est. 

Se demittens deorsum conjungitur, sua gratia, inferioribus; sua essentia 
uti et sua gloria altissimus excelsusque est, extolliturque supra excelsos. Promp- 
titudinem suam hinc potest cohibere, minus celerem eam reddens, illinc a cunc- 
tatione sua desistens apparet promptus. 

Cum Ipse sit ante omnia, post omniaatque in medio omnium, similis fit 
mari in quo creaturae omnigenae agitantur. 

Qua ratione aquae insequuntur pisces dum illi quaqueversus se movent, 
similiter Deus rebus creatis adest. 

Sicut aquae circumdant undique pisces, ita et Conditor singula creata 
magna atque exigua. — 10 — 

Queniadmodum immersi reperiuiitur in aquis pisces, ita altitudo et pro- 
funditas, longinquitas et proximitas cum suis incolis obruuntur in Deo. 

Sicuti aquae occurrunt pisci quo is se vertit, ita Deus obviam fit cuique 
qua in via ille incedit. Quemadmodum aquae concomitantur omnes pisces in suis 
flexibus. Deus quoque adest singulis hominibus, intueturque opera eorumdem. 

Si hominesa terra quae ipsis veluti sedes est nullatenus possunt se abs- 
trahere, multo minus poterit quis a Deo, qui cunctis praesens est, recedere. 

Immixtus est Deus cunctisrebus a se creatis ubique locorum, uti anima 
immixta est corpori et lux oculis. 

Nemo a sua anima, quae ipsius informat corpus, se divellere potest, neque 
se abscondere valet a Deo, cui ipse inhaeret. 

Quemadmodum aquae circumdant piscem qui involvitur in ipsis, ita 
naturae omnes creatae in Deo moventur. 

Divinus Ens qui immiscetur aeri, te quoque una cum tuo spiramine pene- 
trat; cumque sit luci conjunctus in tuos oculos per intuitum introducitur. 

Tuo est Deus quoque unitus spiritui, te prouti es, introspiscit, tuam 
inhabitat animam, neque ipsum fugit quidquid in corde tuo delitescit. 

Quemadmodum intellectus ( in homine ) praecedit corpus ad loca percur- 
renda, ita divina essentia penitus praecognoscit tuam animam antequam tu 
illam scrutaris. 

Qucmadmodum cogitatio operationem praecedit, ita divina intelligentia 
antecedenter praecognoscit quidquid cogitaris. 

In comparatione divinae essentiae subtilitatis cum tua anima, haec quasi 
res corporea dicenda est, spiritusque tuus reputandus veluti creatura sensibilis. 
llle qui creavit te est quasi aninia tuae animae spiritusque tui spiritus. 

Ipsc rcmotusest( infinite ) a eunctiset cum hominum cunctis immiscetur, 
omniaque complet sua manifestatione : magnum est ejus nomen, essentiaque 
ipsius est admiranda, abscondita atque prorsus imperscrutabilis. 

Hic est ille Ens, de cujus essentia nemo disceptare valet; est illa virtus, 
cujus profunditas est ineffabilis, cuiquc nullus ens ex visibiHbus [ ^- ] invisi- 
bilibusque aequiparari potest. Hic est ille Ens, qui ex nihilo omne quod est 
creavit constituitque. 

Dixit Deus fiat lux; agnosce eam itaquc esse creaturam; fecit tenebras, 
factaque est nox; agnosce illam essc effectum. 

Deus est qui in lapidibus igncm atque in petris latentes aquas creavit; 
virtus quae eos ex nihilo suscitat una eademque est. - II- 

Ncqiir iii tcrra vcliit iii nH-cptaciiIo asscrvatiir liodic i^ms, qum imo cx 
silicc (iiiotiiiic cliiitiir. 

Dciis ist c|iii ij^iiis procliirciuii dcdit potestatcm tioimm, ijui pio lihilo 
scintillam cliiit cxstiiiguitijuc : iiunpa crgo pcrtinaccs. 

hx lii;iii liinatura cxaiilct iKHis late pcr silvani, tlnininaquc invaicscciis 
illain comhmit, doiicc taiulcin in cincrcs rcsolvatnr. 

Si ii;iu"m aciuaiiu|uc autumas dixinitates essc, ininimc vero crcaturas, eos- 
demquc tciiam piacccdcrc facis, dic ijuo in loco ipsorum radices reconditae 
delitcscchant ? 

Qui suain \ult perdere salntcm os patefacit ad disserendum de cunctis 
rebus; qui suam odit aniinam, Dcum ipsum limitibus circumscribere audet. 

Qui in iis, quae supcrcminent cxceduntque intellectum, sapiens esse vult, 
veticmentcr ille crrat, dum enim cupit proferre quae jucunditatem afferunt, ad 
impietatem devenit. Proh Bardaisane cujus intellectus tumultuat, quemadmodum 
et ipsius cognomentum indicat tumnltum aquaruin. 

N.4 

Sancti Ephraemi hymnus de semetipso ad tonum : 

Descendite fratres obsignati 

Responsorium: Laus tibi, Domine, qui tuos athletas corroboras. 

Natura cibum exposcente, a manducando abstinui, famemque saepenumero 
sum expertus, ut feHcitatem jejunantibus servatam promererem. 

Natura ex limo confecta aquam potandam requirebat; ego vero illam siti 
arescere reliqui, ut in paradisum perveniens ejusdem rore recrearetur. 

StimuHs naturae magis in dies magisque invalescentibus, juventutis senec- 
tutisque meae in finem usque dies unum post alium subripere quaesivi. 

Mane siquidem mihi fingebam ad vesperas me de vita migraturum, ideoque 
tanquam ille qui jam jam moritur, assiduam operam navabam totam per diem. 

Cum advesperasceret, cogitabam animo me minime futurum usque ad ma- 
tutinum advenientis diei, subindeque sedulus in oratione persolvenda diluculum 
usque. 

Corpus cum somnum, quo indigebat, expeteret, blanditiis alHciebam, pro- 
posita beatitudine, quam Dominus pollicitus est vigilantibus. 

Me Christo constitui in ecclesiam, in qua thus atque aromata opera 
membrorum meorum, ipsi obtuli. — 12 — 

Mens mea fuit ara, voluntasque sacerdos, atque me ipsum veluti in agnum 
insontem immolavi [ v^ ] in sacrificium. 

Quum in baptismo fuerim semel oleo Spiritus Sancti perunctus, diligenter 
cavi ne me ullo unguento ungerem. 

Cum aquis, quae in cruce ex latere Domini fluxerunt, jam fuerim ablutus 
magnopere effugi balneas adeundas. 

Cum suscipiebam ignem sacritlcii ( altaris ) , supplex orabam ut combu- 
reret lolia spinetumque membrorum meorum. 

Flammam ignis, qui ardet in meis membris, extinxit Dei sanguis, impe- 
divitque ne memetipsum illa ureret. 

Corpus Dei quod suscepi insanctuario me servavit immunem incolumemque 
a laesionibus illius qui adversus me pugnat. 

Vespere singula mea membra Trinitatis Nominibis obsigno, ne diabolus 
adveniens meam virginitatem auferat. 

Gloria ab omnibus tibi Trine in virtute, qui roborasti meam senectutem 
longosper annos in agone. 

A juventute usque ad senectutem tuli, Domine, jugum tuum hilarique 
quotidie animo operam indesinentem navi usque ad finem. 

Molestiam famis egregie vici, te contemplans inter latrones pro me fel 
gu5tantem. Sitis angorem tanquam nihil reputavi, ex eo quod te pro me in 
cruce acetum in hyssopo haurientem. vidi. 

Prae jejunio pervigilationeque vultus meus expalluit, ut resur.ectionis die, 
sicuti Moyses propheta, te et ego adspiciens resplendescam. 

Cum te perspexerim nudum ligno crucis affigi, cilicium mihi in vestem 
suscepi et spe tua fretus adventum tuum exspecto. 

Sprevi cibos contempsique merum quoniam convivium lui regni, o Coe- 
lestis Sponse, coram me depictum contemplor. •»♦=•=+»" -13- 

I .- 1 CAIHil V 

Dc Isaato I!dcssciio doctore 

N . I dc rrihus Isaacis 

Fjiisdcni Jacohi cpiscopi Hdcsseni ad Joaiiiicin Stylitani cpistola, 
in ciiia icspondctur ad seqncntia ipsius qua^sita: 

(Aini fratcrnitas tua optavcrit, ut sicuti alinicntuni spiritualc primo loco 
apponcrctur hoc, quacnani ncmpc sit causa oh quam dixit Dcus ad Ahraham 
quod scmen tuum subiicietur servituti in terra alicna (gcn. xv, lv3 ) 

Num ante Moysem habebatur libcr scriptus... 

Quid est quod dixit Deus ad satanam de Job.... 

An Jonas propiieta fucrit viduac filius, qucm suscitavit Elias prophcta... 

De Abdia propheta.... 

De Sarvia et Abigal, matre Amasae filii Jether, et de fratribus David... 

Quaenam, fuerit prima lingua ... 

Qnaenam sunt tria millia proverbiorum et mille et quinque cantici 
Salomonis .... 

De decem justis Sodomae ... 

Quot sunt scriptores nomine Isaaci, necnon de avi, quae concinebat 
" qui crucifixus es pro nobis „ 

Uti a senioribus, qui me praecesserunt, didici,tres nomine Isaaci claruerunt 
qui syriace i. e. aramaice scripserunt: duo quidem orthodoxi, tertius vero hae- 
reticus seu Chalcedonensis. 

Prior, oriundusex Amida, fuit discipulus S. Ephraemi, cum Amidae comm- 
oraretur. Hic tempore Arcadii Romam petiit causa videndi Capitolium quod tunc 
fuit inauguratum. Exinde redux Byzantium venit breveque per tempus ibi in so- 
litudinem secessit, deinque in carcerem fuit conjectus. Postea in Amidam re- 
gressus, ibi presbyteri munere functus est in illius urbis ecclesia. 
[oi-] Alter qui et fuit presbyter ecclesiae Edessae, tempore Leonis Imperatoris 
vivebat. Venit autem Antiochiam sub Petro Fullone, cum haeretici Nestoriani 
agitarent contentiones tumultusque adversus appendicem "qui crucifixus est pro 
nobis,,. Isaac vero tunc animadvertit in foro civitatis virum fidelem ex Mediani- — 14 — 

tis nianii gereiitem avem psittacum, quae exercitatione didicerat concinere try- 
sagium cum appendice " qui crucifixus es pro nobis,, . Cum itaque illum ortho- 
doxum virum videret, adstante maxima turba populi inducentem avem ut try- 
sagium caneret cum appendice "qui crucifixus es pro nobis,, Nestorianos obstina- 
tosconfundendi causa, extemplo et ille suo idiomate aramaico carmen composuit 
de iisquae audivit ab avi ad haereticos contensiosos et temerarios profligandos. 
Tertius tandem Isaac et ipse ex Edessae ecclesia fuit. Initio autem sub 
Paulo episcopo orthodoxus erat, et orthodoxe scribebat; deinde, constituto a 
Chalcedonensibus in Episcopum Edessenum Asclepiade, qui haeresim nestoria- 
nam introduxit in urbem Edessae, factus est et ipse Nestorianus, incepitque 
scribere tractatus juxta placita illorum quos secutus est, illudens Christo ut 
hominibus placeret. 

[ a- ] N. 2 

Complementum carminis S. Isaaci doctoris de fide, cujus initium: 
Etiamsi, Domine, audacia est. (1) 

Coeci enim in via decumbentes clarius vident quam stulti. Illi corporali; hi 
coecitate spirituali laborant. Illi clamant : fili David miserere nostri, quoniam 
luce orbati sumus; hi autem, qui oculos habent, quin tamen videant, nullatenus 
profitentur eum esse filium David. Coeci, qui persuasione intima eum agno- 
verunt, adepti sunt clarum lumen oculorum. Ex quo ipsum nomine, quod eum 
decebat, invocarunt, fuerunt ab eodem sanati, luce obtenta. Clamarunt sine 
intermissione: fili David miserere nostri, veriatem proclamantes. Est enim filius 
David et dominus David, filius quidem quoad corpus, dominus quoad spiritum. 

Qui ejusdem gratiae oeconomiam negant, ab ipso Satana redarguuntur, 
qui hoc sub respectu iis melior est, cum nullatenus negaverit ipsius corpus, 
quique corpore eundem indutum animadvertens, propiusque accedens ipsum 
odoratus est, ratusve eundem hominem esse cum eo pugnavit ingens praelium 
committens. Manu ipsum tenens attigit carnem, palpansque novit eumdem corpo- 
reum esse. 

Certavit, reputans se illum, cum corporeus videretur victurum. Cum 
autem dignoverit se de ipso nequaquam triumphare posse, incepit dissere 
de regno. Nisi ipsius humanitatem vidisset, nullomodo pugnam commisisset. 

(I) Cf. Bitkcll s. Is-^aci opcra t. 1 p. 48. 15- 
(^orpiis Iniinainiiii atlspicicns ratus cst se ipsiiiii, uti ccteros permiiltos, victu- 
riiin. P()sU|ii.iin voro ipsius virtiitiMii rxploravn it probaveritque, subiit ei cogit- 
atio, illimi Dciiin cssc; pioiinlcciiK ipsi dixit : si Deus es: fac ex lapidibus 
paiuin.Cui illc icspoiulit : iioli tfiitarc domiiiuin tuum, neque te, satana exaltare. 
Deus qui fuit jussus virit in corpoi i' infirmo satanam jubcntem, qui corporeos 
plurimos vicerat. Si iii puL;iia tlivinitas ( sola ) vicisset satanam, quodnam exinde 
emolumcntum assccutus fuissct rciis? et quidnam rctulisset spiritualis? Nisj 
illc ipsc qui cccidcrat surrexissct ct qui procubcrat erectus fuisset, quaenam 
utilitas intlc cmersisset rco, ctiamsi quotidie satanas profligatur ? Si Dominus 
minimc iii corporc illuin profligasset, quamnam opem exinde Adam obtinuisset? 
Quis ignorat Inccm cnin tcncbris quavis hora pugnarc, illasque ab invicem 
fugari scqnc altcrutras superare. 

Si Deus me vinccre facit, victoria iion cst mea; si corona alterius est, 
capnt mcnm tit expers diadematis; si satanas per corpus minime vincitur [ iu ] 
neqnaqnam victoria, nostra cst; si Dominus minime in corpore triumphavit, 
nullnm nobis attnlit frnctnm ipsius ccrtamen. Diabolns, qui cum ipso congres- 
sus est, condeninet illnm qui negat spiritnm; qui sine corpore est, habuisse 
certamen cum corpore. Nos autem, fratres, dicamus ei : benedicta tua natura, 
quae corpus nostrum induta est, confiteamurqne Patri,qui ipsum misit et Spi- 
ritui Sancto. Qoniam vero scriptis nieis pinxi imaginem tnam, pinge et tu 
gloriam tuam super resurrectionem meam; et quoniam credidi inteetin tuum 
corpus, videam misericordiam tuam dum in die judicii ex sepulcro resurgam. 

N. 2 
2. Ejusdem S. Isaaci 

Rectam viam prosequar, ut ad te, Fili Regis, pen'eniam: in votis habeo 
versus scopnin tuum convertere meos oculos, ne verbum meum a te deflectat. 
Concede mihi ut disseram de Te, Domine, quin offendam in viis ineundis tuis. 
Defini limitibus milliarium mihi peragrandum ne devertam; constitueque man- 
siones ne defatiger. 

A limine Nativitatis tuae usque ad Crucifixionem viam emetiar. Suscipe 
thymiamata fidei meae, oblationemque confessionis meie. Tua verba veritate 
perfusa sint veluti condimentum dictis meis, ne aberrem, uti aberrarunt scru- 
tantes Nativitatem tuam offenderuntque, neque vager errando, sicuti negantes 
veritatem corporis tui extra communionem evaserunt. — 16 — 

Minime tiio Patre niinor es, iiti Ariani effiitiunt, neque Patrem malum 
bonumve dixi sicuti dixit Marcion, neque ad instar Bardaisani Manetisque tuam 
negavi Resurrectionem, imo didici te esse in tuo Patre vicissimque Patrem in 
te esse. Tu gratia resplendes: quis ergo permutabit veritatem tuam? 

Eja, dilectissimi, intueamur Codicem, qui est prototypus, videamusque 
quomodo penes prophetas evolvitur Domini nostri Incarnatio per assumptionem 
corporis. Haeresis disputando vult nostrum Dominum corpore spoliare. O ini- 
que, qui veritatem ipsius denegas! O perdite, qui recusas suscipere gratiam tibi 
factam! Deus suo beneplacito adsumpsit corpus sibi inhaerens; et tu corpus 
illud ab eo removes? In utero Mariae, in quo mansit, induit corpus; et tu illud 
inficiaris? Quomodo feret Deus ejusmodi blasphemiae crimen? Suam demisit 
naturam usque ad creaturam suam, et ista gratiam despicit? Natura non facta 
induit [^*] naturam factam, videlicet operam manuum suarum; induit quod 
suum est, ut suos liberaret, et hoc fit impervium contentioso, qui reputat rem 
esse prorsus difficilem, corpus fieri indumentum Domini sui. Multo revera diffi- 
cilius dici deberet eundem Dominum plasmasse corpus palmis suis. Nisi autem 
illud plasmasset, nullatenus idem induisset. Si vero illud plasmavit, illud et 
induit; qui aedificium exstruit, illud et facile restaurare potest; et qui conclave 
constituit, illud et sine negotio inhabitare valet. Si de coelo Eum corpus con- 
tendis induisse, quanam de causa illud terrenum dictum fuit? Si minime ex 
Adamo provenit idem corpus, curnam ambulavit in terra? Si nostrae naturae 
minime est consors, curnam suscepit in se dolores nostros? Si ncstrae naturae 
minime est consors, nullo modo pati potuisset. 

Si propterea quod Paulus dixcrit " aliud et aliud corpus,, contentiosus 
extollens sese adversus Paulum movet Iitem,ab eodem apostolo confun- 
datur. Pauli verba inflarunt excitaruntque superbum ut gloriaretur: ast et 
ejusdem Pauli verba subiiciunt ejusdem terga flagellis, humiliantque ipsum. 
Paulus declarat aliud esse corpus coeleste, aliud terrestre ( 1 Corin. xv ) corpus 
nempe animale corpusque spirituale. O tu qui adversaris, dijudica verbum, 
perpendeque ejus vim : quod Paulus significare vult verbo " esse „ non de 
corpore Salvatoris nostri intelligendum est. Recita quae subsequuntur et coufun- 
dere prae illis verbis quae te, arctius quam vincula, stringunt. Ait enim : alia est 
ccelestis gloria, alia terrestris, ita ut stella diffcrat a stclla quoad claritatem 
majorem unius prae altera. Paulus dicendo " aliud „ signiflcavit dotes quibus 
unum corpus ab alio differt. Nisi induerat corpus nostrum Salvator, ipsius 
corporis gloria nobis extranea fuisset. Hoc Paulus sua epistola intendit docere. liomiiuiii iicmiu' pr;i' liomiiif tlccotc i'iniiicre, atqiic istum sese exaltancJo sese 
ostciulcMc antccTllcre sodalcni, clnm « coiitra Doininus nostcr, ut probaret cor- 
pns snnm consors esse nostri scsc clcmissius quam quivis homo humil'avit. 
Ancli insnpcM" Paninin vocantcni Salvatorcm nostrum nominc Jesu Christi 
ct tllii liominis, corpns clcin ipsins nominat vclum nnins I)ci, qui intus est. 
Nc vcro pntarcs hxc dici dc coelcsti corpore, andi illnd qnod " Jcsus natus sit 
dc Maria cx stirpc David „. Porro cnjus corpus ca*icste est, supcrfluc praedica- 
rctnr ipsnin ascendissc ct dcscendissc. 

Conqucramnr cnm Ciabriclc, dc co quod nempc idcm angclus per Mariam 
tcrrx nnntiavcrat paccm. 

Hja cri^o, (labricl, cxponc vcrbis contentioso, si tamen aures audientes 
praebet, qnodnam ad Mariam nnntinm attnlisti, rcpete videlicet verba quae 
eidcm direxisti. Salntationcm, ait, exhibni primo Mariae, dein ci dixi " Dominus 
mens tccnm cst „. Si porro jam indntns corpns Dominus advenerat, quomodo 
ex aurc in sinnm Virginis fuisset ingressus? Quisnam ejusdem corpus conten- 
dit fnisse spirituale, cnni omnibus notum sit eumdem cum infantibus reptasse 
et cum pueris jocasse? Eja absolve verba tua, [ A* ] Gabriel, forte enim sanio- 
rem ad mentem redibit contentiosns audax. Dixi, ait, eidem Virgini: Spiritus 
sanctus, virtnsque Altissimi illabitur in te ( Luca I, 35 ). lamvero nequaquam 
in virtute Altissimi includitur corpus, cum spiritus membra nullomodo habere 
possit. Ubinam est ergo audax ille qui adversus Gabrielem insurgit? Alter cum 
altero disceptet, nosque aderimus testes. Gabriel dicit " virtus „ ille vero " cor- 
pns et virtus „ ; Gabriel " Spiritus, virtus Altissimi et Dominus meus tecum „ : 
tres praedicti vi pollent ad audaciam retundendam. Et tu, Thomas, quare siles? 
Eja profer quae hoc de argumento dicenda habes. Et ille ait: dixit mihi, ut 
accedam, agnoscensque palpem manus ejus pedesque vulneraque. Gabriel au- 
tem significavit nobis virtutem, Dominum et Spiritum sanctum. 

Necesse idcirco est ut desinant haeretici abuti hisce, quibus innituntur, 
verbis, nempe " nemo ascendit in coelum, nisi filius hominis qui descendit ^ 
(Joan 111,13) : tali textu gloriantur contentiosi. Ast Dominus frequenter se 
filium hominis dicit: " non enim, ait, venit filius hominis ad judicandum sed 
ad salvificandum ( Luc. IX, 56. et Joan. XII, 47 ) et, " videte quiaspiritus carnem 
et os non habet „. An ideo male credunt in Dominum, quia dixit: " nemo ascen- 
dit in coelum nisi filius hominis, qui descendit? Sed et Ipsemet declaravit 
docuitque " natum ex carne carnem esse et natum ex spiritu spiritum esse „ 
( Joan. III, 6). Numquid ablata fuit divinitas propterea quod ex carne natus sit? — 18 — 

Adversario talia obiicienti repoiiimus: noli tollere Domino corpus nostrum 
quemadmodum neque nos ipsius divinitatem negamus. Cum Creator noster 
jam corpus nostrum induerit, an adhuc contendis spiritum minime corpus 
induisse, eundemque mansisse sicuti erat? 

Si adhuc adversarius insistens dicit, abeunte Gabriele, supervenientem 
virtutem habitasse in Virgine, secumque corpus adduxisse atque in ea commo- 
rasse, is prorsus Virginem beatam exhibet cohibitam in disputatione cum 
Gabriele, cujus verbis nullo modo consensiisset, nisi jam ( Filius Dei ) ingres- 
sus inhabitasset in ipsa, atque nisi ipsa sensiisset eundem nequaquam 
advexisse extraneum corpus. Maria mater ejus minime animadvertit ejusdem 
ingressum in suum sinum inhabitationemque. Si porro corpus extraneum 
indutus fuisset, quomodo per aurem in ipsam penetrasset? Et quomodo illum 
sic se penetrantem minime ipsa sensiisset? 

Haereticus undique premitur obstrictus vinculis effatorum sacrorum. Con- 
vincat eum vel ipsa computatio diei octavae in qua nempe Christus sese legi 
impositae filiis Adae subiiciens suscepit circumcisionem. [ ^ ] Quorsum enim dies 
octava computatur, nisi ipse in duabus naturis esset? False diceretur eumdem 
ad nos venisse, nisi de nobis sumptum corpus induisset. Et quomodo nos in 
tantum inducti fuisssemus errorem, ut crederemus in eum qui decepit nos suo 
adventu ficto? Semet filium Josephi, filium David et filium Mariae ipse cogno- 
minavit. Undenam ipsi cognomen nostri corporis derivaretur si corpus quod 
habet nostrae naturae consors non esset? Si alienum fuit nobis ejusdem corpus, 
nequaquam ipse frater noster exstitisset, quin imo nos decipiendo decepisse 
dicendus esset, neque regnum coelorum quod nobis promisit, neque gehenna 
quod sanxit ullomodo existerent. Porro si talia reputarentur commentitia, com- 
mentitia et essent omnino cuncta quae praedicavit. 

Si vel in sua Nativitate nos fefellisset, dicendum et nos fefellisse in sua 
doctrina promulganda, proindeque neganda esset corporum resurrectio, ita ut 
sors corporis nostri nihil aliud esset quam desperatio. 

Confundatur hisce argumentis error, qui me cogit ut talia de Domino 
nostro proferam. Judica ergo, o homo sanae mentis, quisnam sit verax, an 
haereticus qui talia effutit, an potius fidelis ecclesiae filius. Si Dominus immu- 
tatus fuit, quomodo discipuli immutationem minime animadvertissent? Ipsum 
videntes ambulantem super mare, formidine correpti arbitrati sunt eum fuisse 
transmutatum: ast ille animum eis addens clamavit ' egomet sum, nolite timere,, 
( Joan. VI, 20 ). Si ais autem illum conspicicntibus discipulis fuisse in monte -19- 

traiisriguratiiiji, ita iit claritas, qiiii' iiitus latchat, corpus cjusdem circumdcderit, 
luillateiius diaMuliini cst ibidcni iiiimutationcm coiitigissc, cum claritas divinse 
natuiiv iiuluinciituiii ipsius i. c. corpus circumdcdcrit. Divinae essentiae splen- 
dores emicaiuiit iii cacumiiu' iiionti^ refulscruntquc supcr homines. Kadiis 
coruscanti occiinit cxtcinplo dcsupcr \lUas. Duo apparucrunt unus e vivis, alter 
e mortuis, naturamquc divinam adoraruiit. Pro vivis adoravit Elias, quoniam 
rcdcmptio jain jain adpropinquaverat, ct pro nu^rtuis Moyses praenuntians tem- 
pus rcsurgcndi cxoituni jam cssc. Discipuli quitalia contcmplabantur, ibi esse 
cupiebant. Si porro imnuitatio ibidcm contigissct, potius fuga ab iisdem disci- 
pulis captanda fuissct. Illc ipsc ibi crat sinc ulla immutationc qui alias clama- 
verat " egomet sum„. Seniores consortes ejusdem discipulorum naturae, intuen- 
tes illain apparitioncm, appctiverunt cum ipsis commorari. Si illud corpus, 
quod claruit, coeleste fuisset, coelestes resuscitavisset. Qua autcm de causa 
Moysem ipsum rcvocavit? Eliamque accivit? Ideo profecto ut hinc et inde suae 
Incarnationis testes adduceret. Mortui et vivi corpus ejus inspexerunt. Confun- 
datur igitur qui ipsum negat. 

Multiplex est demonstratio nostra, et tamen manet haereticus, uti erat. 
Undique priesto sunt veritatem comprobantia effata et nihilo secius plena 
errore atque duritie sunt corda blasphemantium. Si nostrum non est corpus 
ejus, qui mors illum interemit? Si nostra non est caro ipsius, cur cibo usus 
est? Curnam more nostro dormivit, insudavit, quievitque? Defessusque venit 
sedere prope puteum ( Joan IV,6): coeleste autem corpus minime defatigatur. 
Sitiens aquas ex urceo expetivit: si alterius fuisset generis ipsius corpus, [ l^] 
nequaquam sitivisset. Peccatores, cum quibus manducavit, ipsum vocarunt 
hominem, cum interea uti Deum dimittentem peccata et debita illum viderent. 
Ad convivium tamquam homo, manducandi causa, ivit perpetravitque quse 
propria sunt divinitatis, mutans in vinum aquas. Utpote invitatus, humano more, 
se contuHt in domum Zachaei, atque uti Deus condonavit peccata eidem resi- 
piscenti. Pascha quod Hierosolymis manducavit redarguat vesanum haereticum. 
Si nequaquam fuit corporeus, curnam legem adimplevit? 

Incarnatio ejus penes prophetas evolvitur, et error audet illam respuere? 
Mysteria recondita sunt in sacris Litteris, et haereticus audientes Patri aures 
praebere recusat? David clamat dicens: hic natus est ibi ( Ps. LXXXVI, 5) et 
Isaias: filius natus est nobis in veritate ( Is. IX, 6 ) et ab eodem proclamatur 
vir dolorum infirmitatumque,, ( ibid. L III, 3 ) . Ezechiel inter animalia vidit 
tamquam manum hominis ( Ezech. I, 8 ) et Michaeas celebrans Ephratam " exte, -20 — 

ait, egredietur rex „ ( Mich. V, 2). Abrain ipsius diem vidit in agno, quo a morte 
ejus filius liberatus fuit. Isaiasait: et egredietur virga et flos ex radice Jesse 
et erit radix Jesse in signum populorum errantium ( Is. XI, 1 et 10). Ejus incor- 
poratio praefiguratur in cunctis mysteriis, atque ejusdem dies in omnibus sym- 
bolis latet. Si Patrem ait contentiosus sub figuris corporeis apparuisse, ipsae 
figurae redarguant illum, cum Pater in theophania speciem assumens praefigu- 
rare voluerit Filii incarnationem. Quovis Pater apparebat, suam essentiam sub 
corporea specie quam mutuabatur, manifestabat. 

Si Pater itaque corporis expers sub mutuata corporea similitudine appa- 
rebat, quomodo audet contentiosus denegare incarnationem Filii, qui quoties 
se perhibebat, sese corpus praeseferentem ostendebat ? Cum Deus ipse praedi- 
lexerit corpus nostrum, quomodo haeresis respuet ipsius Domini nostri Filium? 
Si minime ex Maria Filius natus fuisset, ipse Pater diceretur incarnatus. Si 
minime ex Maria natus fuisset, curnam eadem Maria dicta est mater ipsius, 
dum recensebatur cum discipulis orationi vacantibus? " Erant enim, dicitur, 
perseverantes in oratione cum mulieribus et Maria matre Jesu et fratribus ejus,, 
( Act. I, 14 ). Discipuli illam vocant matrem et ipse discipulos dicit filios fratres- 
que, eosque participes efficit suae vitae, quin sint nati ex sua matre. Ecce extra- 
nei ipsum incarnatum fatentur, et tu ipsum a sua matre sejungis? Ipse sibi 
conjunctos effecit extraneos, et tu illum tamquam alienum a Maria removes? 
Humanitatis suae generatae plures recensuit patres, et Joseph ipsius cognomi- 
natur pater, cum absque semine sit natus. Quomodo tu suo filio veram matrem 
destituis? 

Nisi carnem ex Maria induisset, tota Evangelica prsedicatio prorsus irrita 
fuisset. Dicitur enim Deum misisse Jesum Nazarenum virum a Deo ( Act. 11,22): 
prius dicit " Nazarenum „ et postea " virum a Deo „; prius patriam, in qua 
natus est, indicat, deinde [ ^^ ] " virum Dei „ subdit. Praeterea populus disci- 
pulos reprehendens ne praedicarent illum, dicebat, " numquid vultis inducere 
super nos sanguinem hominis istius? ( Act. V, 25). An cccleste corpus sangui- 
nem in se contineat? Ecce amici et iiiimici ipsum dicunt hominem virumque. 
Si corpus nostrum nequaquam induit, quemnam Herodes occidendum petiit? 
Si corpus humanum minime gerebat, quomodo tempore crucifixionis ab una 
in aliam civitatem migrabat? 

Prophetam ( ait Moyses ) sicut mesuscitabit vobis Dcusde fratribus vestris 
( Deut. XVIII, 15 ), qui corpus induct sicuti nostrum. Ne scilicet putaretis eum ab 
his esse alienum, postquam eum prophetam nominavit, noluit tacens silensque 21 - 

iii lioc consistcre, setl st.itiin .ulilulii " siciit inc „ ti " ix irainhub vthiris „ iic 
cnori loiiis ri'Iiiu|ii('K'tiir. Si iiipi^ .mlcin siiic aii ista dc corpore Domini 
nostri liu riiit a Moysc dicta, id cxiiulr patct quod iiostcr Doniiiuis longe excel- 
Icat Moysi, ciiiii illr sit |)(uiiiinis Moysis, ct Moyscs sit ipsius famulus. llla 
itaciuc vcrha " siciit inc „ dc corpoic cjus dicta agnosce. Neque solus Moyses 
lucc dixit, scd ct Siiiuoii discipuloi iiiii piiiufps, iniraculuin patrans eadem 
rcpctciis Doiniiu) iiostio tiihiiit ( Ait. III, 22 ). Vulgo autcm non ita:alius enim 
dicchat " nonnc liic tlliiis Joscplii fahii „ qui in mcdio erat? ( Matt, XIII, 55); 
alius " luinuiuid a Na/.arcth aliLiuul honioritur„? ( .loaii. 1,48). Scriptis consi- 
gnata Inciiint \crha illoriiin, ipii cum adspicicntcs cuin ipso adolevcrunt, neque 
fas est ea cclarc. 

Quomodo igitur hlatcrans haercticus contendit ci corpus alicnum confin- 
gere? Si miiiimc iiiduit corpus nostruin, cur cum scquimur? Si corpus quod 
induit, inininic consors cst nostri corporis, quomodo impletur benedictio, quam 
benedixit Deus Abrahamo? Ubinam cxtra ipsum inquiremus illud: benedicen- 
tur iii scniinc tuo omnes gentes? ( (icn. XXII, 18 ) Non enim per Isaac fuerunt 
benedictae, neque per Jacobum Isaaci filium. Pcr Joseph autem ipsi liberi sub- 
jugati fuerunt, et post cum universus Isracl in Aegypto sub servitute jacuit. 
Benedictio igitur Abrahaino nunciata decurrens per generationes ad Mariam vola- 
vit, et ex ca fluxit ad gentes, quae per eamdem fuerunt benedictae. 

Rejectis itaque blasphemiis haercticis, eja, fratres, professionem fidemque 
nostram ostendamusin Filium, qui ad nos deduxit divinitatem, sursumque evexit 
humanitatem. Ipse est qui in sola sua natura venit [v^^] ascenditque in corpore 
filiorum Adae. Ad nos venit in sua essentia, ascenditque ad Patrem in nostra 
natura. Ille est, cui nostra caro facta est tanquam indumentum et nostrum 
corpus veluti templum ipsius essentiae. Venit expers nostrae naturae, ascendit- 
que secuin evehens veluti primitias, nostrum corpus. Ipse est, qui se demisit 
sine corpore, ascenditque in corpore ct spiritu, qui, cum nulla indigeret gloria, 
egenus factus est, ut nos .salvaret. Ipse est, qui per Mariam matrem factus est 
caput nostrse prosapiae; quique cum sine corpore esset, sibi corpus ex Maria 
acquisivit, cumque Patri esset consubstantialis, factus est homo ex muliere. Ipsius 
incarnatio est divinitatis thesaurus, humanitasque facta est divinae essentiae 
habitaculum. Ipse est, qui cum unus esset, factus est duae (naturae) in una per- 
sona; qui cum esset Patris unigenitus, fuit unigenitus Mariae; quique cum exis- 
tentiam aeternam haberet, habuit et humanitatem. Ipse estqui nos induit ex utero, 
neque moriendo exuit; qui cum ei inessent humanitas et divinitas, pependit -22 — 

siiper ligniim, qui se in sepulcro reclusit dieque tertia resurrexit, atque ex 
cujus latere lancea aperto fluxerunt sanguis et aqua. Huic ergo gratias pro 
collatis nobis beneficiis, pro conceptione sua et nativitate sua, pro infantia et 
adolescentia, pro circumcisione et baptisma, pro tentatione et miraculis, provita 
et crucifixione, pro morte et condimento ipsius corporis cum aromatibus, pro 
excitatione a mortuis et resurrectione ad vitam, pro apparitione discipulis et 
ascensione in coelum, iterum iterumque peragamus pro hisce proque sessione 
a dextera Patris. 

Post haec autem conticescamus quin quisque verbum proferre audeat. N. 3 
Aliud carmen ejusdem toni 

O incomprehensibilis Deus, cujus majestas est imperscrutabilis, meam 
linguam abjectam lima, ut hominibus te praedicare valeam. O Deus, qui pro 
genere nostro factus es homo, inspira meam tenuem mentem ut mirabilia tua 
Domine eloquar. 

Creasti in principio Adam in gloria ut in ea perseveraret; ast, cum, ob 
conculcatum violatumque mandatum abstinendi ab arbore, fuerit ille praecipi- 
tatus decidens a nobilis suae libertatis statu (r-s), ruerit a sua celsitudine, in 
ipsumque ob gustatum fructum diabolus dominatus fuerit, eidem prostrato 
promisisti ad quinque dies restitutionem una cum uxore Heva in paradisum 
unde egressus est. Adimpleturus promissa facta, misit creator Gabrielem, 
ut nunciaret ejus conceptionem nativitatemque. Cum autem angelus puellam 
( Mariam )prope puteum invenerit, incHnato capite, ipsi ait: pax tecum, quoniam 
Dominus, descendens inhabitabit in te. Haec ilio dicente, descendit Deus ocius 
et habitavit in Deipara 

Sileant sophistae, audiant sapientes intclligantque. Adveniens, ut salvaret 
homines, induit corpus ex filia hominum. Assumens sibi corpus humanum du- 
plicatus est per naturam nostram susceptam. Induit corpus nostrum mansitque 
in nostra natura, et in ca judicabit nos in fine saeculorum. Cum eo super li- 
gnum crucis corpus nostrum ascendit depulitque ab orbe terrarum tenebras; 
cumque eo in sepulcrum descendit, confuditquc diabolum daemonesque, cum 
eo deinde post gloriosam resurrectionem apparuit apostolis. 

Natura Filii coelestis sibi sumpsit corpoream naturam, substititque in -23- 

tliiabus naturis. (^onfunclaiitur haorctici, qui cotitra veritatem dicunt ipsumcssc 
unani naturarn, nej^antes alterarn. Ast liuarnnarn ex duabus naturis negant, sesc 
alienos ipsi efticientes? i*erfectus est in utraque natura cnrn sit Deus et homo 
nenipc iiabcns divinitatcm d hunianitatem a l)eo I^atre creatam. 

Obnuitescanl ergo scrutatores, desistantque illi qui doctrinae speciem 
praeseferentes audent dicere iinam habere naturarn Doniinum, vel intro- 
ducunl in ipso divisionem. Qui negat ejus humanitateni, ncgat et divinitatem. 
Nostr*a natura ci inest et ipsius natura inest nobis. Dedit nobis quod suum est, 
et sumpsit quod nostrum. 1 )iias habct naturas unus Dcus, qui et est homo et Deus , 
Duabus naturis apparuit,visusque fuit Deus et homo.Vinum operatus est, uti Deus, 
jejunavit esuriitquc uti homo; ad vitam revocavit Lazarum, uti Deus, s^^pivit 
dormivitque uti homo. Virtutcs potentias signaque multa fecit ostendens majes- 
tatis suae fortitudinem pcr adjutoriuni suae gratiae. Ascendit in coelum cum 
decore in corpore quod induit ex Virgine. In eodem corpore apparebit in novis- 
simo die, micabitque in excelsis tanquam sol. Qui credit in Domino unam 
naturam, confundetur in fine saeculorum, eo quod audacter sustulit Domino 
corpus nostrum. Nos autem credidimus credimusque duas in Deo nostro natu- 
ras, nempe naturam Dei verbi, et naturam quam snscepit de Virgine. In ambabus 
naturis confitentes, Domini nomen collaudamus, ipsum adoramus, eum venera- 
rnur, exaltamus honorificamusque. Ipsi pro beneficiis gratias agimus, eundemque 
adoramus ob redemptionem, [ o%j^ ] quoniam scilicet suo beneplacito inclinavit 
majestatem suam nosque sua crucifixione salvavit. Pater est qui Filium misit, 
ut nos redimeret, sepeliretque mortalitatem propter nos. 

Myriades orum haud sufficiunt neque valent illum glorificare. Pro nobis 
omnes creaturae rationabiles et rationis expertes, aves et anirnalia orbis terra- 
rum collaudent eum. Insulae quae per maria sunt interna disseminatae indesi- 
nenter ipsum concelebrent omni hora et temporis momento. 

Laus acunctis linguis creatis Trinitati, quae in novissimo die universum 
genus humanum suscitabit. — 24 — 

N. 4 

Epistola venerabilium episcoporum orthodoxorum ad monachos 

congregationis Amidensis aliorumque quae ipsis 

subjacent coenobiorum 

Praeclaris et venerandis Dei amatoribus presbyteris diligentibus vitam 
coenobiticam, qui per paroecias Mesopotamiae degunt, necnon coetui monastico 
Christum amanti, qui vobiscum, freti spe Evangelii, persecutionem patiuntur, 
Sergius, Marion, Nonnus, Thomas et Joannes divina gratia episcopi salutem. 

Huic nostrae epistolae ex carmine Sancti Doctoris Mar Isaaci de fide adversus 
manicheos inseruimus fragmenta sequentia. 

Ille qui ad nostram aegritudinem se demisit, quanquam fortitudo ejus 
minui nequit, ipse assumpsit debilitatem nostram, ut nobis robur invictum 
procuraret, imbellis factusest, quamquam debilitati non obnoxius, ut nos bella- 
tores idonei fieremus. Incorruptibilis corruptioni obnoxius factus est, ut nos a 
corruptione solveret et liberaret. Creator descendit ad corruptionem sedcorrup- 
tio ei non dominata est, illaque eum attingere non potuit. Ipse enim interfecit 
corruptionem cum eam pertransiret. Debilitas nostra est corruptio, quam creator 
per adventum suum abstulit et roboravit virtute justitiae suae, nerursus peccato 
marcesceret. In ignominia corruptionis constituti eramus. Ipse vero venit ut eam 
efficeret non corruptionem. Non corruptus est Deus noster cum veniret et habi- 
taret in corruptione nostra, sed interfecit corruptionem, ne rursus feriret genus 
humanum. Solummodo secundum visum oculorum, non vero, si rei veritatem 
perscrutamur, corruptus est. Mali eum passionibus exterminaverunt secundum 
speciem, non secundum essentiam. Nam per plagam exterminatricem interfecit 
mortem occisorem. Traxerunt eum ad interitum, sed ipse per crucem suam 
interfecit corruptionem. Incorruptibilis nostram corruptionem subiit, ut genus 
nostrum inde liberaretur; nostrae debilitati se conformavit, ut aegritudinem 
nostram sanaret. Dominus factus est tanquam servus, ut servitus nostra inde 
liberaretur .... 

Hanc porro quam exaravimus epistolam dilcctioni vestrae mittimus cum 
illustri presbytero et archimandrita Aha cumque presbytero Joanne qui a 
congregatis in urbe Amidensi amatoribus Dei venerandis presbyteris et archi- 
mandritis ad nos cum libellis delegati fuerunt. ~^5- 

Hortamni iiitci iin vos nt a coinnuiiiionc corum qui impia haercsi Juliani 
sunt intccti at)stiiR'atis, clonic- pcr (.inonicam pciMiitcntiam a praefato morbo 
sancntni. Ilnict insupcr dcclaramus ncmpc cnin iis qui advcrsus ea quze vobis 
modo scripsimus scntiunt nullo pacto communioncm cxistcrc nobis ncque fra- 
tribus sanctis cpiscopis Dci amatoribus qui ubiquc locorum pcrsecutionem pro 
vcritatc pcrpessi sunt. Cum vcrbis scripturalibus tandcm concludimus dicentes: 
si hacc obscrvabitis fcliccs eritis. Estote validi in Domino nostro. 

Subscriptiones : 

Scrgius miscratione Dei episcopus ecclesiae Cyri orthodoxorum. 

Marion miscratione Dei cpiscopus ecclesiae sanctae Surae (jrthodoxorum. 

Nonnus miseratione Dei cpiscopus ecclesiae sanctae Circesii 

Thomas miscratione Dci episcopus ecclesiae sanctae Darae. 

Petrus episcopus Rischainae. 

Philoxenus episcopus Dolichii. 

Thomas episcopus Germaniciae. 

Finis epistolae adversus Julianum Phantasiastam. — 26 — 

[ jLo ] CAPUT VI 

Commentaria super psalmos 
Auctore Daniele Salahensi 

Epistola quam scripsit Dei amator Mar Joannes archimandrita coenobii s. Euse- 
bii Cphar-Barthae ad Mar Danielem de commentario super psalmos beati David. 

Doctori divino veritatem amanti, praedito scientia perfecta, Christi charitate 
pleno, timore Domini imbuto, orthodoxam fidem firmiter colenti, meae pusilli- 
tatis gloriae et decori, in se passionem Domini gerenti, Mar Danieli archiman- 
dritae et presbytero ab infimo presbytero et archimandrita Joanne coenobii s. 
Eusebii Cphar-Barthae in ditione Apameorum in Jesu Deo et Verbo omnia 
sua passione perficiente salutem plurimam. Responsum Daniehs presbyteri 

Illustri Mar Joanni 

De psalmorum commentario 

Magno beato praeclaroque patri, divinis gestis perfecto spiritualibusque 
decoribus omnigenis exornato, habitaculo timoris Dei, Mar Joanni presbytero et 
archimandritae coenobii s. Eusebii Cphar-Barthae, Daniel humillimus tuus 
amator salutem in Domino. 

Libri I commentarii psalmorum tractatus, primus, auctore amatore Dei 
Mar Daniele Doctore ex Tella urbe super psalmum I. Tractatus 83 super psalmum 83 de bello inter gentes et David,et de bel- 
lo quod mali sipritus omni temporc adversus sanctos movent 

[ -.jd] Quod propheta ait: consilium inierunt adversus sanctos, id interpre- 
tandum est de ecclesia contra quam exercitus adversarii bellum machinantur 
eam oppugnandi causa. Quemadmodum tunc temporis incircumcisi conspirabant -27- 

iul ilcsli iKMklos cin. iiiiKisos ilispi'iilciul()st)ii(', sic iiifcroriiin cxcrcitus, conspi- 
rantrs advtMsus sanctos, aii^itant lonsiliuin iit pcrdant iilos atqnc hacrcditatc 
sancta, (.|iiaiii pci haptisinnm <»htii.n(.'ruiit, (lcfrandciit. (»)uondani insidiarunt 
cciMcsiac pcr (tliniios (jni apo^tolos cxcrnciarniil. Dciii jndaci una cum ethnicis 
insidiantcs iiiKi niit (.oiisilinin (niii Ario fautorihusquc, cum Paulo Samosateno 
Artcnionc, Hardaisano, Maiictc, lMi()tiii()(l), Sabcllio I.ibyco, Valcntino, Marcionc. 
Jnliano ct Hntyclictc. Ili cniuti vclnti illi popnli barbari sunt, qui continuo a 
inalignis ai;itati spiritihns inolinntni hclUnn contra ccclcsiam I)ei populumque 
cjns saiu1nin,(.-onspirantcs atqnc diccntcs: venite dispcrdamus eosdeterra, neque 
nuMnorctur noiiicn Isracl. Ait cniiii prophcta: quoniam cogitarunt unanimiter 
cordc, et advcrsus te testamentnm disposuerunt, tabernaculum idumaeorum et 
Arabnni. Isti enim duo popnli fratrcs antiqnitns fucrunt in gente Israelitica, cum 
Esau,qui idein est ac Edom, uno vcntrc cnm Jacob conceptns et natus fuerit. Simili 
ratione sunt haeretici quorum coriphaei nobiscum signaculum baptismi, videlicet 
nativitatem adoptionis filiorum susceperunt, exemploque Esau qui, rejecta circum- 
cisione, incircumcisos sequutus est, ita abiicientes haeretici gratiam adoptionis 
filiorum, quam in baptismo induerunt, quovis tempore clamant: venite disperda- 
mus eos de gente. Sic Ariani per quadraginta et duos annos insurgentes, pugnis, 
caedibus usque ad sanguinis effusionem, nec non exiliis afflixerunt Israel Dei, 
conatique sunt orthodoxos delere. Sanguinis certamen inierunt et Nestoriani 
contra ecclesiam, conspirantes ab anno trigesimo regni Theodosii usque ad 
annum hunc, qui est annus octingentesimus quinquagesimus tertius. Tractatus 150 .... Laudate eum in virtute ejus, laudate in multitudine 
magnitudinis ejus. Laudate eum in ejne distinctione, laudate in ejus virtute et 
debilitate, in ejus exiguitate et abjectione, quoniam ex utraque eum agnosci- 
mus unum Filium Christum ex divinitate et humanitate unam naturam, unam 
unionem admirabilem, unam naturam quae dicitur incarnata et inhumanata. 
Ipsius sunt excelsa et demissa, divina et humana, quae tamen minime divi- 
duntur in duas naturas vel in duas [ A^ ] personas sed unum sunt unione 
nempe unius personae uniusque naturae Dei verbi, qui incarnatus est, credi- 
turque Deus ex Patre et Filius qui factus est caro ex Virgine; quique habet 
aeternaliter quidem omnia quae pertinent ad Deum, et per oeconomiam habet 
omnia quae ad hominem spectant, idemque ipse est sine mutatione. 
(1) Pro yQ:bQ^.^(a^^ legendum ^«^o^^ Cf. Op. S. Eph. II pag. 485 — 28 — 
CAPUT VII 

N. 1 
Epistola Athanasii patriarchae(l) ad monachos coenobii 
S. Matthaei in monte Alphaph 

Optimis atque Deum amantibus nostris spiritualibus filiis Mar Matthaeo 
presbytero atque abbati, ceterisque presbyteris, diaconis, fratribusque in Christo 
cunctis, qui degunt in monasterio s. Matthaei, humillimus Athanasius per Jesum 
Deum, qui super omnes est, gaudium adprecatur. 

Verba, quae ad vos sumus modo habituri, divinus David exordiatur dicens: 
beati qui sunt immaculati in via, qui ambulant in lege Donini; beati qui scru- 
tantur testimonia ejus, non enim operantes iniquitatem in viis ejus ambulant 
(Ps.CXVIII,l,2,3).Jamvero quinam hisce temporibus dicendi sunt immaculati in 
tenenda recta fide in Dominum Deum et Salvatorem nostrum Jesum Christum, 
qui est via ducens ad Patrem juxta indubium ipsius effatum: ego sum via ? 
Quinam sunt illi, qui sibi ipsis cunctisque cum fidelibus concordiae dilectionis- 
que spiritualis vinculo conjuncti sunt, cum hoc sit ambulare in lege Domini 
dicentis: hoc est mandatum meum, ut vos diligatis invicem? Quinam sunt illi, 
qui angustias perferentes passionibus ipsius Domini fiunt participes, cum hoc 
sit recte scrutari ejus testimonium bonum quod, juxta scripturam, testatus est 
coram Pontio Pilato? Quinam sunt illi, qui ex toto corde totaque anima post 
Dominum currunt, odentes iniquitatem diligentesque justitiam ? Vos estis illi 
Dei amatores ceterique alii qui sicuti vos: quoniam estis quasi pretiosum chris- 
ma i. e. bonus odor, uti scriptum cst, in Christo, in iis qui salvi fiunt, etin iis 
qui pereunt: aliis quidem odor mortis in mortem, aliis autem odor vitae in 
vitam (2 Corinth 11,15, 16). Quibusnam hisce tcmporibus post apostolos patres- 
que sanctos melius congruit quod Salvator noster dixit: vos estis lux mundi et 
sal terrae, nisi vobis aliisque sanctis vobis similibus? Qui ad instar lucis et 
salis, fide sincera, operibusque [^ ] rectis hinc illuminatis qui tenebris infide- 
litatis obruuntur eosdem adducentcs ad veritatem; inde vero infectos tabescenti 
virulentia tristium cupiditatum relaxatisque deditos moribuscastigatis, curatisque 
exhibito eisdem grato timoris Dei cibo. 
(1) Cf. Barhebr. chron. ecci. p. 261 2Q — 

Qiiis poiK» lam taii-^t.i ilc siiis tiliis auciuMis pcrt ipicnsquc tam iactuh 
lunicios vchniiciitiiis (|ii,im nos conscientia jjaudere cJebct atque gestirc, animo- 
quc parato niaj^nopcrc contitcri, gratiasquc rcfcrre I)co oniniuni bonorum largi- 
tori? Quotics oliin dc vcstra moiiastica vivcndi ratione audicbamus, multo affi- 
cicbanuir gaudio: nupcr vcro cum icdux filius nostcr ct synccllus amator Dei 
prcsbytcr Joanncs ccrtiorcs nos rcddidcrit dc vcstra dilcctionc erga omnes 
sanctos, maximcquc ci'jj;a nostram tciuiitatcm, dc humilitatc, obcdicntia, patien- 
tia vcstia, dc vigiliis, protractisquc nocturnis orationibus, dc jcjunio, continen- 
tiaque, prac primis autem dc ardorc quo vos perhibctis incensos pro fide, ita 
ut onuiia parati sitis perferrc, potiusquam fidcs orthodoxa adulteretur, aut 
canoncs conculcentur, significaveritquc quac dc vobis audiebamus gradu plu- 
ries eminentiori apud vos cxistere se agnovisse. Delectationis causa nobis 
exstitistis hiscc arduis temporibus. 

Nos autem optantcs pro nostris viribus juxta tenuitatem nostram vobis 
decernere congruentem retributionem, quae designat et praeffgurat incomparabilia 
bona quae Deus concessurus est vobis, praecipimus liisce litteris servandis in 
futura saecula, ut vobis rata confirmataque sint in posterum ea omnia quae de 
venia nostra a praefato Joanne fuerunt tributa. Praecipue sancimus, uti decet^ 
et jubemus, ut vobis et sancto coenobio vestro sit lionor et principatus super 
omnia coenobia orthodoxorum in ditione Persarum, nec non ut Dei amator 
abbas coenobii vestri habeat chorepiscopatum et superioritatem prae ceteris 
chorepiscopis abbatibusque praedictis in locis, honorque ipsi tribuatur imme- 
diate post episcopos, atque ut ille idem fruatur facultatibus et potestate admi- 
nistrandi, prouti convenit, in muneribus ecclesiasticis gerendis, uti fruebantur 
antea abbates coenobii vestri. Ex sententia inviolabili Dei, atque ex placito 
inconcusso Spiritus sancti praescribimus, ut ista firmiter semperque observentur. 
Episcopus autem qui rite consecratur vestro coenobio sit archipiscopus et 
metropolita super omnes episcopos regionis vestrae Assyriae. Haec sunt quae a 
nobis scribenda erant vestrae praestantiae. 

[ ]i ] Porro charitati vestrae signiflcamus sanctos episcopos(l) Christopho- 
rum, Georgium, Danielem, Gregorium et Jezdephnem, qui pro ordinandis nego- 
tiis ad ecclesias vestras spectantibus, venerunt, benevole nos tanquam fratres 
suscepisse, postquam litteras datas ad nos a dilectione vestra perlegerimus. 
lidem supplices rogarunt nos ut exerceremus jurisdictionem sollicitudinemque 
spiritualem vestrum vestrarumque ecclesiarum, sicuti in ecclesiis regionis nos- 
(1) Cf. Barhebraei chron. eccles. T. 111. p. 119 — 30 — 

trae solemus. Quamvis autem depellere optaverimus a nobis tam difficile nego- 
tium suscipiendum, nihilominus instantius exorati vique dilectionis victi cessi- 
mus ipsorum precibus, ut, Dei ope, susceperimus rectionem et ordinationem 
negotiorum ecclsiasticorum vestrae regionis. Quamobrem praedicti convenientes 
bona voluntate elegerunt cum consensu nostro castos piosque(l) viros. Hinc 
Tagrito Maruthas, Margae et Gomelo Ithalaha, Pir-Sapori inferiori et populo 
Tajensi extraneorum Aha in episcopos fuerunt consecrati. Christophorum autem 
designavimus in metropolitam Assyriae, ut unus praeesset Assyriae. Regioni 
autem Arabum, aliisque regionibus ditionis Persarum, ordinis ecclsiastici 
fovendi causa, ope Dei, consentientibusque praefatis fratribus episcopis, insti- 
tuimus Marutham Metropolitam regionis Arabum in praesidem rectoremque 
supremum omnium episcoporum commemoratorum, ipsorumque regionum 
dioecesumque, ut vices et locum nostri gereret, i. e. ut vicarius noster esset. 
Eumdem autem suprema hac dignitate exornatum voluimus non solum ob illius 
praestantiam timoremque Dei quo eminet, sed etiam ob testimonia vestra de 
ipso. Vos porro exoramus, ut ei sicuti vices nostras gerenti adjutores strenuos 
vosmetipsos perhibeatis. 

Post alia 

Haec praestantes Deo placebitis, nobisque gaudium gignetis, efficietisque 
ut animo hilari pro vobis preces fundamus, talique ratione eritis praecipua 
causa aedificationis fidelium. Christus Deus noster, qui dedit discipulis potes- 
tatem conculcandi serpentes et scorpiones conterendique omnem vim inimici, 
concedat et vobis virtutem exstinguendi inflammatas sagittas ejus, vosque inco" 
lumes conservet a laesionibus haereticorum. Tamquam omnigenarum virtutum 
bonae segetes custodiamini in mundi bonum. Interim tum in theoriis tum in 
operibus refulgete. 

[ O.V ] N. 2 

Historia scripta quac inventa est in coenobio s. Matthaei 

Post suscitatam persecutionem a Barsauma nestoriano combustumque 
ccenobium s. Matthaei, Christophorus Primas armenorum iiluc veniens, com- (1) In textii pro jLifc^AiD legenduiTi - 31 - 

pciit ibiilciii ailmoiliiin paiicos moiiaclios, qui vidcbaiitin tamquam columh.H- 
iii prominciitiis. (Juoiiiam autcm uiia cum Habuaeo fucrunt alii occisi episcopi 
ipsci|iic Hai Salula mctropolita cceiiobii Assyriae et Niiiives, idem rhristoph*jrus 
clc^it virum probatum iiominc (iainiai, (picm in metropolitam ordiiiavit. Hic, 
duraiitc vita, di^nitatcm mctropolitanam traiismisit Mari, qui eam transmisit 
alteri, cpii nominc Jesu-Zcha, ct liii Mar Sahdae, et iste Simeoni, qui illam 
transmisit Clhristophoro. Omnes isti cx coenobio ipso fucrunt et quivis, dum 
vivcret, transmisit ministciium successori. Diebus autem (Ihristophori iterum 
scse subjeccrunt scdi Antiochenac. Hacc porro consignavimus scriptis, ut inno- 
tcsccrct a quibusnam co tcmporc oricntales manus impositionem susceperint. 
Cum vcro Barsauma ncquivcrit dcvenire in regioncm armenorum, qui ei mor- 
tem minabantur, manscrunt illi in pristina professione! ideoque Assyri videntes 
armenos cx metu Persarum abstinuisse ab adeunda Antiochia ad suscipiendum, 
juxta legem, I^rimatem, illumque ipsi sibi constituisse, tale exemplum et 
Assyri imitati sunt. 

Finis historiae inventae •-<r-«»<5SS^ItC>'e>^ -w 32 — [ v;^ ] CAPUT VIII 

N. 1 

Res gestae beati patris Marlsaaci (1) ,ubi ipsius patria indicatur, ejusdem 

vita exhibetur, referturque quomodo, postquam Ninives episcopus 

factus fuerit, dignitatem abdicavit atque in coenobium recedens 

quinque conscripsit tomos de institutionibus monasticis. 

Isaac iste Ninives episcopus ortum ducit a Cataraeorum regione, quae 

infra Indos est. Postquam in studium ecclesiae librorum commentariorumque 

incubuerit monachus et praeceptor in sua patria constitutus est. Cum autem illam 

visitaret regionem Mar Georgius (2) Catholicus ( Seleuciae )ipsum in regionem 

Beth-Aramaeorum secum adduxit, propterea quod consaguineus esset Gabrielis 

ecclesiae interpretis. Porro Mar Isaac fuit consecratus in episcopum Ninives 

in coenobio Beth - Abensi (3): Propter vehemens autem ingenium ardentem- 

que animum nonnisi quinque menses sustinere potuit in regenda illa dicecesi, 

rediitque ad solitudinem poscens a Papa (4) ut a tali onere se relevaret, quod 

quum Papa concessit, jussit eum ut in solitudinem apud monachos in Huzita- 

rum monte secederet. Porro cum fuerit lumine oculorum orbatus, fratres doc- 

trinam ejus exarabant, eumque alterum Didimum nuncupabant propter ipsius 

suavitatem docilitatem humiltatemqueatque in loquendo lenitudinem. Nihil aliud 

autem manducabat, praeterquam tres panes singulis hebdomadis, paucis adjec- 

tis oleribus, quin cibum coctum ullatenus gustaret. Quinque conscripsit tomos, 

qui ad hodiernam diem celebrantur, quique redolent dotrinae jucunditatem. 

Sic testatur MarJozadak (5) in epistola quam scripsit discipulo suo Busciro, 

qui degebat in coenobio Mar Saporis. Ait:"gratias Domino nostro persolvi pro 

cura, qua Mar Isaaci Ninives episcopi opera ad me miseris. Compertum mihi 

est te ita agendo tibi in vita comparasse coelorum claves, utpote qui repleveris 

coenobium nostrum doctrina vivificante. Nos autem fatemur esse Mar Isaaci (DCf opus cui titiilus |La^JU« l^j^.^ n. 124 

(2) Anno 66i Christi sedem Seleuciensem occupavit 

(3) Assem. B. O. T. III p. 468 

(4) Fuit Papa iste riietropolita Adjabetuis 

(5) Cf lUa^? jbJ^JD n. 90 -33- 

Niiiivcs cpiscopi iliscipiilos „. Ita illc, ct iii fiiic cpistolac, morc loannis episco- 
pi ait : opcia Mai Isaaci iinhi snnt (juasi validiiin fiilcrum commuiiicnsque 
pracsiilium. r()st(|iKiiii aiitcin sciuiciit Mar Isaac, mi^ravit ad Domiiuim, ejusque 
corpus liiit rcioiKlituin in nioiiastcrio Mar Soporis. Mariac Dciparae omniumque* 
sanctornin oiiitioncs nobibcum siut. N. 2 Vita(l) Joannis Daliatliaruin ( i. c vituni ), cujus 
coenobiuiu in luonte Cardu cst 

Joaunis Daliatharnin parentesoriuudi suntarcgione Beth-Nuhadrae (2)ex 
vico Ardanuith (3) qui situs cst ad ccrtam distautiani a flumine Zab. Cum 
autem adoleverit, operaiu legendis libris navavit in ecclesia sui vici. Duabus 
autcm virtutibus praecipue excelluit, jcjuuio nempe perenni vigilantiaque noc- 
turna. Orandi causa quavis hebdomada se ad Afni-Maran (4) monasterium con- 
ferebat. Schema autem monasticum in Mar-Yozadaki monasterio induit, Ste- 
phanique MarJacobi Hazaiae (i. e. videutis)discipuli alumnusfuit. Duos habebat 
Joanues fratres, quorum uuus Sergius, Theodorus alter; utrique monachi fue- 
ruut. Quoties illi ei cibum oleumque volebant suppeditare minime ipse assen- 
tiebat. Porro, coenobio derelicto, majoris solitudinis amore petiit Daliatharum 
altos praerupte montes, qui impervii prorsus erant, ibique panis loco uva 
ramorum vitis vescebatur; atque idcirco ex vitibus ( quae syriace Daiiatha 
dicuntur ) quae constituebant ejus cibum loannes Daliathensis appellatus est. 
Epistolas tractatusque, quos ad germanos mittebat, de vita ascetica elucubratus 
est. Mar Salomon (5) episcopus Hadethensis ita de eo testatur: montem quon- 
dam petii, ubi morabatur MarJoannes Daliathensis: sed, duabus apud ipsum 
mensibus peractis, prae nivis frigorisque rigiditate nullatenus ulterius ibidem 
moram protrahere valui. 

Exinde cum jam senuerit a monte Daliatharum in montes Carduenses se 
transtulit, ibique non procul ab oppidis Raghul et Nassur solitarius in eremo 

(1) Cf. iLaa^^J? l^J^^ n. 126 

(2) Assemani B. O. T. III p. II p^g 769 

(3) Fors^n legendum est Adrama. Cf. Assem. B. O. T. III p. II Pag. 711, 712. 

(4) Assem. B. O. T. III p. II pag. 878 

(5) Assem. B. O. T. III p. 205 — 34 — 

vitani diixit. Ciijus fanicim cum nonnulli anachoretae audierint, illuc se contu- 
lerunt commoratique sunt in restaurato vetusto coenobio, quod olim Jacobus 
monachus et anachoreta incolebat. Ita coenobium evasit amplum celebreque, 
*eidemque libros et superlectilem copiose illi providerunt. MarJoannes statuta 
et leges elucubravit eidem coenobio more quidem populi nostri Syrorum, ibi- 
que congregati sunt quadraginla monachi. Idem Joannes volumen de ascetica 
vita conscripsit, quod ad germanos suos misit. Scripsit etiam de dogmate in 
adorandam Trinitatem ad mentem s. Synodi tercentorum et octodecim patrum. 
Vita functus est in suo ccenobio migrans ad Dominum. Preces ipsius sint 
nobiscum. [ chV ] N. 3 IP^UG Res gestae Joannis nomine Bar Phencajae, qui est Saba asceticus, 

cujus foetus est opus de institutis vitae monasticae, coenobiticae 

et perfectionis evangelicae quodque sic exorditur: 

Qui linguam suam a loquendo compescit, proprium cor a passione 
custodit, et qui cor proprium a passione custodit, Deum continuo intuetur. 

Praeclarus iste Joannes Phencaja culmen perfectionis assecutus est, post- 
quam carnalis concupiscentiae passionum flumen perruperit aciesque iniquitatis 
suis precibus acceptis prostraverit. Joannes iste cum ad MarJoannis Camulensis (1) coenobium venerit, ab 
abbate Sabrjesu induius luit schcma monasticum, ct quam primum se conti- 
nuit a cunctis voluptatibus. Quoniam vero lcpra iion iiihil in corpore laborabat, 
eumdcm praefatus abbas Mar Sabrjesus perunxit olco candelabri ad tumulum 
Mar Joannis (2) et Mar Ukamae (3) susper.si, et statim sanatus mundatusque 
fuit. Postquam in coenobio vitae monasticae solertcm operani liilari animo nava- 
verit, cgressus est in eremum se claudens in cellam: semel autem quavis hebdo- 
mada mysteria sacra suscipiebat, visitabatquc monachos Mar Bassimae (4) tum ut 
eorum orationes expeteret, tum ut ab iisdcm disceret praelium ad debellandos 

(M Cf. lUaJHJ» U^.^ n. 1 — (2) Cf. iLaa^Ji Uto n. 1 
(3) Cf. eundem librum n. 14 — (4) Cf. cundcm libr. ti. 53 -as- 

daeinoius. D.uMnoiicni auti-in blaspluMniac se vcxantcm spatio iinius anni impii- 
gnavit vigiliis jcjunio rt oratioui vacans, consistcnsquc in nivc plurimis noctibus. 
Quii i\v vv iu sua cpistola scripsit: tiuamdiu ccrtamcn istud pcrdurabat, tam- 
diu dcspcratio iiu' oppiinul^at, proindcciuc fuilluin rcpcricbam in orationc vel 
in lcctura solatiuiu, ct propttr incutciu conturbatam, cuncta pro nihilo rcputa- 
bam, quautunu is cilicium csscm indutus superquc cincres sederem, usqucdum 
Christi gratia cxoricns inc inviscrit. Dc impudicitiac certaminc etiam scripsit, 
quod pcr amiuin sc immcrsit iii nivc ct glacie doncc ab co liberatus fucrit. 
Scripsit practcrca dc ccteris cunctis dacmonis praeliis,eaque vcntilavit. Exaravit de 
instituto sanctitatis prius quinquc tomos, deinde duos tomos, quos nuncupavit 
complcmcntum, ncc uou duas conscripsit elucubrationes contra haereses, unum 
deinde volumcn de moribus, alterum dc instituendis pueris, tandem aliud volu- 
men continens[ ^."^ ] septcui tractatus lucri (spiritualis), in quo recondidit sen- 
tentias de instituto monastico. Ita claudit porro istud volumen: Marsupium 
pecuniae, quod in inanibus mercatores ( Ismaelitae) gerebant, evasit, disponente 
Domino, cibus Israelitis in terra Aegypti: Marsupium illud praefigurat septem 
talenta discretionis. Gratias agamus Christo qui nobis concessit victoriam. 

Auctor et insuper est multorum carminum. nec non tractatuum, atque 
ctiam libri, quein vocaiit " initium dictorum.,, Operatus est autem miracula plu- 
rima. Qua de re narrat Joannes episcopus Carduensis dicens "Cum olim mihi 
de ano cadenti fracta fuerit manus, nihilque profecerit trium mensium cura per 
ligaturas et medicamenta, MarJoannes Phencaja me oleo orationis ter unxit, 
atque ita fui sanatus. „ Insuper piuries apparuit tigris ad portam ipsius cellae, 
fratresque exinde perterriti vociferebantur. MarJoannes autem de cella egressus, 
baculo suo tigridem percutiens in fugam adegit ut amplius minime ibi 
conspiceretur. 

Postquam autem in coenobio Raghulensi esset aliquod per tempus commoratus, 
in alterum se transtulit coenobium, dictuni Daliatharum, quod fundaverat Joannes 
alter cujus vita alibi exhibetur. Tandem scripsit tractatum de relaxatione vitae 
monasticae, et alium tractatum de perfectione instituti monastici divini. Septua- 
gesimum tandem tertium annum vitae agens decessit, ipsiusque sacrum corpus 
in coenobio Mar Joannis Camulensis conditum fuit. Ipsius omniumque sanc- 
torum, qui Deo placuerunt, orationibus digni efficiamur venia. -36 — 

[ jC^ ] N. 4 
Vita Abrahami Naphtariani, auctoris elucubrationum de monachis 

Abraham hic dictus Naphtarianus gente Adiabenus oriundus est a vico 
Naphtar regionis Arbelensis, ejusque parentes christiani erant, martyriique 
coronam sub Sapore Persarum rege sunt consecuti. Cum idem Abraham bap- 
tismi lavacro ablueretur, radium lucis descendentem super baptizatum infantem 
sacerdos adspiciens dixit ipsius parentibus : puer iste magnus futurus est. 
Quoniam autem ipsius parentes pro Christo mar yres facti supremum diem 
obierant, anus quaedam ipsius affinis puerum Abraham educandum suscepit. 
Cumque adoleverit ecclesiam frequenter adibat ut sacros libros addisceret. 
Saepe autem mente revolvebat qua ratione quibusque operibus justi Deo pla- 
cuerint. Hinc se contulit ad specum distantem a Napthar oppido duobus milli- 
ariis, ibique triennio vitam asceticam coluit, quin nonnisi modico pane vesce- 
retur. Exinde migravit in Scetensem eremum Aegypti, ubi magno perfusus est 
gaudio contemplans sanctorum monachorum coenobitarumque ibi degentium 
asceticam vitam, ab eorumque exemplo plura, quae monastica instituta respi- 
ciunt, didicit. Exinde non multo post discedens, petiit Hierosolymam visitavitque 
loca sancta sibi ab iis benedictionem procurans. Quo peracto, rediit in pris- 
tinum specum suum, vixitque aliquamdiu in secessu ibique angeli ei cibum 
afferebant: tandem iterum in pubHcum comparuit. Tempore porro quo inclusus 
erat in specu quoties adibat ecclesiam ad sacra mysteria suscipienda, vestem 
permutabat ne dignosceretur. 

Post expletum triennium iii specu fuit divino motus nutu ut iter susci- 
peret montem septentrionalem versus, vocandi causa innumeras gentes illas ad 
fidem. Perveniens itaque ad oppidum dictum Birai vidit incolas sub arbore 
congregatos solemnem diem festum celebrare in honorem simulacrorum, quae 
colebant. Medio itaque illorum staiis Mar Abraham vehementer hortatus est ut 
repudiarent cultuni daemonum idolorumquc. Illi vero rcnuerunt audientes aures 
praebcre ipsius dictis, imo eum saevissimis ccciderunt ictibus. Sanctus nihi- 
lominus, a proposito nequaquam amotus, in crastinum diem illos iterum 
monebat ut ad Dominum convcrtcrentur, et in cjusdem nomen crederent, [ «JS. ] 
ut salvi fiant. Cui responderunt : ostende nobis signum ut credamus in Deum 
(1) Cf. |laOLa.ji UVd n. 43 -37- 

tmiin. (,)iiam()hrrm iiim ipsoiiim pnKrribiis poiitiricibiisquc pactiiin iniit ut 
oftVrcntihus ilhs sacriticia iciohs, ipse intlj^crct bacuhiin suuni inter eadcm 
idola; rt si i.i^nis dv coclo dcsccnd'jns coniburcnscjuc oninia sacrificia minime 
hacuhim laiclci it, tiiiu, tali sij^no viso, in Dcum crcdcre sacroque baptismate 
susccpto chiistiaiii tici i ipsi (lchcnt. Sanctus itaquc cruccm parvam bacuti 
summitati pra^tlt^cns animic|uc compuctionc lacrymisquc I)cnm orans, clamavit : 
cmittc Doininc ii;iuin dc coclo! (^)ni dcscedens arhorcm atquc idola consumpsit, 
quin nllatcnns hacnlnm attiiij^crct, cpiamvis circunuitcr cxarderct. Tunc omnes 
C.lHMsti tldcm amplcxi cjns nominc haptizati fucruiit. Iii loco praedictae arboris 
ecclcsiam cxstruxit snmmoquc tuit rcpletus gaudio : convertit autem omnes 
qni in illis montibus commorabantnr, cisque constituit presbyteros et diaconos, 
plnrimosque insuper aegrotos sanavit ibidem. Inde profectus estin Adorbigianum, 
ubi ejus incolas ad Christi fidem rcvocavit, superatis debellatisque Magis exemplo 
Moysis filii Aniraii. Permultos ad monachoruin atque solitariorum utilitatem 
libros elucubratus est, commentariis Evangelium illnstravit, volnmina adversus 
haereses conscripsit, multa docuit probavitque. 

In specu Adiabensis montis ubi sanctus Abraham commoratus est tribus 
annis, discipulus ejus lob(l) erexit altare exstruxitque coenobium, quod habita- 
runt fratres pnri et sancti. Contigit autem, ut daemon aegre ferens ut locus 
ille, qui erat fanum idolorum, converteretur in locum orationis et psalmodiae, 
ibidemque celebrarentur sacrificia et officia divina, homines qui in viciniis 
erant eorumque jumenta infestaverit. Tunc, nuntio misso ad Abraham, rogarunt 
ut pro illis intercederet. Queis ille: in Crucis victricis honorem quovis anno 
dicto in loco commemorationem vigiliasque agite, daemonesque in fugam abi- 
bunt. Quae cum adimpleverint numquam in posterum illic daemonesvisi sunt. 
Quocirca statuerunt ut illa solemnitas quotannis ibidem celebraretur. 

Montis autem illius regulum Magi adeuntes dixerunt illi : nisi virum 
istum exhinc in exilium pelles, omnes nos christiani erimus. Idcirco rex misit 
satellites, qui sanctnm prius ictibus percusserunt, deinde in carcerem conjece- 
rnnt. Ipsum martyrii coronam jam jam adepturum sperantem, regulus ille morbo 
correptus [ Jc^ ] e carcere eductum ad specum in regione Adiabensi mitti 
cu.m honore jussit. Postquam illuc advenerit ibidemque aliquo tempore fuerit 
commoratus, benedicens regionem incolasque animam suam Deo reddidit. 

hicolae magnum ibidem aedificaverunt templum, in quo maxima cum 
veneratione ejus corpus condidernnt. Quoties autem pestis illas infestaveratoras, 
(1 Cf. |laa.^J^ JI:2!Sd n. 44 — 38 — 

ad sancti tunuilimi omnes confugientes pulverem exinde collectam atque cum 
aqua mixtam bibentes valetudinem recuperabant. Cum vero concives agnove- 
rint ejusdem decessum,fidelium quidam nomine Denha Samaritanae filius totius- 
que regionis Adiabenae principatum tenens, magna comitante caterva, venit 
extraxitque Mar Abrahami arcam, eamque perhonorifice et solemniter afferens 
Adiabum collocavit in templo coenobii a Jobe constructo in specu. 

Finis y-^-^S^^^ii^^^h» -30- 

[ ^ I CArUT IX 

N. 1 

De Saba ascetico 

ejiisdcin s. SabcT fratris cli- luijiis libri 

scribciuli caiisa prologiis (1) 

Inspcctiiriini istiini libiiiiii oio, iit ab aiictoris reprchensionc abstineat, 
utpotc qiii dc mysteriis spiritiis palani ciiin fiducia disseruerit; quandoquidem 
ad inc ejusmodi elucubrationes ex dic in diem scribebat, atque talibus admo- 
nitionibus mc consolari cupiebat: quippe qui animadverterat, me ejus causa 
in tristitia luctuquc versari, ex co quod ille ab liominum familiaritate et 
conspectu segregatus, dilectamentisque orbatus, solitariam vitam amplexus fue- 
rat inasperrimis montibus inter feras et serpentes cum labore degebat, Domino 
suo confidens et mortem in dies expectans. Me itaque absentia ejus contris- 
tatum, ea molestia levare conatus est, liasce litteras divinis cliarismatibus atque 
laetitiae argumentis refertas mittens, nec leviter suspicatus me illas super bene 
paratas membranas ad aliorum usum describendas operam navasse; monuerat 
enim, ne cuipiam eas monstrarem. Ego vero easdem in unum volumen collegi, 
consolationis mihimet per eas procurandae intentu. Quia codicem, in quo scri- 
beret, non habebat, aliquando tabulis quandoque etiam parvis membranis ute- 
batur, quas illi ipse afferebam, postulans ut expositas ipsi a me quaestiones 
scripto traderet. Compertum mihi autem erat hujuscemodi lucubrationes etsi 
uni mihi ab ipso fuerint scriptae, a multis lectum iri, utpote in volumen redac- 
tas. Proindeque lectorem oro ne reprehendat operis auctorem, cujus moderatio 
mihi bene perspecta est, et in quo nulla exstabat humanae gloriae cupiditas, 
sed e contrario semet aspernebatur, parvipendebat seque reum esse continuo 
praedicabat, sibique omnia peccata pravasque affectiones palam tribuebat. Quo- 
ties vero ad me scribebat, epistolae se porcum subscribebat: quod tamen a me 
expunctatum mutatumque fuit: nec enim hoc scribere consentaneum fuit. Qui- 
cumque itaque codicem istum, aut partem ejus descripserit, ne istam excusatio- 
nem huic scripto praefixam praecidat, oro et quaeso ob amorem Christi, cui 
gloria, quique nos in sua spe confirmet. Amen 
(1) Exstat arabice apud Assemani B. O. T. I p. 434 — 40 — 

[ U ] N. 2 

David Phoenicius ait: 

Ego liLimilis David cum essem olim in regionibus nostrae Syriae ad pedes 
presbyteri Moysis filii Makhsaphi provolutus,attulerunt ipsi codicem membraneum 
optime elucubratum atque nitidissime exaratum, in quo continebatur tractatus 
admirandus Sabae ascetici. Codex vero principio etfine mutilus erat, foliis cir- 
citer quindecim deficientibus, neque praeseferebat causam scribendi libri, neque 
prologum auctoris ejus. Nihilominus meus magister capitisque mei decus de 
illo sancto mihi narrabat dicens, perillustri cuidam familiae vici nuncupati 
Phenek natum fuisse quondam puerum nomine loannem, cui Deus inspiraverat 
mentem angelicum vel potius divinum schema monasticum induendi. Parvipen- 
dens ipse a parentibus aliisque interposita inpedimenta, petiit coenobium 
cognominatum denominatione arabica Daliatha i:e vites, ibique suscepit habitum 
monasticum. Sciendum autem est arabes vitem dicere " daliah „ ( aJ*^) quae 
vox in syriacam linguam transiens fit )J^*J^i ad normam |J^^-)l-* et |^w»zi.jL et 
proinde in numero plurali fit \i^A.^ uti |^.*1)l1 et ) iLl^jiJjL • Eo equidem tem- 
pore ipsis parentibus alius natus est fiiius, cui imposuerunt nomen Joannis 
in honorem prioris loannis. Ast et iste secundus loannes cum adoleverit, ad 
venerandum suum fratrem sacerdotem se contulit, ibique induit monasticum 
habitum. Prior autem loannes postquam de mundanis praeclare triumphaverit, 
dignusque evaserit, qui nonnisi de supernaturalibus sollicitus esset, derelicto 
coenobio, in deserta secessit, ibique ferae ipsae immanes ex ipso quasi fragran- 
tiam Creatoris odorantes familiarissime cum illo se habebant. Hoc quidem ipse 
commemoratur in suo libro, quamquam de tertia persona id narrat : more loan- 
nis evangelistae, qui ait: fuit discipulus qui recubuit super pectus Jesu, quem- 
que Jesus diligebat, cum ipsemet esset ille discipulus. Item Paulus architecta 
sanctae peregrinae ecclesiae, quae Christo fuit desponsata ait: scio hominem in 
Christo raptum ad coelum, qui audivit arcana verba ( II Cor. X II ) cum ille 
ipse sit revera qui ascendit iii coelum. Sanctus itaque noster refert illi qui 
gratia conjungitur Deo uti ignis ferro familiares fieri feras utpote quae ab 
ipso fragrantiam Creatoris odorantur: reapse autcm ipse est ille qui talia exper- 
tus fuerit in semetipso, Haec milii narrabat magister meus de illo sancto. 
[ ^io ]. Altcr autem ejus fratcr cum in Daliatharum coenobio manserit, - 11 

dolchatiiiu' se esse orbntiiin aspcctii tratris sui, ad deserta exibat, quasi 
ibideiii ip^imi Nidcrc posset. (,)ii<»iulaiii hic niinor frater, epistolam ad fratrem 
siiper ineinhiaiKim scriptain in deserto loco relinquens, reversus est in cellam 
siiain. Ciastina dic atl clc-^tita cgressus fratrem nactus est, cum ip.so locutus, 
ciinupu' ctllai;itavit, iit scriptis coiisignaret quae ah ipso discenda postu- 
labat, ncc nou ut propter amorcm C.hristi sibi interdum appareret. Ille 
autcm, a hatrc adactiis, assensus est iil polliceri: quod et factis adimplevit scri- 
hciis illi, uti rcfert ipsc fratcr, modn supcr lij^iuim, intcrdum supcr fractas 
testas figulinas, quas domiiii projicichant, adliibensque salivam pro atramento 
proquc calamo \ irgultas tenues. Spiritus autem sancti gratia legi potuerant sic 
scriptac epistolae. Admonuit autcm fratrem, nc luijusccmodi scripta super mem- 
hranam transcriherentur, utpote quae mysticas res continent, quarum mundus 
conscius minimc esse dehet. Addehatquc: tu autcm unus eas lege posteaque 
igne combure, quin cuipiam perhiheantur, aut post te aliis in haereditatem 
relinquantur. Attamen frater iste felicis recordationis, quin auctorem certiorem 
redderet, hujusmodi elucubrationes conscripsit super membranas bene paratas 
quae constituunt volumen hoc quatuor capitum analogorum. 

Monasterii autem Daliatharum abbas, cuin istius libri notitiam acceperit, 
eumque inspexerit, volueritque titulum eidem tribuere, atque in numerum scrip- 
torum sanctorum recensere, ut inter ea emicaret praedictus liber tamquam 
liina inter sidera advDcatis monachis, ait: quisnam, fratres, tilulus huic libro tri- 
huendus est ? Unus ex fratribus dixit: inscribatur liber Joannis cum ejus auctoris 
nomen ^it Joannes. Ait alter : inscribatur liber Joannis Phenkensis, aut Joannis 
Daliatharum. Abbati vero nihil horum placuit propterea quod duo existerent 
fratres ejusdem nominis, ejusdem patriae ejusdemque coenobii. Visum est itaque 
fratribus in Spiritu sancto orationi vacare per noctem, Deumque exorare, ut 
praefato libro titulum ipse tribueret. Cum illi orationi incumberent juxta dicta, 
Spiritu sancto illuminante, visum est uni ipsorum quod auctor hujus libri 
dicendus sit Saba i. e doctor asceticus. Cumque illuxit, congregatis fratribus, 
retulit ille visionem, ideoque librum nuncuparunt Sabam asceticum, eique 
prorsus congruit iste tilulus. Hactenus quae retulit Moyses Bar-Makhsaph 
praeceptor meus decusque capitis mei . 

[ v^^ ] Post aliquod tempus, ad s. Moysis florens Monasterium apud 
Nabc benedictum oppidum me conferens, ibidem vidi monachum nomine Jssa 
virum solertia, sollicitudine, am.ore pacis et solitudinis commendandum. Tunc 
ego diaconus eram, ille vero erat pater seu archiepiscopus, quamvis parum — 42 — 

prorsus versatus esset in doctrina ecclesiastica, scientiisque sacris, nihilominus 
ad dignitatem illam promotus fuerat ob vitam asceticam dotesque animi prae- 
claras. Me itaque qui tunc temporis quatuordecim per annos solertem scribendo 
operam navaveram assumpsit, ut transcriberem ipsius usui quibus indigebat, 
quaeque desiderabantur in codicibus, et ut coram me relegeret quosdam codi- 
ces. Quamquam autem ego tunc temporis juvenis eram, nihilominus ille susci- 
piebat verba mea quasi redolentia fragrantiam defuncti praeceptoris mei: ipsius 
autem magister jamdiu vita functus erat. Quondam perlustrantes ambo monas- 
terium incidimus iii hunc Hbrum plenum verbis vitae intelligentibus, qui tamen 
erat mutilus initio et fine. Cum inceperimus deinceps volumen evolvere, quae- 
sivi ab archiepiscopo, an sciret quodnam esset opus seu liber qui prae mani- 
bus erat. Mihique proposueram, ut, si se id scire responderit, ego obviam ei 
occurrerem exponens quae mihi sanctus meus magister retulerat, et si se nes- 
cire dixerit, enarrem quae a praefato sanctae memoriae meo magistro audive- 
ram. Ast ille respondit se id didicisse a suo praeceptore. Cui dixi: et quomodo 
se res habet ? Is non secus ac meus magister narrationem, prouti est, retu- 
lit nihil addens vel demens. Ego vero qui jam viginti novem annos natus eram, 
cum vehementer illum librum iterum prae manibus habere optarem, recognovi 
quae a duobus luminaribus istis syris audivi esse prorsus probata et vera, 
excepto capite, quod adjectum fuit historiae de excusatione qua sanctus auctor 
a scribendo se excusat, donec invitum ipsum Spiritus sanctus coegerit. Modo 
autem occasionem nactus ego humillimus codicem meis manibus, etsi indignis 
tanto honore, exaravi absolvique in utilitatem quaerentiuiii. Interim inspecturos 
haec parva mea verba hujus consarcinatae historiae etiam atque etiam pera- 
manter oro ut illa inserant in exemplaribus, quae trasncripturi sunt, atque 
preces fundant pro me. Hucusque Davidis Phoenicii verba. Condonet illi Deus 
peccata precibus omnium eorum, qui attigerunt mctam auctoris hujus libri in 
saecula. Amen. -43- 

[ oo I (.Apur X 

Epistolac Rabbaii Davidis filii I\iiili 

N. 1 

Hanc cpistolain I)a\itl dictiis Ivablianensis cjusque discipulus Zacharias 
scripscrunt in cocnobio dicto (■nii->cliia, a quo ob cxortum jurgium cum 
loannc opiscopo cgrcssi siint una cuin quadraginta viris. Mansit autem David 
nna cutn Zacharia discipulo cxtra coenobium viginti pcr menses. Cum dein 
rcdicrit, sccniii attulit ccntum ct scptuaginta cantica ecclesiastica Mar Severi, 
quae desiderabantnr in rcgione orientis; attulit et canones collectionesque per- 
multas; statuitquc ut cantica dicta Maaniatha quotidic in rinc ultimi nocturni 
dicerentur, nec non psalmus ... ct patcr noster post trisagium tum in nocturno, 
cuin in offlcio matutino et in officio meridiei. Haec oninia ab ipso statuta fue- 
runt anno 1097 graecorum. 

N. 2 

Davidis Rabbanensis epistola. quam misit ad quemdam 
presbyterum cui nomen Maraba. 

'Emanuelis, seu Filii Dei, qui fuit nobiscum, quique se nobis univit, simi- 
lisque factus est nobis, una est natura, unaque persona. Ipsius sunt excelsiora 
et inferiora. Nequaquam praecedenter ejusdem persona in utero fuit constituta, 
et exinde in ipsam venit habitare Filius Dei .... In Filio enim substitit caro 
quam assumpsit. Una est ipsius persona, quoniam una et est ejusdem natura 
indivisibilis. -44 — 

[ CH^ ] N. 3 

Davidis filii Paiili ad episcopum Joannem epistola, qua notum facit auctc- 
rem punct<>rum, quibus notati fuerunt codices Sacrae Scripturae. 

Joanni episcopo cultori scientiarum omnigenarum David in Domino 
salutem cum desiderio eundem adspiciendi. 

Quaesiisti venerande praesul, ad quid hic labor hoc opus in inquirendo 
de punctorum auctore, cum is in vivis jam non sit. Inventio equidem ista nota 
celebrisque est penes seniores regionis nostrae; quamvis cum jam, ut dixisti, 
decesserint iili quorum aetate narrationes hac de re referebantur, ejusque 
memoria penes adolescentiores hodiernos fere exstincta est; nihilominus glorior 
libris auctorum punctorum de quibus tesl:antur codices ab ipsis notati, quique 
praeseferunt ipsorum subscriptiones, uti inferius hac eadem epistola exponam. 
Quapropter inspecturum hanc narralionem rogo ut patienter me audiat. 

Inter majores nostros itaque notus fuit Sabroes qui est veluti arboris 
radix, vel gloria generationis, a qua exorta est series virorum illustrium qui 
claruerunt in litteris. Hic ergo Sabroes ex oppido Ramathschir, quod tuo 
oppido proximum est, in oppidum veniens Beth-Schehak quod in Ninives 
regione est, ibi scholam illustrem instituit, a qua plures doctores prodierunt. 
Secumque coadjutores in illo opere habebat duos filios Ramjesum et Gabrielem, 
qui adepti sunt celebritatem singularem in coenobio s. Matthaei, quorumque 
memoria occurrit plurimis in codicibus, in quibus sequens adnotatio legitur: 
contulit recensuitque Ramjesus; ita et Gabriel. Ramjesus autem genuit Sabr- 
jesum, qui iii eodem coenobio hahitum monasticuni iiiduit, operamque in 
plurimis lihris recensendis impenJit, ejusdemque nomen notatum legitur in 
libris, quos accurate correxit. Postea monasticum habitum exuens prae vere- 
cundia noluit manere in regione Ninives, sed profectus est in pagum Niram dic- 
tum liberorum, quod in Marga siuim est. Relicta deinceps secunda sorore, 
advenil in oppidum Murdani, fuitquc inter incolas oppidi mei ubi et ego sum, 
in censu atque capitali fuit recensitus sub Hor fiiio Josephi. 

[ Q.x> ] Temporequo Ramjesu fiHi erant in coenobio, monachi illi comain 
cum plexis crinibus gerebant, eremitamque vitam colebant, neque in coenobium 
servus aut adolescens admittebantur, ibique disciplina severior vigebat. Cum - 45- 

autciii .ihhas aniin.ulvcrtorct pracfatos lv'amjrsu hlios cxccllcre in littcris prae 
cunctis i|ui illo tiiiipoic llorrhant, (•cllulas illis in cocnobio assignavit ita ut 
ainlio suimiitcs tuimicm lii^ium, tjiii ijuovis puncto aut acccntu lcctioncm indi- 
taiitc taichat sinj^uliqut' in piopria (•('lliila scorsim cuiKjfm tcxtum punciis 
notahant. Kxiiulc dum c()nl'c'r(.'hantur ai) utiotjuc notata punctis cxcmplaria 
ejusdcm tcxtus, compcrichantui iiuilatcnus ah inviccm discrcparc. Tali rationc 
piuiimos iiotaiuiit iii>ros punctis. 

Ex inducta ah istis doctorihus traditionc notandorum punctis librorum viri 
cclchrati cam mcthodum disccntcs claruerunt, aiii pracfatorum doctorum tcmpo- 
rihus, alii postcrius; suntque Jcsu-Sabran Rahhancnsis, Athanasius (^ukhtae, 
Sevcrus Bar Zaddika, liiias Ardaia, Fiphraem coenohita aliicjuc plurimi, qui 
imitati sunt doctores Beth-Rabbancnscs librosquc ipsorum iiKjrc recensuerunt. 
Modo uiidc dcflcxit narratio rcdeat : cum itaque patrum meorum ille, a quo 
cgo ad quintam stirpcm dcsccndo, in iNinivem venerit, moramque statucrit in 
oppido Betli-Schehak, juxta rclata a majoribus, comperit auditores parum 
aptos esse ad explanate pronunciandas voces, difficulterque accuratam lectionem 
addiscere; ideoque excogitavit minoribus appositis punctis eosdem veluti manu- 
ducere ad congruentem prolationem vocum, cum addiscenti vices magistri seu 
directoris tenet appositum in libro recensito punctum quod viam regiam absque 
magno labore indicaret. Talis exstitit cura monachorum, quos commemoravimus, 
qui, ad instar lapidum indicantium niilliaria viatoribus, in libris constituerunt 
signa comprehendenda ab intelligentibus, seu quasi magistros apposuerunt pun- 
cta nigri coloris, eaquequasi viatoribusin Civio collocarunt. Dum itaque lector 
notatum punctis librum aperit, illa puncta quasi ipsum legentem alloquuntur 
indicantque ei ut ita legat, quin lenem reddat aspcram vel asperam pronun- 
ciet lenem 

ut perficerentur in omnium ipsorum (nestorianorum) locis. Beth-Edri(l) autem 
sicuti Beth-Lapt (2) fuii: arx eorundein. Qua de re illustris ille zelo permotus, 
praefato oppido relicto, venit una cum filiis in Ninivem, ibique scholam insti- 
tuit ad quam confluxerunt tercenti decem et octo viri, quibus praefecit tam- 
quam ducem seu directorem proprium filium. 

Qua in re imitalus est ille Abrahamum Patriarcham qui tali numero dis- 
perdidit reges, imitatusque est insuper [<^^] Synodum ( Nicaenam ) admirandam 
scripsitque adversus eos ( i . e nestorianos ) duos libros in forma interrogatio- 
(1)8 O. T. III p. II. pag. nS et 713 - (2) Ibid. p. 700 — 46 — 

inini et rcsponsoriim, iiec non tria volumina super sexaginta quaesita quae 

ipsi obtulerat quidam caecus illius sectae doctor. Cuncta haec opera, uti arbit- 

ror, asservantur in coenobio Mar Maris, (1) cui eorundem corda magnopere 
addicta sunt. 

lidem insuper concinnarunt pro binis choris libellos continentes illius 
officii partem dictam Basilicon (2) solemnitatis Hosannarum, nec non Passio- 
nis; tandem propter proceres, ex studio vanitatis quod proprium est, hereti- 
corum ordinarunt officia pro usu civitatum. 

Haec fuit ratio propter quam praelaudati doctores concitati animi motu 
huic simili navarunt operam inveniendis signis dictis diacriticis aliisque punc- 
tis in commodum tyronum: neque in irritum labor ipsorum cessit. Orationibustuis 
sanctorumque, quorum memorias illustrarunt, digni habeantur regno caelorum. 

N. 4 

Abbati Mar Joanni episcopo Harrani David de stirpe Beth-Rabbanensi 

Harran urbi aegrotanti ulceribusque idolatriae afflictae, in qua adhuc vi- 
suntur spinae priscae obsoletae pravitatis, loliaque vesani criminis perversarum 
haeresum, quaeque in pristinis cognominatur civitas idolorum, modo autem conti- 
git ut illa iterum in civitatem Abraham, uti antea, reconstitueretur, atque ut 
quae jam cultu idolorum consenuit, modo per Christi evangelium juvenesceret. 

Quoniam vero in medio tritici pullulant adhuc lolia quae inimicus semi- 
naverat, Dominus te misit tanquam medicum idoneum restituendae sanitati, 
chirurgumque peritum, ut medereris per emplastrum morbo, et corpora languen- 
tia vulneribus culpae curares, donec perfectam consequantur valetudinem agni- 
tione sanctae Trinitatis. (\) B. O. T. III n. II p. 741 - (2,^ Cf. Bickell. consp. r. syr. litt. p. 91 - 47 

I ^:^ I CAPUT XI 
Proplictiac philiosoplioi nni (•tliiiicoriim synoptite 

Quoniain iloincsticis ct propriis tcstiinoniis solcnt liomincs magis, crcdere 
majorcmquc hahcrc lidcin tiu.iiii alicnis cxtraneisquc, curavimus, studio adhibito, 
testimouia corain xohi^ proferre cx viris sapicntihus philosophisque, qui antea 
vixcriiiit, ciuiiiuc tjuasi prophcticc loquuti ^unt tlc sancta trinitate Patris, Filii 
ct Spiritus sancti, tlc uativitatc lihi Dii cx Virgine, de ejusdcm passione, mor- 
tc, rcsurrectionc in cielumque ascensu, ita ut neque ipsi vcri prt)phetae aper- 
tius clariusvc quani illi disseruerint dc Deo dcque Christi oeconomia. 

Quac itaque singuli cffati sunt coram vobis proferamus non modo ut 
nullum praetextum habcatis excusationis, quin iino ut reprehensibiles me- 
ritt) appareatis proptcrea quod rcnucritis credcre illis ipsis, qui vestri sunt 
quiquc principes ccnsentur rcligionis, cui addicti estis. Si illi corporaliter in 
vivis mansissent usque ad Christi adventum, prinii profecto in ipsum creden- 
tes baptismum suscepissent, juxta ea quae de ipso iidem praedixerant. Neque 
Christus eosdem voluit diinittere iiianes: ad inferos enim anima sua descen- 
dens praedicavit animabus ibidem a priscis temporibus aetatibusque inclusis, 
uti inquit Petrus princeps apostolorum, animaeque praedictorum, quae ibidem 
erant, fuerunt salvatae liberataeque a vinculis per factam ipsis praedicationem Prophetia Babae Dei civitatis Harran. 

Audite porro quae dicit Baba, qui vivebat in ipsa urbe Harran, cujus lib- 
ros continuo legunt etlinici, ilhurque dicunt prophetam, eundemque prae ceteris 
philosophis sequuntur invocantque. Audite nempe quomodo is palam de Christo 
filio Dei locutus est, ipsumque nianifestavit, ejusdemque prcphetia, uti Balaami 
harioli, divino nutu comprobata fuit. Sic ait itaque in l^ libro, qui ab ipsis 
dicitur " Revelatio „ 

Nolui haec dicere, sed ecce invitus cogor scribere de illis quae futura 
sunt : luctus ploratusque duni haec accident, quum veniet super terram ignis 
[ Aio ] qui antecedit mundum, quique incorpore terrae apparebit, nescientibus -48- 

liominibus, iterumque ascendet ad regionem suam excelsam penes illam gloriam 
quae est cunctis abscondita. Dum ignis versatur in sua regione, venient qui 
similes sunt ex filiis urbis Harran, dicentque filii urbis Sin (1) Babae insan- 
iam esse sapientiam haustam ex coelicolis. Impellent dein Azzuz(2) educentque ex 
eo ipsius incolas, eritque in locum testium; residuumque in locum ignominiae. 

Ex eodem libro 

Quoniam intellectus est immortalis, sacrificia incessantia, et lux incor- 
ruptibilis apparet in terra, dum eadem in coelis habitat atque in ccelo terraque 
imperat, per quam habent vitam omnes qui ad eam confugiunt. Filii Harran 
fuerunt mendaces. Ipsa (i. e. lux ) est omne quod fuit et quod existit, atque 
ante quodvis est. In ipsa habitat commoraturque sapientia. Extra lucem nihil 
subsislit. Terra, terra ne ebibas errorem, sed recognosce ignem qui apparuit, 
qui subsistit quique haud cessabit: dum ille se erga excelsum expandit (?), annos 
in terra degit. Adhuc breve et exiguum tempus, venietque malum super scelus 
eorum, neque ipsorum pes consistet donec, ignem consipicientes apparuisse, 
recte illum adorabunt. 

Ex eodem libro 

Proferent effatum suave: venite procidamus humi adoremusque Deum ejus 
Conditorem. In terra templum maximum et sanctum erit, universusque populus 
perfecto amoro Deo offeret sacrificium. 

Ex libro II 

Intuentur radium exorienteni unde iiaud putabant; isquc adspicietur a 
loco eorum atque apparebit cum luce quovis digno sinuil cuni luce magna 
incomprehensibili; omnesque scdentes in orbe terrarum cognoscent claritatem 
splendoris, qui refulsit postquam absconditus erat. In spiritu vidi miiii quasi 
dici quod lucis ignisque prognenies ex terra sit nata in commodum el: detri- 
mentum, in resurrectionem et in lapsum. Vae! vae tuo delubro Deorum (3) quod 
ad instar Romae Capitolii magnificum et excelsum es! Post tempus lapidem 
(\) Cf. infra adnotationeni in cap. XI — (2) Non satis intelligitur qiiid significant illa 
verba ^*;-^ ch-^ i®' — (3) Vide infra adnotationem in caput XI -49- 

siipcr liipitkin iii vn Ii.iiul icliiujiiciit. Nc coMtiirbcris: si liiccm radii rccognosccs, 
tiMia, imiitii (|iui(' inaxiiiia siint (hTKicnt. Kadius Doniini dcsccndct manifcste 
supir lcnain, ciuntcinc ahsiiuc signis usque ad apparitionem splcndoris (1), 
1-ilii Pcrsidis vcnicnt otTcrcntcs nuincra radio. (iloriosa cst Divinitatis agcndi 
ratio, admirandns cst stnpor t|ni apparchit in tcrra, supcrat diccndi modum 
exccllitqnc supcr intclligcntiain atqnc oinnino ni(init comprchcndi vd pondc- 
rari. Scdchit dciiucps tcrra panliiliiiii in pace exsurgctquc rcgnum oricntis, 
qnod ascendct dcvastahitcpic .Indacae civitatcin. I lchcr in captivitatem dcscen- 
dct; Bahylon ininistrahit scrvitnti, (jnoniani dissernit de progenito ex miraculo 
in sua gencrationc. Practerca | y| surgcnt reges occidentis venientque usque 
ad nostram rcgioncm, immolahnntqnc in tcmplo Azznz, in ipsoque oblationes 
oftcicnt nitcntnrqnc aholcrc cnltnin, cum sic loqni liand potcrnnt, quoniam 
alii post ipsos regnahnnt, qni credcnt. 

Insuper ait Baba 

Post mnltum temporis adveniet ex austro nomen quoddam maximum, 
residehitquc in Azzuz, honorabitque participes suorum mysteriorum: gladius 
autem dominabitur in cunctos qui ejus verbis minime parent. 

Ait quoque Baba de apostolis 

Ejus apostoli seu cursores despectibiles sunt. 

Quibus verbis demonstravit apostolos Christi abjectos idiotasque ab ipso 
missos mundum universum percurrisse, praesidioque Christi divino illos adju- 
vante, patratisque virtutibus miraculisque splendidis, potuisse eosdem trahere 
homines ad vitam. 

Idem hariolus de eadem lucis progenie super terram haec subjungit: 
prodigium quod fuit patratum super omnia(2) cunctosque latet. 

Cum talia itaque de Christo testimonia, ille qui ab ipsis creditur propheta 
exhibeat, quomodo impudenter renuunt profiteri Christum esse Dei Filium, 
neque abiiciunt idolatrias cultum? Si istum uti prophetam tenent, necesse est 
ut ejusdem prophetiam excipientes Christum credant Filium Dei juxta vaticinia 
(Ij Videtur legen(dum ^o;^'^^^ 
(2) Una vel altera vox deest in textu -50 — 

Babae. Sin vero respuitis Christum de quo Baba vester vaticinia edidit consigna- 
vitque scriptis, oportet ut respuatis ipsum Babam tamquam falsa vaticinantem, 
eumdemque omnino veluti mendacem deceptoremque condemnetis atque excom- 
municetis. Atqui de Christo nihil dixit quod non fuit comprobatum et adimple- 
tum ac in evangelii codice relatum. Id autem contigit quia cognoverat ethnicos 
populos minime suscepturos prophetarum libros eodem modo ac scripta 
sapientium hariolorumque suorum, ideoque istos vel invitos impulit ut loque- 
rentur de Christo, deque ejus altera in tempore nativitateex Virgine, ut populus 
crederet pareretque propriis prophetis. Baba ipse vester hariolus palam declarat 
se invitum adactum fuisse ut scriberet quas futura erant in mundo. Ita et Balaam 
sacerdos ex Mesopotamia, divino nutu adactus, vaticinatus est quamvis invitus 
de Christo. •«>»=»=«o. ADNOTATIONES -53- AdiiotMtii) iii capiit I 

Quac primo loco cclitiirapcKryplia cpistola s. Jacobi episcopi Hicrosolymae 
ad Quadratuin, dcsumpta cst cx quodam sat vetusto codice, qui asservatur in 
ecclesia oppidi Modiad (woo)in inontc Turabdincnsi, et ex quo fuit anno 
1901 transcriptum cxemplar nostrac bibiiothecac. F^raedicta epistola iii codice 
immcdiate subscquitur primam cpistolam s. Clementis ad Corinthios. 

Jacobianae quam pcrhibemus epistolae graccus originalis textus desi- 
deratur : attamcn P. Daschian mcchitarista ex codicc Venetiano ejusdem anti- 
quam versionem armcnam edidit (1) , quam P. Vctter germanice rcddidit (2) . 

Doctis viris judicandum rclinquimus num vcrsio armcna immediatc ex 
graeco, an vcro cx nostra syriaca fucrit confecta. Adnotatio in caput II 

Documentum n.I productum extrahimus cx nostri Seminarii Scharfensis 
in monte Libano codice anno Christi 1368 exarato (3). Ibi brevis perhibetur 
notitia martyrii apostolorum Petri et Pauli, adiecta legenda de inventione capi- 
tis s. Pauli sub Xysto Papa. (1) Die Lehre der Apost. Wien 1896 pag. 386 — k2) Litterarische Rundschau Sept. 1896 
(3) Codex continet sermones seu tractatus ( Jba^VoL ) Moysis Barkephae .In fine 
codicis legitur : J^j.a. yV^jl^ w-^:i I^Ijd;^ JLa.<^^^ JLio^VoL* JLsJ^*^ %^i^J^.A»J 
^Lo ^«v:^A.o lUoo «^L^ J^J.A. ^o«i JL^ja^^ >a.A.Lo ^.«^v^a.0 |JL v > v^ a.o .^l^ 
JL;^2 ?*^!>-*! ^^Lo jJb^iv^L i^KtJLO JL-V^ )?cHfiO) l^i^ J^^^ol L.^3a<^|? 

. JL*ro;;3 JL.: ^^ ! -54 — 

PoiTo ita apud Syros pervulgata erant quae in isto documento narrantur, 
ut Salonion Bassorensis (1) qui saeculo XIII vivebat in suo opere cui titulus 
" Apis „ (2) Fere verbotenus ea inseruerit, atque in parte auctor actorum quae 
ex codice Musei Britanici addit. 14642 publicavit D. Nau (3). 

Ex codice Novi Testamenti juxta versionem Heracleensem exarato (4) 
anno Christi 1168, qui pertinet ad ecclesiam oppidi Ain-Kawa in regione Adja- 
bena edimus in \v\ 2 prologum qui praefigitur epistolis s. Pauli, quiquevitam 
ejusdem complectitur. Notandum porro est ex hac vita emanare illam, quam 
edidit P. Bedjan (5) , proindeque ex ista facile completur (6) lacuna quae in 
nostra reperitur propter folium quod ex descripto codice exciderat. 

Auctor prologi disertis verbis declarat s. Pauli, quam describit, vitam tribu- 
endam esse auctori Eusebio Caesareensi, quod et confirmatur ex adnotatione 
in caput III. 

luvat deinde animadvertere acta nostra testari martyrium s. Pauli contigisse 
sub Nerone feria quinta die vigesima nona julii anno adventus Christi sexagesi- 
mo nono, qui est annus trigesimus sextus passionis, itemque eadem acta adiicere 
syriacam versionem librorum N. T. quos codex continet fuisse ex graeco prima 
vice confectam anno Alexandri octingentesimo decimo, atque, facta supputa- 
tione, ipsa acta adnotare demum a tempore martyrii s. Pauli usque ad tempus 
quo elaborata fuit versio illa fuisse lapsos quadringentos et triginta sexannos. 
Exinde deducitur: 1'' illam vcrsionem librorum N. T. prima vice fuisse perfectam 
in urbe Mabbug sub Philoxeno antistite a chorepiscopo Policarpo; 2' auctorem 
prologi atque versionis, dequa sermo, probabiliter unum eundemque esse; 3" 
praedictae versionis annum, qui liic indicatur esse an. 810 Alexandri res- 
pondere ex computatione auctoris prologi, anno Christi 505; proindeque 
minime plenam esse fidem adhibendam indicationi codicis Parisiensis, ex quo 
Assemani (7) et post illum omnes asserere solent versionem Policarpi confe- 
ctam fuisse an. Christi 508 (1) Cf. Assem. B. (). T III P. .309 — (2) Edit. Budge Oxford 1886 pag. 122 
(3) Revue de 1' Oriont 1898 — (4) lii finc codicis exstat nota haec : 

(5) Vitae sanctorum T. I. P. 34 et seq. — (6) Ibid. P. 43 Uja-> >\jlIo ^^v:^jlo 

(7) B. O. T 11 p. 23 ^'S llltimo loro hLiLMuluni c^t iii i|iiil)iiMlaiii i.aleiidarii codicihu^ il>;i uU 
(licin '3) Jiilii " r.iiilns Ap ^-.toliis siihiit inartyriuin suh Ncrorir fcria qiiiiita 

dic 29 jiilii aniio h') .iiKcnlns Doinini ., . (!) Ai.lnotMtin in capiit III 

Ex codicc saccnli XIV, cjui asscrvatiir in hihliothcca iiostri Seminarii 
Scliarfcnsis, cxliihctnr iiidcx piaccipuaruni scduin ah apostolis institutarum. 
Istud docnnicntuin, quod satis rcniotain atiquitatcm rcdolct, Ehdjesus Solensis 
inscrit in sna collectione canonum synodicorum (2) 

Ah isto antcm diffcrt alind d(KHimentnm quod auctori Eusebio Caesareensi 
tribuitur, continctqnc pcrhrcvcs notitias dc singulis apostolis et discipulis 
Christi (3). (1) J^^iA. . fa^L ^i^zy Jk^ l.^A^ La^^ ^o,* l:^^^ yOflj wooa^^ ^a^ad *c>%.£D\ ;^' o*A,ll:o* JSr^ (2) Cf. Mai script. vet. nova collectio T. X — (3) Sequentem praesefert titulum : — 56 — 

Adnotatio in caput IV 

Inedita quaedam ex s. Ephraemo excerpta, hic damus. Nempe n" I ex 
codice nostro, collato insuper codice Mus. Brit. addit. 12, 170(1), edimus frag- 
mentum soluta oratione quo s. Doctor mysterium s. Trinitatis per analogicas 
imagines desumptas ex sole, igne, arbore, nec non ex spiritu hominis mirifice 
explanat. 

In n*^ 2 exhibentur ex codice Mossulano (2) adhortationes ejusdem s. 
Ephraemi ad monachos novitios, quae adhortationes sunt alphabeticae. 

In n" 3 ex recentiori codice nostro, cujus apographus exaratus anno 
Christi 1609 (3) exstat penes D. Eliam Mellus antistitem Mardensem, haus- 
imus carmen s. Ephraemi metri dodecasyllabi adversus Bardaisanum. Totus 
est s. Doctor hic ut praedicet Dei attributa, praesertim omniscientiam, immen- 
sitatem, aeternitatem, imperscrutabilitatem et simplicitatem; deinde vero ut contra 
Bardaisanum (4) arguat lucem, tenebras, ignem atque aquam esse creaturas, 
minime vero entia aeterna aut terram praecedentia. 

Tandem in n^' 4 hymnum (5) quem de semetipso dixit s. Ephraem produ- 
cimus ex pluribus liturgicis codicibus, adnotatis in margine variantibus 
lectionibus. Insignia ibidem occurrunt testimonia de sacrificio missae, de s. 
chrismate nec non de una persona filii Dei incarnati. (1) Folio 242 — (2) Exstat ad calcem codicis carentis nota teinporis, in quo continetur 
liber Barhebraei dictus hbcr ethicorum ( B. O. T. II P. 270 ) 

(3) In fine codicis legitur hacc nota : ^o.^2> JLAjDc^i Jjo» Jl^to l^S^oajL ^^i^A. 

(4) De doctrina Bardaisani de istis elementis Cf. s. Ephr. adversus haereses hym. 
LIII; Theodor. Bar-khuni XI . P. 123. cdit. Pognon inscriptions mandaites des coupes 
de Khouabir 1899; Moses BarKcpha in llexameron, cujus fragmentum editum est ex 
codice biblioth. nat. fond. syr. 24). a F. Nau. ad calcem opusculi : Le livrc des lois 
des pays. 1899. 

(5j Canitur hic hymnus in II nocturno diei festi ejusdem Doctoris qui a syris celebra- 
tur primo sabbato quadragesimae. 57- Adiiol.itio iii capiit V 

lii 11"! cclitnr ix hihliotluTai' iiostrac codice Jacobi Edesseni ad Joaniiem 
Stylitani cpistolac |xiis, (inac a.L;it clc trihiis apiid syros scriptoribus, qui nomine 
Isnac olini clainc rnnt : iclcin docuincntum exstat in pervetusto codice Mus. 
Hrit. aclclit. 12, 172, cjnod Wri^lit cxliihnit compcndiosc in pag. 603 sui catalogi. 

Post tain accnratc notatain distinctioncni habendam inter diversos tres 
Isaacos, niiinni cst adhnc post Assemani (1) rcccntiorcs omnes qui de re syro- 
rum litteraria scripscrnnt (2), passim trcs illos Isaacos immcrito confundere. 
Paulispcr insistendnm cst in i^racfato docnmcnto illnstrando. 

I Ex traditione itaque quam ait Jacobus Edessenus a majoribus se acce- 
pisse, trinm auctorum nomine Isaac apnd syros prior vetustiorque est Isaac 
Amidensis seu ex Amida oriundus, qni recensetur intcr discipulos s. Ephrae- 
nii. Cum autem, teste eodem Jacobo Edesseno, hic Isaac non prius 
factus fuit discipulus s. Ephraemi nisi post annum 363, quo hic, egrediens 
Nisibi jam a Joviano Persis cessa, Amidam advenerit, ibidemque aliquod per 
tempus commoratus fuerit, concludendum est Isaacum istum fuisse natum ante 
medium saeculum quartum. An deindes. Ephraemum in Edessam proficiscentem 
secutus fuerit, haud Hquet. Zacharias Rhetor vel antiquissimus auctor historiae 
miscell. a Land (3) editae ex cod. Mus. Brit. addit. 17, 202 refert ipsum habi- 
tasse coenobia Syriae. Cum eodem scriptore convenit Jacobus Edessenus nar- 
rans Isaacum hunc sub Arcadio Imperatore (395-408) Romam petiisse, ut inau- 
gurandi Capitolii spectaculo adesset. Hoc idem narrat Pseudo-Dionysius ad 
ann. 1565 ab ortu Abrahae (4) cum ibidem pro ya^;._'^LiO legendum sit 
yal^a.^^2ix>. Subjungit idem Jacobus Isaacum exinde transiisse in Byzantium, 
ibidemque in carcerem fuisse conjectum, nulla ejusmodi facti commemorata 
causa. Aliquod post tempus Isaac rediens Amidam ibidem sacerdotali officio 
perfunctus est. Videtur ex Pseudo-Dionysio (5) colligi eundem usque ad annum 
418 in vivis mansisse, cum ad praedictum annum ipsum commemoret. Porro, 

(1) B. O. T. I pag. 165 et pag. 207 seqq. 

(2) R. Diival litterat. syr. p. 340, 437 

(3) Anecdota syriaca T. III p. 84 

(4) B. O. T. I p. 209. 

(5) Apud Assem. B. O. T. I p. 208 - 58 — 

teste auctore Iiistoriae miscell. apud Laiid, noster Isaac " scripsit super Sacram 
Scripturam (commentaria) ad mentem s. Ephraemi ejusque discipulorum,, (1). 

II Secundo loco praedicta Jacobi Edesseni epistola docet apud syros flo- 
ruisse scriptorem nomine Isaac a priore diversum, illum nempe quem idem 
documentum tradit fuisse presbyterum ex ecclesia Edessae. Jamvero in hymnis 
qui sunt foetus hujus Iscsci, quem. post Assemani erronee cognominant 
Antiochenum, occurrunt haud pauci loci, qui satis clare indicant ipsum fuisse 
patria Edesseiuim. Cf. ex. g. ejusdem hymnum de expugnata ab Arabibus civi- 
late Beth— Hur (2), quae sita est prope Edessam. Animadvertendum porro 
est, auctorem Chronici Edesseni referre istum Isaacum minime fuisse presby- 
terum simplicem, sed abbatem cujusdam coenobii, utique ditionis Edessae, illum- 
que claruisse anno Christi 452 (3). Exinde autem nec non ex infra dicendis 
merito infertur Isaaci ortum minime post annum 430 collocandum esse. Quo 
animadverso, improbabile prorsus videtur hunc Isaacum fuisse discipulum 
Zenobii, qui fuit discipulus s. Ephraemi, quod ceteroquin nemo ex antiquis 
tradidit, proindeque non tanti est facienda epigraphe, quae exstat ad calcem 
codicis continentis hymnos ejusdem Isaac ex codice apographo patriarchae 
Bar-Schuschan (4) hoc asserens. Ex laudata Jacobi Edesseni epistola patet 
insuper hunc Isaacum ad majorem pervenisse celebritatem sub Zenone Impera- 
tore ( 474-491 ), eumdemque, cum Antiochiam sub Petro FuIIone ( circa annum 
485)adierit, prolixum carmen seu hymnum de ave in foro civitatis appendicem 
Trisagii canente edidisse, cujus initium est |v— ^l^ s^j-i-*r> ^w-io ^.^ ^2^.©; 

(5) jLiVia^ ^yo} 

Quaestio autem, quae majoris est momenti, de fide nempe Isaaci quoad 
Incarnationem Verbi dirimitur ex liymno praefato atque ex aliis locis. Nimirum 
Isaac, de quo agimus, se monophysitam proculdubio prodit, non. solum dum • 
tuetur appendicem crucifixionis adjectam trisagio, sed insuper cum aperte ad- 
versus diophysitas vehementer declamat illos immerito accusans quod " perduas 
naturas quas excogitaverunt duas adorationes induxerint,, (6). Et in hymno de 
fide cujus initiuni : ^jJ^^j^i |Lai>Q-o» (7) disertis verbis suam fidei professio- 

(1) Land anecdota T. III p. 84 

(2) -L|o W.AJ.-D» iLa-*^ . •J^^-.^J^.jLh l^^i-oo ?Q.-* J^^^ "^ 

(3) loo» >i.wJ^oo |;^t .A-io )lioa-.xx3 ja.**xja-) -w.io J^C^Lo ^-J^^jlo |1^"^^jl J^^J-i^ 
edit. Haliier p. 151 — (4) B. O. T. I p. 214 — (5) Edit. Bickcll T. I p. 84 

(6) IL-;.;^ ^LiL ^a^ja-ia.j axD;.3L)» ^A.^ ^»^.^ — {!) Ibidem p. 54. -59- 

luin 111 I iliiim 1 )ii Muai iKitiim pioi l.imaiis ait „ iina cst iiatura Unigenlti, una- 
(|n(' ptTsona i omposita sinc mntatioiic „(1), 

An \ci() cpiai' (iennatlius ((..66) sniiiit tlc Isaato, tiufin dicit Antiochia» pres- 
byteruir (2) sint rctVifiula ad istum, iiiliil est quod huic sententiac opponatur. 
Potuit enim (itMinatlins Hdessenum Isaacum miiuis recte sic denotare ex fama 
scilicct tinam ohliiiucrat post advcntnm suum in Antiochiam. Sciendum est 
pont) tniultni Isaacum passim in snis hyninis impuj^nare cum Nestorianis et 
EutychiaiU)b : ininimt' tanun cxindt' deducitur tpiod contendit Assemani (3) 
eundcni professum Inissf dnas in (hristo natnias juxta definitionem Synodi 
Chalcedonensis. Imo cx supcrius allatis colligitur cundem ad instar Xenajac (4) 
professum fuissc unam in ('liristo naturam et personam compositam. 

Quo vero anno Isaac vivcre desiit, nemo ex scriptoribus id commemorat: atta- 
nien cx hymiio inscripto de passibilitatc ct impassibilitate Dci vcrbi incarnati 
^Lax^^o* -o» II.— OL^ (5) vidctur adhuc in vivis fuisse post annum 519 cum exorta 
fucrit disccptatit)"dc uno cx Trinitate incarnato Deo et passo „. 

Eidem Isaaco tribuendi sunt saltcm onines hymni quos in unum collegit 
volumen Barschuschan patriarcha (6), exceptis nonnullis hymnis s. Epyraemo 
restituendi. Mininie autem constat an eidem sint tribuendi alii hymni quorum 
indicem perhibet Bickell (7). Hymnos vero seu carmina de duabus Christi natu- 
ris composuit tertius Isaac de quo agendum restat. 

III Tertius Isaac claruit Edessae sub episcopo Asclepiade, qui in sede illius 
urbis a catholicis suffectus fuit expulso Paulo circa annum 523 (8). Hic Isaac 
orthdoxus fuit, id est, fatentibus, praeter Jacobum Edessenum, scriptoribus 
celebrioribus monophysitis Michaele patriarcha et Barhebraeo (9), fuit defini- 
tionis dogmaticae Chalcedonensis synodi defensor. Hinc est quod ex istius 
scriptis nonnisi pauci hymni fuerunt a Maronitis solis conservati. Hujus itaque 
Isaaci Edesseni orthodoxi sunt carmina I, II, III, IV quae Bickell tom. I op. s. 
Isaaci ex cod. vat. 368 edidit, nec non duo fragmenta quae ibidem sub num. 
V et VI fnerunt edita ex sic dicto libello fidei Maronitarum. 

(1) ^A.iad JU^ tr^^w^ i^oi.^ U^^^« ^^^ oo« «.— ibicj. p. 72. 

(2) " Isaac presbyter Antiochenae ecclesiae scripsit syro sermone longo tempore et 
multa, praecipua tamen cura adversum Nestorianos et Eutychianos. Ruinam Antio- 
chiae longo carmine planxit, eo auditores imbuens sono, quo Ephraem diaconus Nico- 
modiae lapsum „. — (3) B. O. T. I p. 219 — (4) B. O. T. II p. 25 

(5) B. O. T. 1 p. 223.— (6j Ibid. p. 214. — (7) Initio tomi I 
(8) Cf. Chron. edess. edit. Hallier o. — (9) Chron. eccles p. 165 -60 — 

N. 2 damus complementum memorati carminis III; n '^ 3 et 4 duo nova 
ejusdem Doctoris carmina, quamvis ejus nomen desideratur in titulo carminis 
quod n'' 4. publicantur. 

In cunctis praedictis hymnis non modo Nestorianoset Eutychianos passim 
carpit, sed et demonstrat veritatem corporis quod Verbum Dei in sinu Beatae 
Virginis sibi adsumpsit, probatque adversus monophysitas, non paucis allatis 
argumentis, duas esse in Christo Domino naturasinuna persona. 

Notandum praeterea est unum vel alterum versum ex edito carmine sub n*^3 
abauctore libelli fidei maronitarum esse citatas (1), et ex eodem carmine plu- 
res strophas reperiri apud eosdem maronitas in officio festi Circumcisionis 
Domini ad completorium (2) in precationeephraemitica, nec non ad matutinum (3) 
in ode ad tonum ^Uji ^::^» U-S-o : ex officio maronitarum nonnullae ex 
dictis strophis transierunt in breviarium chaldaicum. 

Sub n**5 ex codice nostro editur fragmentum hymni Isaaci de iide de- 
sumptum ex epistola ( cujus pervetustum exemplar asservatur in cod. Mus. Br. 
addit. 14663 fol. 2 ) quam initio saeculi VI nonnulli episcopi syri mi seruntad 
abbaies mDnachosque congregationis Amidensis. Episcoporum nomina initio 
epistolae sunt: Sergius episcopus Cyri, Marion Surae, Nonnus Circesii, Tho- 
mas Germaniciae et Joannes Tellae (4) . In fine epistolae praeter nominasupe- 
rius commemorata subscribentes perhibentur:Thomas Darensis, Petrus Reschai- 
nensis, Philoxenus Dulichii ( qui fuit nepos ex sorore Xenajae Mabbugensis). 
Nomen Joannis Tellae deest in subscriptione. Hi autem omnes, Philoxeno (5) 
excepto, fuerunt lustini jussu in exilium pulsi, propterea quod renuerint 
suscipere Synodum Chalcedonensem (6). 

Tota epistola autem iii co est ut defendat adprobetque librum de incor- 
ruptibilitate sanctissimi corporis Emmanuel editum a Severo patriarcha mono- 
physita adversus Julianum Halicarnassi qui haeresim phantasiastarum proc- 
lamavit post discessum Severi ab Antiochia. Jamvero cum in praefata epistola 
illi episcopi summis laudibus commemorent Severum tanquam adhuc viventem, 
eumque persecutionem subeuntem perhibeant, cumque iidem vita decesserintante 
Severum, uti testatur Barhebraeus (7) , dicendum est epistolam hanc fuisse 
exaratam inter Christi annum 519 et annum 533. (•) Cf. in textu syro p. s^ n. 1,2 — (2) liLaro) )la:^, — (3) );A,i iLo.'^, 

14) Cf. cod. Miis. Hrit. addit 14, 533 fol. 687 

(5) Philoxenus Dulichii fuit ad orthodoxam fidcm conversus. Vid. Barheb. chr. ecc.p2I5 

(6) Joan. Asiae in chron. Michael. patr. tract. IX c. 12 — (7) Chron. eccl. p 213. ' 61 Adiiotiitio iti capiit VI 

Ex iiostrae hihliothccac codifc reccntiori prodiicimiis cx Daniclis Sala- 
hensis coinmtntai iis siipci psalinos \oca exccrpta, ad statucndam ejusdcm tum 
aetatcin tmn iL'ii[;iosam i>i otessionein. 

Fost Asscmani (1) oiniics ijiiidc re litteraria syrorum scripscrunt usquc ad 
R. Duval (2) assiMunt Danielcm nostinm vixisse saeculo VII exeunte aut VIII 
incipicntc. Jamvero in cdilo hagmcnto cx commentario super psalmum Ki 
laudatus auctor dcclarat se scrihere sunin opus anno graecorum 853 (3) i. e. 
Christi 542. 

Fractcrca cx fragmcnto cdito dcsumpto cx comment. super ps. 150 colli- 
gitur cuiKlcm intcr scriptorcs monophysitas recensendum esse, cum apertis 
rcpctitisquc verhis profiteatur unam in Christo naturam. 

Quod ad Danielis patriam attinct, si vera est inscriptio capitis seu trac- 
tatus I ejusdem commcntarii, ille ex urhc Tella (4) oriundus est, sed postea 
fuit dictus Salahcnsis ex quodam cocnobio, in oppido Salah (5) in Turabdino 
haud procul ab urbe Modiad sito, cui factus fuit abbas. Notandum tandem est 
commentario praemitti duas epistolas, quarum primam scripsit Joannes abbas 
coenobii s. Eusebii Cphar-Birtae in regione Apameorum Danieli, secundam 
rescripsit ipse Daniel ad Joannem. Jamvero inter abbates coenobiorum qui, 
jussu inperatoris Justini, in exilium pulsi sunt propterea quod suscipere renue- 
rint Synodum Chalcedonensem, nominatur adamussim Joannes abbas Cphar- 
Birtae (6). I (1) B. 0. T. I p. 465 

(2) Litt. syr. p. 77. 

(5) Haec legerat Bickell (consp. litt. syr p. 40 )in tnutilo suo codice, ignorans tamen 
opus illud foetus esse Danielis Salahensis. 

(4) Chron. edess. edit. Hallier p. 149 

(5) B. O. T II in diss. monasterium s. Jacobi Salahensis 

(6) Cf. Land anecdot. syr. T. III p. 246 62 — Adnotatio in caput VII 

Documenta quae in n 'M 2 hujus capitis eduntur desumpta sunt ex 
codice nostro chronici Michaelis patriarchae jacobitarum. Primoloco perhibetur 
epistola, quam patriarcha Athanasius cognomento Camelarius ( 614 — 644 ) 
scripsit monachis coenobii s. Matthaei prope Ninivem, postquam illos circa 
annum Christi 629 loannes presbyter (1) ipsius patriarchae syncellus visita- 
verat. Praeter commemorata privilegia quae a patriarcha celebri illi coenobio 
ejusque abbati in perpetuum concessa fuerunt, sermo est de restitutione sub 
Patriarchatus antiocheni jurisdictione dioecesum Orientis, videlicet dioecesum re- 
gno Persarum subditarum. In praefato itque documento, tanquam sub unocapite 
et patre communi (2) i. e. Marutha (3) primate sedis Tagritensis(4) qui insuper habet 
titulum metropolitae Beth-Arabensis, ordinantur et constituuntur tanquam suffra- 
ganei Christophorus metropolita (5) Assyriae, cujus sedes in coenobio s. Mat- 
thaei sita est, et episcopi Georgius Sigarensis, Daniel Beth - Nuhadrensis,Gregorius 
Beth - Ramanensis, Jezdephnes Schahrzolensis, IthalahaMargensis et Gomelensis 
nec non Aha Peroz-Saporensis (6). (1) Barhebraeus in chron. eccl. T. II p. 117 dicit Joannem fuisse diaconum. 

(2) Ex hisce colligi videtur minimc illo tempore sed posterius datum fuisse a Jacobitis 
suis Primatibus titulum Maphriani. 

(3) Diligentur distinguendus est s. Maruthas episcopus Maipherkensis, qui sub Arcadio 
imperatore claruit quique auctor est actorum martyrum hymnorumque seu odarum 
in ipsorum laudes, ab isto Marutha Tagritensi primate Jacobitarum, qui auctor est 
commentarii in evatjgelium et anaphorae. Apud Assemani erronee ambo in unum con- 
funduntur B. O. T. I p. 174 ct seqq. 

(4) Urbs Tagriti fortiter restitit Barsaumae Nisibeno chron. eccl. T II p. 67, immunisque 
evasita nestorianismo donec monophysitarum haeresim secuta est. 

(5) NuUam suffraganeam sibi sMbditam diocesim habebat metropolita residens in coeno- 
bio s. Matthaei, sed ipsemet regebat dioecesim Assyriae seu Ninives. Vide Pognon 
Aphorismes d' Hippocrate p. I pag. XIX in nota 

(6) Cf. Barh. chron. eccl. T II p. 123, apud q«iem adduntur alli episcopi qui eo tem- 
pore subjacebant primati Tagritensi nempe Maaltajcnsis, Arzunensis, Carmensis, et 
episcopus Arabum Taglibentium degentium sub tentoriis. Idem praeterea refert Maru- 
tham creasse tres novas scdes ncmpe Segestanensem Herjuensem et Adorbigianensem. -63- 

(,)ii(kI attiiift ail ( (rnohmiii s. Mattluti Jf qiio aj;it doiuinciitiim n, 2, 
moiuimciit.i ^vriaca illiicl tiiissc paiilo post mcdiiim sa'ciiliim qiiartum (1) 
cxstriutiim ti.uiiint .i piipfccto cjiiodam Assyriae nominc Scnharib in honorcm 
Matth;ri oi imuli ix oppido Ahj^arsatt ( ^At^^i ) propc Amidam qui ercmum 
III moiili' (lut«)( iiklita piopc Niiiivcm co tcmporc sibi constitucrat (2). Zachaeus 
ct Ahialiam tiuMiint piiini post Mactthacum illius ccmobii abbatcs. Maximopere 
tloniit prailictiim cdMiohiiim vcl a suis primordiis, conflucntibus ad illud 
monachis nikiiqiic nmiu ro in.i;t'nti : iiinc contigit ut praetcr abbatcm ibidem sedem 
liahcMct (^piscopns qni ccLMiohii ct Ninives seu Assyriae episcopus dicebatur. 

(.irca annnm 4Srs j^arsanma imnuMiiis pcr oricntem Nestorianismi propa- 
gator, concomitantiiMis jnssu rcgis rcroz miiitihn^, iii ccenobium s. Matthsei 
veniens, iiu)nachisqnc tngicntihns scscquc in cavcrnis montis abdentibus, Bar - 
Sahdam episcopnm atqne duodeciin nu)nachos vinculis constrictos Nisibimque 
missos ihidcm trucidavit (3) ; ccrnobiuni autem, post captum Barsahdam, 
combnssit : panlo posteriusad illud monachi (4) reversi sunt. Deinde Christopho- 
rus, qni anno Christi 515factus fnit armenornm Persis subditorum metropolita 
seu primas, monachos visitans, quemdam ex iisden nomine Gamrai (5) in episco- 
pum consecratum ccsnobio praefecit, qni quidem Gamrai, durante vita conse- 
cravit in successorem episcopnm qnemdam Marim (6), et iste, dum viveret, 
consecravit alium cui nomen Jesuzkha, et hic Sahdam, qui consecravit Chris- 
tphorum, qui juxta relata Athanasinm patriarcham adiit (7). 

(1) B. O T. II dissert. de syr. monoph. Monasterium s. Matt. 

(2) Bedjan act. T. II in vita s. Behnami. 428 — 3 Barheb. chron. p. II p. 67 

(4) Barheb. chron. ec. p. II p 87. - 1 Apud Barh. chron. cccl. pro •*;iQ.'^ legitur m^;^ 

(5) In editione ejusdem chro. ecc. facta ab Abeloos pro Mari .-w^ legitur Tubana 
JLi.:^o^ , et apud Assemani B.O.T. II p 414 legitur Tobia iA^^a^ 

(6) Ex dictis patet nequaquam Barsaumam occupasse coenobium s. Matthaei uti 
asserit Pognon in opere Aphorismes d' Hippocrate. p. I, pag. XVI 11 not. 4, neque 
idem coenobium tenuerunt Nestoriani in fine saeculi vl vel initio Vll. Quod refert 
autem auctor chronici anonymi editi a Gu di : Nuovotesto siriaco sulla storia degli 
ultimi Sassanidi Leide 1891, pag. 15 Jonadabum nempe Adiabensem a rege Persarum 
obtinuisse edictum coenobii s. Matthaei occupandi, Gabriel medicus Sigarensis acerrimus 
nestorianorum hostis illud edictum effectu destitutum reddidit. uti palamtestatur ejusdem 
chronici auctor hisce verbis ^^:^ A^^^^saj? Jl:^^ao ^ ) ;.ia.fiO ^ia.A. ^^..».^1 ^»ja^ 

. •J^sia.j^jL IJ ^^U.:^^i o»Laioi^io . woi ^^^CkV .ajt »So?;jo ^c;.Ajf — 64 — 

Adnotatio in caput VIII 

Ex patriarchae jacobitarum bibliothecae in urbe Mardin codice exarato (1) 
anno Christi 1472 extraximus breves vitas, quae sub n 'M, 2, 3, 4 legunur, 
videlicet Isaaci episcopi Ninives, Joannis Daliathensis, Abrahami Naphtaria- 
ni, et loannis Phenekeneis, qui celebritatem apud syros adepti sunt obvitam 
asceticam quam excoluerunt, elucubrationesque quas ediderunt de institutis 
monasticis. 

Ex notitiis, quae ibidem continentur, facile corriguntur menda quae occur- 
runt apud Assemani (2) et alios post ipsum (3) de praefatorum virorum gestis 
vel de tempore quo vixerunt. 

Conferenti porro hic exhibitas vitas cum analogis quae exstant in opere 
iLcia^j» l:=>^o (4), facile innotescit minime compilatorem jacobitam quem 
edimus transcripsisse istum auctorem, sed utrumque ex antiquiore fonte, utique 
nestoriano, hausisse. luvat easdem vitas hic summatim subnectere. 

I Isaac in Cataria infra Indos natus, ibidemque monasticum habitum indu- 
tus cum Georgio (5) Nestorianorum patriarcha post annum 661 in provinciam 
Beth-Aramaeorum venit; exinde in caenobio Beth-Abensi (6) fuit in episcopum 
Ninives consecratus; post quinqne menses dignitatem illam in manus Papae 
metropolitae Adiabensis resignans, secessit in montes Huzitarum, et paulo post 
adiit celebre in illa regione coenobium Mar Saporis (7) ibidemque scribendis 
tomis dedit operam de re ascetica, cumque ob senectutem oculoiumque amis- 
sum lumen amplius nequiverit scribere, monachi discipuli scriptis consigna- 
bant quae ipse dictabat (8). Colhgitur ex dictis Isaacum dictum Ninivitam 
pertinere ad Nestorianam sectam; eundemque vixisse usque ad finem saeculi 
septimi vet initium octavi. 

(1) In fne codicis exstat cpigraphc haec : ^v^? I^^a^ifc.'^ Wo» l^lbo s^-^^xolo ^c^a, 

. JLwfQ^? i^^lo ,^^lo lJL^v^A.0 vSl^ J^.ia^ .awajL -w^oo *^- ) :.^ jl o ^- 1 ^^-^ 

(2) B. O. T. I. p. 433 etc, 444 ctc, 493 ctc. 

(3) R. Duval Litter. syr. 232, 233, 234, 237, 295, ct alibi 

(4) Edit. Chabot 1896 — (5^ B. O. T. III p. l p. 149 

(6) H. O. T III P. I p. 463 

(7) B. O. T III p. II p. 878 

(8) Openim Isaaci indcx exstat apud Asscmani loc. cit. ncc non in libro edito a Chabot 
de vita et scriptis Isaaci Ninives i -65- 

II lo.iniics coj^iioiiiciito D.ili.itlicnsis oriiiiuliis a vico Adramuth in rcjjione 
I^ctli-NiihailriMisi frrt|iu'iitc'r cociiohinin Afiii-Maraii (1) aclibat; cx liinc monasticum 
hahitiiin iiulnit in cciMiobio Yo/aclak (2) sub niajjistro Stephano qui discipulus 
fuerat Jacobi Vidcntis (3) iiiuoilcin locnobio ipsius fratres j^crmani Sergius et 
Thcoclorus facti nu)nachi cuni ipso dcj^cbant, Majoris solitudinis anu^re ductus 
perrexit in inontc^ tlictos Daliathaniin i.c vituni, ubi ncinpc abundabant vites 
ciuibus vcsccbatnr, niulc ipsi co^nonicn Daliathensis. Ipsuin in praedictis 
montibus dci^cntcni visitavit Salonion Hadthdensis (4) episcopus (760-780). .lam 
senex exindc inij^rans in inontes Cardu prope pagos Raj^luil et Nassur secessit: 
statini cx laina ipsius ad illuin cjuadraginta eremitae convenernnt, restaurarunt- 
que antiquuni coenobium Jacobi a.iachoretae, quibus Joannes regulas constitu- 
tionesque dedit, ibidcnique vita functus est. Scripsit opera de instituto monastico 
doque Trinitatc. Tinu^thaeus patriarclia (780-823 )qnasdam propositiones con- 
tentas in ipsins libris danmavit. Ex dictis colligitnr Joannem Daliathensem a 
joanne Saba dc quo nu:)do acturi sumus distinguendum , cundemque nempe 
Daliathensem octavo saeculo exeunte floruisse, minime vero medio septimo. (5) 

III Alter Joannes cognomento Phencaja seu Phenekensis ex pago in 
regione Beth-Zabdae dicto Phenec seu Phoenica (6) amplexus est vitam monas- 
ticam in coenobio Mar-Joannis Camulensis (7) sub abbate Sabrjesu; exinde in 
solitudinem secedens adiit coenobium Mar-Bassimae (8) et tandem se contulit 
ad coenobium Mar Joannis Daliathensis prope pagum Raghul, ibidemque vita 
functus est agens annum septuagesimum secundum aetatis. Scripsit opera de 
instituto monastico variaque carmina. Hic porro Joannes Phencaja idem est 
ac ille qui appellatur Joannes Saba uti melius innotescit ex c. IX n. 2, ejusque 
sunt opera quae recenset Assemani (9). Quamvis vero nota temporis quo 
vivebat noster Joannes in ipsius vita desideratur, colligitur tamen eundem 
saeculo nono floruisse ex eo quod degerit in coenobio Joannis Daliathensis. (1) B. O. T. III p. II. p. 878 

(2) Cf. llaaiiJi U^D n. 140 —(3) Cf. Ilaaju? U^d n. 90 

(4) B. O. T lll p. 205 

(5) R. Duval Litt. syr. p. 237 nota 3 — (6) Ammianus 1. 20 c. 15. 

(7) B. O. T. III . p. II p. 668 

(8) Cf. iLa^JiJt i-^ "• ^3 

(9) B. O T. I p. 435 — 66 — 

IV Abrahani Naphtarianus vel Naphtarius oriundus ex oppido Naphtar 
prope Arbelam in regione Adjabena; postquam adoleverit secessit in montes 
vicinos, sibique specum habitandum elegit: post annostres iter suscepit ad visi- 
tandum Scetensem eremum atque Hierosolymam (1) . Exinde rediit ad proprium 
eremum in specu, a quo mox nutu divino egressus est ad convertendos idola- 
tras prius vici Biri deinde regionis Adorbigianensis. lob ipsius discipulus qui 
magister fuit Bar-kosrae (2)in loco specus coenobium aedificavit. Scripsit autem 
Abraham de disciplina monastica, nec non commentaria super evangelium 
atque tractatus contra haereses. Ex dictis eruitur Abrahamum Naphtarianum 
fuisse Nestorianum atque floruisse circa medium saeculum sextum. Adnotatio in- caput IX 

Ex codice nostro exarato (3) ante annum Christi 1576 editur textus 
syriacus prologi vel potius appendicis, quae ad calcem operum Sabae ascetici 
legitur, et in qua ipsius frater carnalis refert qua de causa et qua ratione ille 
scripserit opera ascetica quae is deinceps in unum collegit volumen. Eidem 
appendici subnectitur in eodem nostro codice cujusdam David Emiseni 
admonitio de Joanne nostro distinguendo a Daliathensi et de cognomine Sabae 
Ascetici ipsi tributo. Notandum David Emisenum aliquo tempore post Barsalibi 
floruisse, cum in quodam suo scripto (4) istum auctorem citans eundem mag- 
num doctorem appellet. (1) Mari in vita Marabae perperam tribuit Abrahamo Cascarensi quaedam facta quae sunt 
Naphtariani quod melius evidens fit ex eo quod aliter gesta Cascarensis narrat idem 
auctor in vita Babae patriarchae. B.O.T.III p. 11 p. 878. 

(2) Bar-kosra floruit sub Ezechiele patriarcha nestorianorum 566-579 ,fundavitque mo- 
nasterium prope Mossul. 

(3) Ad calcem codicis eadem manu notatur Ljy**jU^ jyi^-^jU^ U^^j^jUj^^^j^^JLXii 

In eodem folio manus notabiliter posterior addidit : ^fioo.* JL*;^M Jjo» JL>^ ^c^ol^l 

(4) B. O. T II p. 181 -67- 

Ailiintatin in capiit X 

Ex vctusto scd niutilo hililiotliccii* jacobitaruin patriarchac codice conti- 
ncntc cpistolas Davidis tliii Pauli, (jui cognominatur Betli-rabbanensis, edi- 
inus cxccrpta qux exstant suh n'^ 1,2,3,4; ex iis porro itinotcscit minime verum 
esse quod conimunitcr (1) asscritur, prcTdictum ncnipc Davidcm saeculo XIII 
vixisse vel ipsum tiiissc cpiscopuin (2). 

Notamus autcni Davidcni, clc quo scrmo, modo appcllan ^o^ ^s» i. e. 
doctorcm Davidcin, inodo ^^i it^-.2>' •-©» i. e. Davidcm cx stirpc F^abbanorum 
seu doctorum, quod cx ipsius cpistola n. 3 cvidcns cst. Ex documento porro 
producto n. 1 colligitur Davidcm floruisse saeculo octavo quod anonymus 
auctor vitiE Mosis Bar-Kcphac confiriiiat dum refert de codcm Mosc quod appel- 
latus fuit Moscs cx nominc patrui sui patris subjungitque ipsum munus 
doctoris seu magistri exercuisse in ecclesia magna oppidi Beth-Schehak, eun- 
demque cxstitisse praeceptorem Davidis Beth Rabbanensis (3). Moses Bar-Kepha 
natus est anno 813, proindeque optime quadrat quod ipsius patris patruus 
vixerit saeculo octavo. Insuper ex documento edito n. 2 patet Davidem hunc 
fuisse Jacobitam. Praeterea cum in eodem documento n. I referatur ob exortum 
dissidium inter Davidem et Joannem episcopum, egressum illum fuisse circa 
an. 784 una cum quadraginta monachis ex coenobio Cnuschia ( LAaj.JD ) sito 
in monte Sigar (4), non improbabiliter concluditur eundem natum esse circa 
medium saeculum octavum aut paulo ante. Ex locis indicatis nec non ejusdem 
epistola quae exhibetur n. 3 patet Davidem natum in oppido dicto Beth - Shehak 
quod in regione Ninives situm erat, ibidemque litteris imbutum monasticum 
vitam degisse in coenobio dicto Cnuschia et postea in coenobio s. Sergii in 
monte sitienti (5) uti colligitur ex titulo (6) cujusdam ipsius Davidis epistolae. 

(1) Assemani B.O. T.llp.243; R. Duval Litter. syr. p. 405 

(2) Barhebraeus neque in horreo mysteriorum |m/ ^.oJ neque in alio opere huic Davidi 
filio Pauli tribuit titulum episcopi 

(3) B. O. T. II p. 219. ]o<» -«o^h oo» -o^a-^h «m? Jl^»^ l^l^W.^ 1^.0^0 -;-dU 

. ^? J^.-.=>? r-o?? l^io ^oiA. i^^oi )^.^f \l^^^ jio>N.v^ 
(4)Chr. eccl. p. II p. 151, 159 ;._-,^^i U^^aA^i i-.jLai.J5i kioai^ 

(5) Initio cujusdam epistolae ita exhibet suum nomen 1x^1.^ m.:^ li-»»^ •— o> 

(6) B. O. T.ll Dissert. de monoph. monasterium s. Sergii. — 68 — 

Tandem notandum est Davidem istum in quadam epistola, quam continet idem 
codex, dici monaclium, presbyterum etabbatem coenobii |t*? »A-io Ia^ajdo U;«.?. 

Ex hactenus notatis palam fit Davidem filium Pauli cognomento Beth - 
Rabbanensem diversum omnino esse ab alio Davide nestoriano qui fuit monachus 
prius in coenobio Beth-Abensi et tandem factus est episcopus Cartuensium. 

Hactenusde vita, gestis, professione religiosa et scriptis Davidis filii Pauli: 
modo procedendum est ad summatim hic colligendas notitias pretiosas, quas 
exhibet n. 3 edita, epistola, quam idem auctor Joanni episcopo ( pobabiliter 
Sigarensi ) scripsit. 

!•' Tempore quo vivebat David, nota erat stirps doctrina illustris dicta 
Rabbanorum cujus primus avus fuit quidam doctor Sabrces ( -ow^fio ^:=>^ ) a 
quo David descendebat ad quintam generationem. Ex qua adnotatione dedu- 
citur Sabroem fuisse natum initio saeculi septimi, cum David filius Pauli juxta 
nuperius dicta natus fuerit circa medium saeculum octavum. 

2'' Sabrces oriundus ex oppido Beth-Ramathscir in Assyria venit in 
oppidum Beth-Schehak in ditione Ninives ubi instituit celebrem scholam, ad 
quam convenerunt studiosi numero 318 et in qua ipsum coadjuvabant duo ejus 
filii Ramjesus et Gabriel ad institnendos tyrones. Idem Sabroes in fine ejusdem 
epistolae commendatur tamquam auctor plurimorum voluminum adversus 
Nestorianos. 

3" Occasione institutae scholae in oppido Beth - Schehak excogitavit Sab- 
roes puncta ad denotandam in codicibus sacris rectam lectionem accentusque 
L»olio JL^^qSi iJLxsaj . Fuit igitur Sabroes iste inventor punctorum diacriti- 
corum vocalium nec non punctorum Kucakh et Kuschai. 

4" Ramjesus et Gabriel aliquod tempus transegerunt in coenobio s. Mat- 
thaei, ibidemque inventum a patre systema punctorum accentuumque adhibentes 
nonnullos sacros codices denotarunt; qui codices usque ad tempus Davidis in 
praedicto coenobio asservabantur. Hujus nostri Ramjesu tamquam auctoris 
punctorum mentio occurrit in codice Mus. Brit. addit. 12, 138 fol. 309 Vid. Wright 
in cat. cod. syr. p. 105 . Nullo autem fundamento nititur Merx in sua historia 
grammaticae apud syros pag. 30 et post ipsum R. Duval in lit. syr. p. 70 dum 
asserunt Ramjesum auctorem punctorum fuisse discipulum Marabae nestoriano- 
rum patriarchae, eundemquc praefuisse scholae Seleuciensi. Sufficiat animad- 
vertere Ramjesum qucm Mari(l)inter discipulos Marabae recenset pertinere ad 
sectam Nestorianam, dum Ramjesus filius Sabrces fuit uti pater Jacobita.,^ . 
(U Edit. Gismondi in vita Marabae 5" klcin systtMiia ah iisilcm Sabrccs filiis didiccrunt nontuilli inonachi 
(|ii()iii!n noiniiia rccenscntur m ( pistola (jnani liic illustranuis, 

6" Rainjcsus Sahros lllius, rclicto cxinde ccenobio s. MatthaM, duxit uxo- 
rcin cx ijua KiiHiit Sahijisuin (|ui claruit doctrina, ainplcxusquc cst vitam mo- 
nasticain in (.•(x.icin ((inohio s. MatthaM, sed postca cxiiidc cgressus se contulit 
piius in Nirain (1) ()ppi(.luin dcindc transiit in aliud oppiduni cujus nomcn 
crat Moradni. 

7" Notat autcin David in cccnohio s. Matthaci , tcmporc quo ibidcm dcgc- 
hant filii Sahr(cs, inonachos gessisse capitis crines implexos ibidcmque severio- 
rcin viguissc disciplinain. 

8" In fragnicnto inutilo quod in fine exstat cpistolae vidctur alludi ad 
iniuwationcs in oftlciuin liturgicuin Ncstorianorum introductas per Jesujabum 
Adjabensem ( 651 - 690 ) qiu reformator liturgiae a suis perhibetur(2). (I* \ B. O. T. III p. II b. 762 
(2) B. O. T. III p. 139 — 70 — 

Adnotatio in caput XI 

Ultimo loco ex anonymo auctore, cujus opus continetur in codice nostro 
quem indicavimus supra in adnotatione ad caput I, producimus excerpta, quae 
potissima aestimatione ideo sunt digna quod nobis fragmenta cujusdam syri 
scriptoris ethnici, qui ante christianam aetatem vixit, conservarunt. Anonymus 
itaque auctor adversus Harranitas idolatras prius citat selectas sententias vete- 
rum philosophorum graecorum aegyptiorumque, nempe Thaletis ( oeoa^L ), 
Orphei ( ^asW ), Hermetis trismagisti ( ^a^xja^ tiam-w^ .^jo^io^! ), So- 
phoclis ( ^a>>^ia.3arD ), Phaetonis Pharaonis regis ( ya'^;^ ua>a-.JoJ ^roa^-^aS) , 
Platonis ( ^a.^>^3 ), Pythagorae ( ^o?a^La3 ) Porphyri ( ^a-^aSiaS ), Mileti 
( u»a^X-.io ) ,Apollonii ( ya^a©; ) , Plythimi (?) ( ^aJL-.^::^a2> ), Pindari 
( ^oi.jaS ), Sibillae ( l^^.:^ ) et Segi i?) ( ^a^^^JLfio ) : deinde insistens in 
suadendis convincendisque Harranitis ne veritate christianae religionis testimo- 
nia profert ex eorumdem summo doctore nomine Baba (1) , quem ipsius 
asseclae Numen Harran, prophetam oraculumque dicebant. 

Ex eodem documento colligitur Babam in urbe Harran (2) ante Christum 

et post erectum Capitolium in arce Romana vixisse, eundemque codicem cui 

p 
titulus* Revelatio „ U^^^^sj^ duos vel plures libros complectentem de religione 

pagana conscripsisse, quem Harranitae crebro legere et consulere solebant. (1) Barsalibi in suo opere [^^ ^^£)<x^ (La:*.otJ c. 19 citat ex codem Baba Har- 
ranita pauciora fragmenta ipsis adamussim verbis uH liic. 

(2) In urbe Harran, quae passim a syris dicitur urbs cthnicorum )iii-* J^>a-oo cul- 
tus idolatriae diu viguit ( cf. s. Ephr. carm. nisib. pag. 53 ) perseveravitque usque ad 
saeculum IX uti patet ex epistola Davidis Beth-Rabbancnsis ad Joannem episcopum 
Harran ( vid. sup. c. xn.3). Ex eadem urbc^oriundus est paganus Abulhasan Thabet 
Bar-Kurrah qui floruit saec IX tje^te B^rlj^bWiep^T^liron. cdit.Bedjan.pag. 168 MICMAEL' 
OULcQE 
I - 71 
Notaiuliim fsl poiK) iinmcii urbis Sin, qiiod in primo fra^nieiit(i codicis 
I^ahao p(»st iiomiiiatam inhcm llaiiaii immcdiatc commcnioratur, riitiil aliud 
esse nisi cjusdcm mhis liaiiaii aliud nomcii dcsumptum cx nominc divi- 
nitatis ^*fl> (1) quam Harranitac adorabant. Ex iisdcm fraj;mcntis colligitur 
ibidcm tcmplum cclcbrc exstitissc cui iiomcn crat A/./u/ loV^ (2) quodquc sua 
cclsitudiiic ct magnificcntia aMiuilahatur ClapitoHum urbis Romae. ^fei^^Sfe 
(1) Jacobus Sarugensis in carm. de idoiis dicit daemonem in errorem induxisss Harra- 
nitas per cultum Dei Sin. ,^-^^ ^;-J^ ^^-^1 B.O.T.lp.327 ; Isaac Edessenus in carm. 
ds expugnato Beth"Hur oppido Harranensi ait illos incolas adorasse solem et Sin 
^«Ac^o l.A^A^ o«.,^floo penes Michaaelem prtriarcham cod.nost. fol. 177 refertur 
Julianum apostatam ingressum Harran adorasse ibidem idolum Sin «xoaiJ^a.^ ^^ oo» 

(2) In celebri j;^-<^\ ^b sub die 4 Canur primi ubi sermo est de idoiatria in 

urbe Harran, commemoratur cultus Azzuz Jj -^ -yjj Cf. Chwhlson die Saabier und 
der Saabismus, T. I 324 et T. II 246. — 72 — 

INDEX 
Ad lectorem Caput I Epistola apocrypha Jacobi episcopi ad Quadratum 1 

II § 1 Pauli Apostoli martyrium et ipsius capitistruncati inventio 2 

„ „ III § 2 Sacerdotii manus impositionis transmissio 5 

„ „ IV § 1 S. Ephraemi explanatio de S. Trinitate 7 

§ 2 Ejusdem monita alphabetica 8 

§ 3 Ejusdem carmen adversus Bardaisanum 9 

§ 4 Ejusdem hymnus de semetipso 11 

„ „ V § 1 De tribns scriptoribus nomine Isaac 13 

§ 2 Complementum carminis s. Isaaci doctoris 14 

§ 3 Ejusdem doctoris carmen 15 

§ 4 Carmen ejusdem toni 22 

§ 5 Fragmentum carminis Isaaci 24 

„ „ VI Excerpta ex Danielis Salahensis conmentariis 26 

„ „ VII § 1 Epistola patriarchae Athanasii Camelarii ad monachos 

coenobii s. Matthaei prope Ninivem 28 

§ 2 Documentum inventum in eodem coenobio 30 

„ „ VIII § 1 Vita Isaaci Ninivitae 32 

§ 2 Vita Joannis Daliatharum 33 

§ 3 Vita Joannis Bar Phencajae 34 

§ 4 Vita Abrahami Naphtariani 36 

„ „ IX De Saba Ascetico 36 

„ „ X § 1 Excerpta ex epistolis Davidis filii Pauli 43 

§ 2 Notitiae de ipsius auctoris vita ib 

§ 3 Ejusdem fidei professio ib. 

§ 4 Ejusdem epistola ad Joannem episcopum de inventoribus 

punctorum 44 

§ 5 Ejusdem epistola ad Joannem episcopum Harran 46 

„ „ XI § Fragmenta ex Baba Harranita auctore ethnico 47 

„ „ Adnotationes in singula capita 51 Pag. Lin. Errata Corrige 2 


2 


dignoscentur 


dignoscerentur 


6 


4 


Corinthorum 


Corinthiorum 


7 


7 


sotem 


solem 


7 


27 


adumbratur et Trinitate 


adumbratur et Trinitas 


7 


28 


Patrem adum adumbrabat. 


Patrem adumbrat 


7 


29 


confimandam 


confirmandam 


8 


7 


monasticus institutus 


monasticum institutum 


11 


30 


usque 


usque fui 


12 


13 


nominibis 


nominibus 


13 


28 


tempore Leonis 


tempore Zenonis 


14 


3 


trysagium 


trisagium 


14 


27 


ratusve 


ratusque 


15 


12 


seque 


easque 


15 


20 


Qoniam 


Quoniam 


20 


7 


Quovis 


Quoties 


24 


11 


manicheos 


manichaeos 


26 


25 


interpretandum 


intelligendum 


27 


27 


ejue 


ejus 


28 


10 


Donini 


Domini 


29 


15 


praeffgurat 


praefigurat 


29 


27 


Archipiscopus 


Archiepiscopus 


33 


4 


Mar Soporis 


Mar Saporis 


34 


4 


superlectilem 


supellectilem 


37 


7 


discedens 


descendens. 


40 


12 


inpedimenta 


impedimenta 


21 


21 


tilulus 


titulus 


43 


6 


opiscopo 


episcopo 


44 


27 


quod in Marga 


qui in Marga 


45 


4 


singulique 


singuli 


45 


5 


notarunt 


notarent 


45 


23 


civio 


bivio 


48 


28 


excelsum es! 


cxcelsum est! 


59 


36 


Hallier o 


Hallier 154 


61 


20 et 23 


Cphar- Birthae 


Cphar - Barthae 


63 


15 


monachi (4) reversi sunt 


monachi reversi sunt 


63 


17 


Gamrai (5) 


Gamrai (4) 


63 


19 


Marim (6) 


Marim (5) 


63 


21 


adiit (7) 


adiit 


EnatM 


('orri^^c 
l^iK 
I.in. 


i-:> 


9 
l<^Aioo 
L<^Aio* 


^ 


4 
iu:>^ iLovu 
lU:^ iLoVL^ 


? 


4 
llax-^xiJ^s^jio 
|Laxv^KA:^:>o 


f 


24 
Li^l 
ij^l 


o» 


2 
i*i,£oljD^ 
l^^roto^ 


o 


n 
U^o 
U^W 


o 


27 
Uiaa^o 
;,r3o:^o 


o 


15 
i^;^ 
U^ 


Wi* 


15 
OtXlVJO 
oUiJ^^Jo 


u 


7 
oo».^ oo«o 
CH^ OO»0 


» 


»j 
l^^aA. 
JL^^a^ 


v^« 


8 
|o.v)Jo 
|chV.)J oC^o 


wi* 


12 


^J^o< 


bo^fio U*vajk 


^^o* 


t ^^«£D L^.^A 


>^- 


19 
«^o^ 
oC>K 


r^ 


12 
^^"^ni? 
^^^ 


^^ 


n 


^-^ "^iajfc-o oC^? 


^^^ '^i^A.O O^^l 


u 


n 
--^ 
^a««.V3 


~^ 


2 
JLa.»jD 
Im^^^ 


^ 


2 
JLj^^^^ 11:^0^ 
1^1^^^^ ll-iO^ 


a^ 


2 
U^iDt^ 
"^^iD^iO / ^fi0a.Ji..*9aiD L b i^.-3 ^ >^ ^.A^i^o p.'^l ^;.io? oi^, |V«o> 

chaOu ^^ y^^.^Ql ^.^^ <i;^|^ |^.^^n> 

ȣ^ M.m^li 

Uaiici^oi ^? dd^aa^J ^;^, kiolio |^aji. 

Axai^i o^^i l)'^l Uiolio 

^ . .. U-a:^ Oi.a Jb;.^; UioUo 

U^ s..^_ ISar^ca^h lU^U I ^^, uQ.^m.f, |;^U ^> l^x^ 

L-**^) ^•*L*J?? li^aiojLio^ JLo.jLaS 

>y 1-)^5q:s. l£i'^'^Oi ^a-^jlli jl;^; 

^ U.Ta^^ Uoj;^? I^OM f^3 .bc^ .^^, l^ci^^ -^-.^^j.!, ]^^^l 

^ |ai-.j» ja-.fiQ..|i |J^s-»iMiLl 

)i^^j:i.M ^x^a-i |>^^-.^jk.L 
^ l-x-.of l^r» a-oo*i JLj^iS, .^ ^^a., |i^-:^ji.l 

Ufi^aj >3«uih I^.-^jlL 

^ Ul-o» Ufio> -o»a-.JJ •-.:^Vi Cowj:» ja^io 

"^ ^a^a£> ;^ ^.o? ^:>v |L-^J 

L.:>;.^ JL^-AJD Ld^i oc^..t 
liijaj ^ Isainoa^a; ^i-*a- La^.? o^^.^ 
yt— ? Jl^aAioa^sJU o^..i 
l^'^ l^JL^i lLa-..au» 


Ot.D 

)L:i Ot.^ I o»a.c^o ya-.:^,.J »o)Lv ^^^'^ • \^^^ lio».v yolLio l^;.^ ^j:^^ yOt*vl^ 

V ^o*a^o»V J^^A^oJ -o»o-*^A. ^*^*A. ♦ i^^jL ^^ Ij^"> Wio/ ^oL ♦ L-jN^kKa^ 
a.^o*to yajj i,.jk.o L-^a-^wo L-^a. .ooi-^|i |,«>av>< -o^o-J^^a ^^ Z.^L^;v^*^ 

yOCHb^ ^IO^I a^^JL^ y OCH^ I OO^ ^-Xl J 1 )L^*AiO* L-CH^ li-.— ^^O L^:^^ CX^2> 
L^^iO OO» ^fiOoJ ^-^ ^ol <'I^^.*^A. iLv^lLo li-.^ OO» ^^'^^JS> ^^ L-^-^ Lai*j.3 

. ^^ia-3 Ll-^ ^^SD ^ Li.-Oo« L-"^U-3 |»»aj< Ir^— ' -o*a>^ ;..^|o 

V 'Lw^^J^sroli -o» |Lia-.ioil 

• ^«.A-*I OlTV i.A^J^ 0« ^ . »*fO»fr*^J L**-*».^ ''^i^ iLoVoiCD ^-OC^ "^.^..SO» ».D 

Jla-.^ j^^A:sa>k.o . aXba..ov^^ ^3, U . loC^? oi,2> L-^:»? . ^Lo».::> ]i Ljl^.J 

yOO^^I ^-1 }.-».^>iN LiA-^J? OOtj)? V-^^ yOO*i» |00* »iDlf ♦ ^ ^^^^l 0%^^ |J^»-^I--. 

JL^L^ 00*1 Ll^^{ . loSsi 1;^ L.^aa>o.3 ai.^.»Of^aL^o . o*La-».:xj d^.2kXi^^ ^^y^i 

JL.^ l^L.^ 00« ^0«;^^^ . yO^{ ^^.^jaX; ^^ jS i^*M>d^ ^*^-»l • ^-^L/ .«Ot^^^ 

^J^o^{ . . yd^^jDL yaJiv*^ iA.3kJ j.:^L-:^ o^^ ^•«•^ li^{ • ^^0 ww^jL{ yaJi^..* 
^^U Liu^^j^o U^^?^! «♦-? -ov-oa^*-*Lo -Of-.j(ivcoL? Uf ^-^^jLJ yaJii^ jLd^^^M 

«^^Ljo . ^!^>^sA.|o ^_:ba^L{ A«XiV-vo.£9 ^? . jl >«>av>< ^«-^ ^o^d^ V ^l 

]i Lhai^j? i=»^s±^^ JcH^ joo» ^♦...•i^-^jgio ii.^1 Jbio*iD? JLva-sJ jS«o ♦ yaJ^^^ojL^ 
«..^vj Ito^^ yOoN^! L^o.iAo L^><^-^? 1.3^:^^ i^.»{ L^i^ L^^^v 000« ^^.^iX^ 
^i LjuiL o«^a^ ^^s^o L«^<»A^^ o^^i ^oi^bi^ ^'^'^; ^ ^-^ yo^^^oj^ yaof^.^o.i:^K 

^l LVI^V yCXX^^CHJ yOoN-t i*>^^A3 L-»^!-"^ ^3|? Ll^-I? . Ll=>^ L;^-.:^ )^Oi^^2> 

'^^l J^s^bd U ^^0«! • i^l yO.^*^^ l — ^o.^ l^l^ 00« 3|i [x^^l <f yO^eoL^zl^ 
^.»0OfJi y^*i\^i ^^! k3o^)i hl L^i U ^— a Uj >:>2>L^^ ql^LNo |o*o . ^-.Ji 
)oo« u^.^jL{ L^i U? . ^ — «9oij ^^l ^i L-^o-O 00« ^"^:^ >qI ^.»1 [x^o^ . L^CL^.^ -^P^5^3 yoLb.cMiLL^ ^L ««CM «J30 .''^ ^ 1^:91 )l^z>Q.A. 00« v*^ . i^9 ot^LJD loVmo 
. ^o^oVo:^—.'^ ovJ.^ yan^j r"*«"6 ^^ ^^ "^^? fojL^ «..so . JL.i.^a. ^xa ^ ^0« 

JD? |io*ajo . ^,*;,^v JD< Jl-.^? . LLio JD? ha.J? v-.^ JL^^ l^^i ou^ ^oL 
Oi.3 JL^o . L^ti^o JL.»>Qifc.2> «.A.30 . Jl^v>a^ ;:^^ «~^ . Jb^^Jb» liLMJb^ ^^^.^bte 
. )oo* ^J loo»? ^J3 . ^A-^^^ 00« y^;.-» ua.do . ^a^lb^ o*.^^^^c^ . yoot^J^l 
)o^ )^o«aji ou^ '^:^o . )l^^.:iw^ oN )w^^o JL^a. ot.30 .%»o^o>^»{ ^^>aL^ yx^^j^o 
Jba-^ 3>l .^.jL^L)? )^ax::^ (2) 0^«^? Vl . iLa-^bj^ ^-J^jlL ]i JktJ Ujl ♦ ^jJLd JD 
"^^ |>^jk-..2> )L)L.ta^fo ^i^iD.UiA JL^U-:» ♦.^.'^Lo.Jlioof ^sL *.3 . );^V JDo 
«yO.^^^Aoj oN^L.»9Lo^^.jL^L|i )taJ^^yO)L-*j^ JL^«.^.^aiDL V yoo^^io .^d^^:^ 
la^^o JL^W ^ii» ^a—j oL . )fr&Q..Afia2» )^6o yo;.^JLio JLs^o? o»Av» cioL 
|bL.::>9aid jl^-.v. Oi^ c^wxuo JLA.»«.iDo i2>9 ji.^.»o« JL^^i^ joot^o . o^^a:^'^ jo^JU 

*> JLx^d^^A^ JL^O^mJ» jof^j) 
yOo«^3o^ ^o . ^.. y -^flp JDi jL.:!..} ^ Mi^aA.^ JLm.^.3 yOfa^j *> ^-«fL? JL^ISd ^ 
'^^jiL ^.3i^« yOo^o.^Mt^ \}y l^i )f«aJ.^ )jL-*i^i oj^ )ajk.? ^.o j::^o . |jL^^ 

• J^ ''^:^&&oL)? U...J |.**o;.d J^fkj^o •> J^^L)o )oo« |.nn.Of i^^^^ !La>*j>^ifc^ \Q>*^W 

• j^a^^^o )J^.^«£^. )li;.£oa«I^^o JLj^LaX . ^.»L{ JL^W ^ )9aJo )9o«aJ9 |>^? 
. WO0097 ya^^aSJL^ 00« s^^l ^90 ^*.2kA.9 . iAj^^ )oC^ J^s^3 JLi.:^! 9J^.3f ^o ^o 
^■^ . JL--io,^ )^«ai^.^-^?L yh - ^-^^olL ]i <f ya£i^Aj U 0%^ 3jL.o^^»^ ^JLd 
)LoLJ JJi yoooijo . JL^W "^^ U;.io^ oi^^« .^-JL::^»^ La^ ♦ ^^Vom ILJLa^ao 

. L.^^^^ ^A^;jQ.^ )J^^j>o«a,^ ^^ ^'^ ^i:^ «oLIjo . yO^^c^ vAj.iD.Ao^c^K JL^»^ 
^o^Oi^^lo IJ^'^^ ^ ^^ . )jL««^j JLvil^^ )io«L ot..i«^Lo . )LooC^i o^W^o^ s**a^a. 
^i^x) li-^3 l^^l ^LL ^oLo « Uiobio lio ^vb^ U ;;^a^.o. boot ^ "^^ 

• ia..2L^ L.i.^A3 La^L ^ iqom J^u^^k^^ ^ow^Lo jq.£dLo ♦ JL.m^«.^ La^i^to ;.a^LLo 
^oLo <• L;__ioJ o«.3;jft^ jLiaioiL ^ 1?^*? "^fi^ w-c^kSL )Lo^.a^:fc* ^^.^30 
(1) In cod. ^oo^jo (2) In cod. >k.^ 

7 XI |J^«£1a£o^^i v^^f l^iio* laarx>a^og>< |La^.^ ^ol ^-^^ Nd )L— bQ-.^— IajJ ^ 3|i . ^—"^ |oo» LLb^xiA.0 )La— ^-.a.-* . L^-;.r>o l — 
|a.M^o |Lo^cH£D ya.Ji-^»JD ^aCojo \J^^ , ooo* yOov->^«l? \aJo* • L — aa.coa^>^-3o 
|La..^^^L ^^ ooo* ^^^S^o^ |La-..:^i.ai s^^l i^j^ ^r^ a-2^ yaJo* »3l« . yaJi^ 
• l^oK^ ^i loCi^i |;^i o*f^aio ^^ o . l_A.»vi9 )L*ovo k^io l^ji )J^^*^o 
. l^kJ^-A-2^1 oija-SKa-fiO ''^o o*^^*^'^© . «La-io '^_J^o . ot-»-- ^'^o 
^^ U^g^^olL ^^ >^.l-.-;.X)c i^*i_'iK-»- g^ao h;.A:at yaJo* l-^J^ 11—31? yaJo» 
l„A.ot yaJl.»^^.jD yOCHi.^ «.^"^ ^^^i&ci oo^K «.O . yOOfi^ w..>N. U*aA^y |LaJW^^>o 
llsj. yai:ba..o«L JU? . 1^.m^o l^o;.^ ja2Lio ]} lyOoo^L ^^.j^^^i ixs^^l . ^-ia->co 
ooo* a-n2>J^*jL/ a-J^f yaJo* . ya.a^v..$ |^^i^ Ila^Vo 1-^..!*:^ yoov-^l? yOJoC^ 

^..^^^O CH 2> OCO* ^..l^.»CHiO 1.»^»^ . l^A^^f 0«>^«L1^^ liO^^ . I^-^S? 1—3 

CH.i:^ a ^^J^.^l ^— »! V ' «^oa^^ a^l^^o Q.jtf^.id yO — tot ^l? ljba..o{ . ooo* 

^Lt yaJO* |>^^A^J^ lU^i . CH«^J *^.S^O*«:^ |o« J^w-^ ^-^^ ^'^ ''' ^l^*'*^ 
^l . l^.wisA,1 1a.»9 ^Oi.^Z U^h l-^-^t • 1.1^^-JD |?^0 U^^f ^ >«00« y^^^y 

^ yOo*Lds,i o*Lolow.o .-o iVafof ^ ar>loJ^^jL|o ais;.3Lj yoo^-? yOwJ^^Aaj 

y;^i lo^-^i^ 1.2kl.a9 iLo-J^ 

.^•U— ^^h 00« . |oo« ;.^^ .;^ 3 CH^ 3|f oot ldU> U^J h'^ a^k&cjL |)J 

JLda^Da.— r!^.<3 yoo^ ^ i.,*J^o . 0(.^>^Ji^ yOcxJ^ l^j^o . [21.1^ ^^'^ o%^h^z> 
^^^s&o loC^t «t^ 1.m.aax>^^ A-lX^ ^^ U.:^|i • ^^fioa^t^ ch2>o . o^ ^..^^^.^i 
V^|o *> 1^o.jO 00« ^^2>cd La^«..:» . o«La.«k^J 'J^mDv^J UoC^ ]x^^ ^ «-O . ^a^o 
: U— sot IJ^JN^^ o^ . ^..Oi^OA;^ o^ U^i^^! 0« . U^»i6 oo» ch^Kx^ 
«^o^J ^..CH^^biS.^ Ul l2>'t U ^.o Uj >a^LNo |o«o . ^.oj ;jao{ J^^^3 jj ^0« 
*«o« . IvfJU l^oj LLlf 1— io . ^^^! i^ U.a.=>o l^J o . ^oofJ? y^^Jb^^i ^o» )J^^^mg» ^oLo . jLjod^o JDla— JL^ ^.»^1 ioJS^ yOOiV.:^c^ «^vo . )Lo»*^L ^oi 
^j:^o«o . yOot^.»i U^^S&o U^£o ^ ^ o^ a3UdLl! ^.»J^A, DlaA. ^^ >^vi I^L 
. yooi::^ |oo» i.^£ol ^L? ^^ig^ . i^J V^»? *♦•-? »*^)Lio »*;^^ );^a^ yOo«.--^.( JLi^ 
am_^.^o . ^«^a^ ^_^Li^ 1-_a^io U^^o)? ^{ JLia.» v >fna^ Jl..aD?aJ9 o«..^vo 
liof^o Ljl — oo» ♦ a^A^^Vh |LaJ.^fo9Jboo i.^?o9 ^i^ |J^.<wU«^ iJ^^AjbajkL «d{ 
;.^ aVo . ia^lS> ^^^A^« IjLoaj «^I ba**a.d yO«^^^f Li — i^L aA^^^Lj i—A..* 
«oo^wAJ yooi^^o? oJ^^3«i ijLa!^?o i.A^«.joio ^Lo^*^) . i^A^^ a.^ D iiQu{ 

♦ ^^{ . i^VLA.9 |La.ak^^cLV ^:^^ J^H^^; i^AV i.^ ^-^o? . y^ >*&>} <m» lo^g* ««v^ joo^jj 

i^«{ ^_^«.vi «^o» . |La2u.^? ii^aA:^ J(w«:bQ.^o |Loi;.^^ |J^JU«.^ y.^ 
Lj^jlo . I^K^^.^^ ..oa^£DV|? i^j^o^ LaA^^t )ijjL»fo . |J^^.i^^».A |LaA^9 i^a.D oo 
: ^^s^j^ ^— *? ^^ • IJ^^^H^ «AOA^^Jba^-^o o^ ^a£dLL/ |;;jDi^d J^j..«^x>? 
J^O^Llo . |;j3^ — ^:^ J^jdJ^^vi |^^.^£D iiL.dLL j^-^^^t^ ^^ ««"»{ ^o«;^|? o^J^j^»^ 
)^^, . i^^^S^ >x9f? JLjL.»! «d{ ^A^ajk. i-^^ Jb^«^ ^^.o»v? '^^'^o o»L»aoQj» 
l floafloLo i^..^^ )Q«_£dLi i^W^ i«..jL . ^La-..D|9 Iw^ot^ i^o-^o icriv>,vt 
|J^.^w^ yaiiD^ i^^^jL^ ioa^a^? \x^^\ . ^^0»«;.^ |J^sa.^^i U^aA^i koj^a^^ 

*> fi^A^^A |La«J^;vLi o^ o^^ |oo» |i— ^iD^Sjo U l-^^^o l-:^^o . 000« ^.^^ U-^f ^-/o . 000» yOo*-.^»./ 
^ ;^i^. : ^^^J^< |;.-i ui.-i )i-* *^o . 000» y^oo^^^l K^o* -v-Aao . |;^a^ 

«..M .0 0^.*VL 000» ^>^iaA.O . U^O^ Oi3 iJ^sXiD yOO^k. ^Oi- . yOOiX3JL31 LaJ.^1:3 

|oo* ^lv yO>,x^ *-^^o . liioL^ oj l^ia-^aS» >0r^ IUsqj ov^ J^^>fc>i li^bo 

JOOI J^^^ . 40O4.-VL? L^oL OOO» ^-W^iiO *^0 . CHM^ ^ JOO» p-.^iOO . O* i^^-^i!!^ 

V o.^v |L><^co L^Ni:^ ^l Ljl^o«o . ^^ ^ .^ |^^2icDoL 
yV:^£0 >xaA.» . yooii^v^o . y^oo^ba^v Lv..^.. l^^l 000« yOo«LaJ.vi2S.A^ ^ 3}o 
liV^lo . l^i.^^ ^*'^]o . L.*?W L^|o . )i^..if v.^ l^oLcoo . I^oa^^ «xsajLjo . ^^f 
i> yaJoi 3j o,iL yOOiVa^aS sa-Io . ^:^i J^.-.3^3 a-^ioiLi ^oL yaJo» 3>\^ . Il-^ 
)jI cH.xyo} 001 . lai^i.^ JS...1 l:>l ^^ ^..« «.^ . \x^l J^£i.^^^ ^01 La^ Uf 
^ b\.\aA.4 LajoL ^..i vCOiA. J^^.»^^ Iqoi ^>^« ^.»1 «^ . l^o^ Koo» ^..Vi t*:^.^ 
^Lj^A^r^o . Ll.*;jC^ v>*-^? ^T^ ^^ ^ ^-^P^^^ L3<^^^ yajf ^.:i^l . ^ov::>I 
tVavf p^^ |jUDax:>? ai.a.^L|a . iL^^w^ |^;.iD Lc^o Lx^-Va.. Ld^ ooc* ^^ll 
\ix^t liUdaj ««o«Oi^»i L..*?o« ^..J . yoo^ ^2Cv.* J^^ol %jlwSi ooT^ ^jd yOjJ \0?o^ 
yaJo« aS..» ^-^.Ooi L.ja.3o lU^ Ui^:^ U? • iJ^^^^^^i^ L^^ol |a..^^o Lfo^ y^^^^. 
JLa^ yOo«. — :^ a^^oo . L^^^ |i.oo (^Sisavo a3>N»a • ^ — ^jl^ ^r-^? L»^? ^J^^oi 
a.^.»i9|o . l^^sx^ Ll:^V ^.«i |]X)Q.^o^ Ida^ y0.jl a^Lolo . Lna^^^JV. yav«^^J9 
,^frio? i-a^ M-J^vSt^? l — ioa . ^.•fH ^^J^U yoooui?. |J^-*VoJ Ni ^ a ^^ yajj 
U «JD ««^iD ^.Oo^i Oi-2v ^..^.^lo • |;»iDi 00« |:^ ^^S^&a^ ^^•'o^! 001 ^-»1 . yOoCv 
«.••••' •-^ «^^0. . . • .(!)«• JL^JDof lit^av^ lld|o . L^o^ ««^w^ 
• Loo« LlajiV ^^-^ J^^>*d «^.«J >^9«.v J^.a3 • yoo^.»^ |J^.Ajdo« ^o^-^ba..-^ y .^ v ^^ 
^-^^^0 . I^vxi^k. jQ..^A.o ^oiaJ.3 »^10 . t.o>^i 001 Ui>^^ >\..lLLj hoi "^^0 
(2) . • . h£oa.oo9 yoo».^^ ^.<jo|o . ^;;-\^ <^.^o |L^^L J:va.^AU ^ju^o . lox^^ 
«jBOo^jaAc^ ^oLo •LA&olV «..30i Li^^i^ L/ot.d? ^oi;.^^ |Lot..d{ Ui^^ w^^Llo.otw^ 

(1) Uniim vel plura folia ex cadice-£xdderunt 

( ) Unum verbum legi nequit in codice CHiO 3 

JJ |oi! . IjLoaj ^^o«? JbL:^J^.:^jaA.o Jlio^ (ba^ JU^t ^IU JL^m^ ^? ^j{ 
^ ^ >a o l-^flTi^ ^o^ I J^^.a.^,^,^0 . Jl.«nr>^ o{ Jl^:^^ ^a^ )?o^o . JLAJa.o? o^;^^ ^o^Oi^*{ 
. JLjoL ooo^ yOo^.»V^:d9 yaJot o«J.Vf • ^J^^S^ «^«? ^v^ JLk.o« «d{o • y^LL^t 1«^^ 
^::^o^i yo^ot? • J^i totoJ^sA^ yootA^Ki^t J^ jD{ *> Ljlo^? );;.^a. ^ JL^;-*' ««>^? 

w^Q^I? Jij{ «^^! Jli"^/ . yOOMJoL V^-^ yOO».^«..»{ M^fJL^O yOO^i*? JLd J^^.^^ Q «.Zl^ 

^^o ^l s* — i^^ju JL*o9 Lo^^^i [il Jl-va . i^;.jL CH^ |io« |L;.^L^ o^ 

|..i^O : LiL^-»l? J^^o{ IviQ.^ . ^9 ^Oi^X£0 ^^? ^ (1) ^ ^ol^ "^.^iOJ^^^? 
Lz^^sX^ |90t^J^.A^O L^^Jb^? ^O^ JUoV? iJ^^^Ji^JL Loo^ OU^? OOt JL^O^W^/ )«^? 

«c^vfiD ^J^s^w^ |^.;d? )J^^.»;^ ;.aa.)^9 ^^..«^3 ^ liot ^? «~o • IajoJ^.^ 3{ 

Lx^V «a|? ^Ot . 0^3 ^^ IJ^J.aA'^ JJa.a£0i )qJ..U^? ^O^ ]J^i^ JDO^JL J^VA^C^ 

yOJoi . ^^1;.^^ >xaAA^9 . «.«o^aJ^ ^^L o»,'^a^ ooot J^]o . o»Av> ooo^ )JL^^ 
iL^s^AD L:^^<^ Jij?o«aV yoo^ >^<.{ ^|o . «.«Jb^ ^w^ L^^r^? )»vqV^ ooo« ) o > v> a v> ? 
C^oJ '^QA^^^o .^-Iw^a^ ^l Ll^o»o : >xaA.oo9 i^Lo p^^ l yOo^J!^*^ y*-^^? 
3|o • ^^k^v iL-^^^fio L:^^a»3o .|;^a:^ ot^ L<»;;^?? L ^^ fioJLa |oo»o. ^a^aju^ ^^ od v 

«^lA^O OsX\ '^COI ^ "^^^l^ iLuJ^O . ^>L i^*L>^w^Jl^? ^^{ L^^SX^ Oi^OJ^ j^Aj^f 

• L^;^^? ^o^ IVL^? )o\.*c^ jDjL*o . )qxo o«9LJL> 9^ JD . «J^^ q^ aL ^ Loo? 

1^^ ^/^^ jia^ov ^L |oo«o .sAj?9ax)? LoJ^.roQV^^^i^o .l^w^^*^ o^J^^ ^ A . '^ a.o 

V «^^Q.» ^ ia..*? La.^)L3 . Ij^^ i^oft-k^ o^oLlo . J^? (1) Lacuna exstat unius verbi «fiod^a^ '^ «.«oi ^V lL«^i ^^oa^ ooo^o . |;.x>a^ ^ ^^»a^^V^tJL3 of>9> jo . Lsaia. m ,.2>J ^J^a« p^k^ \i.Mn 
M^p^^o I^^^L*.:^ ^.*x^iA.o IL-^ l^^^^a^ ^i^.{ jLj •J^o . 1^'^i o»«.> v > v lo oo» ^t^^j^ 
vifioo . |L_^s^o La-<o.^o Ljaxid ^^^|o . |J^w.M^^^ li^^^x^o |oo« J^vJ^^i jioLco 
yac>|o . • . JL Iva^jboo . ^aJ^bo^ L^^^i |J^.-;.-J |J^AiQjLJ^^3 |Jt^-a:^^ ^^^l^if 
A.|L«.-» ^J^o^o ♦ L^a-1 o^^^^^o |;.S-3o L-^^:^ . |oC^ J^s^^ ^J^*3 |[^Y^ifc.ai 

♦ LaJO^v (2) ( .' ^^.^^o ) ^>.A.Lo %2C^ i^^iA^ ^l yxeo 

2 

ijk^l Lo^ w09 ^99 ov^i |L;^{ 

i^;.^ o^ibOA.^ lm,tMJ^ ooi «.««o oUaJS oo« w^ . ^ vA^^Llo ^ «^^L|o ^^ |oo«! ( loC^t 1«-^ ) 
|ooi <^^9L{ ^o^-J^il JU . |J^^.^^ ^l ji^.^9 3{ ^Aji o^^o . ^.>|ai\QV 1 o»»aiiP 
|oot |;.:i3 ;k<^ o^ . .. |oC^ i^ o%2> po:^ |Li ^^^••oi fJ^^o . tflo;..:^^ ot^ojjD 
^ * * * v^'^^^ Vo otJ^o oo^ «.wi*i o»v>aiJD Qot •^o . ^mji |;.Aa,3i o»\a»a^ (1) Ista adnotatio exstat ad calcem primi folii codicis 
(2j Dubium est an legendum ^iMA-L vel «^^:^'^ w^^W^i 1^.0^ «^V^ 1a.».jd^ I^wJL^^ Iw^^ ^^{ . ^r^ U^( ^Kr^o 
^jsi oi^A. . IL..^ l^^^jL ]i.*M^ l^j.2i^^ Iba^ U;^.»^ «..i^ cH^ i^.|o . IN);.^^ I^uis 
. l^l |oo« i — ^'^n oo«o . UAi^CLA^ ^^-^ ^o» %*^ixo.yo jul |t<^a.» yaJo^^i inri.v, 
^^ig^ jDt .|oo« ^^—io w^^ l.r>^? U^wiDo lUv^i U2^a«r»o.L^J:^aao;.^.i.x> J^^ol 
^.^l ^..»« ul . Uo« JL^i»'^^ %.o«ol^^ . ]J^o^^ otA^i |;.SaA.o o^La^ai:^ LoU^^ 
. |L';w»Aa^ Oi^ ^o^ol^ ^^ — jdJ o^La^ wwi^.2^0 . «.^ Uijt.^ iLai^N^'^:^ ^00« 
^ [jI «^ . ^oo ^oo U-^Kl^ s*^^.d ^^vj^ 3|o . ««otd^ |oo« j^^isQ} ^r^? 

• • • 

)S^2o.>k. wkX>a.S ^ |oo« jdU<co JLa^ ^.^j ^.3 91 Jl.M.^9 ^^ ^'^■oj JU J ! ^ooi ia^t 
I^ooa — » ^ ^.M.33 •> a«.J3 ^ |oo« J^^.^io ov^^i ot.3M ^^>g^ • ot^ ^00« ;.^h >«o« 

«^ . b^oJ^ wi*OM i.^ U^ l^ibo Uot^ ^Jmm.^Jl| |w«.^ ^09« ^v.st^ o»^^ «.^ 

. Oi^ UiD-J? ^"^ ^ot.^i*l^l ^^0 •> o*.^'S«ajL ^o Oi.*^ajL ^ |oo« w^m^ 00« ^l 
, s^^::^2> 'Loo« JL > Q.>fiP ^.s . Jijo^ ^o^oJ^l JL^N) ^a^ >ar>f o{ o^.D ^{ '^r-»? o«^Ljk.a 
U{ o^ Ji:^J^^A.^JU w^U Jo.UL.0 ^"^.^^^ ;^.0! ^ j^dt ^^l U| ^9/. ^? v^U y|i 
SA.^^ ^ o^J^s^;io.jL : '^^l ^i 00« . JLjL.*«.iD J^..*.:^ ^.«ovV^ 00« ^ J^.^tbajLi JL^ 00« 
v^_£DoI JU «...D w^i^l^h&oo ^^^ s^^l JJ^^aSma.^ o»jL ^.»1 00« «^ *Loo« U-^-»|a l;^k 
-^•oos l— :kio Ai3 JS. 1^1 JL-J.A. ijL«i . J^^-i^g^ Uo* U-.^^Q-i. «.^ ^^ hl •> ^•^ llsj 
^ ^._^>K 4 J:^..^ ^.«S.o« IUo:^ J^*^si.t^l o^>^.jl^ ^JD . Lai^jL L:^K:^ ..»o«a.»)L^|« 
) K.I.V. jL J^.3 o;..:^)^ >^o^ ^ *"^^ • yN^ViA>o y*;^*>i L«*Va£Of |;;.ot.J ^.«vL ^^01 
ot.^1^1 J^ix^^ Ia.»*.^ Ij^o^ oo(*o . ^N^^^o^^ ^ LA.*«.iiD^ |Lax.2^|J^Jk^^ l^&o 
l^^y^l.z> Ui L— :^Kl^^ «Jt^^o ^j.— io L^-S ^ )oo» La.o»o . L^) U «-S l^oi^* 
) — aa— ^!^3g^ Vl . L-* — sllio Ul Uoi-!^ >^.oo* laA. U ^.3j . -La3a-*Li )iis.J^s-^ 
yoo^ ^ )La.^.«L..o JL^a.1^^ U{ L^ ...o .J^^^^A.|o .J^^^^oo L^rik^ )ioC^.DoLj^? 
JS^o y(^^i^«^ yOot....^to a,^^ . L-«^x^^ ho^ )J^^.<^jlIi )J^s..«.j^^ ^I:^oC^i L^a^d 

lo^—."^ ot.^ ioa..^j L*A..*ja — 3 r<»o?? ^«^ *l •.•0«^^^ JL^io^ Lx?»^ %• yOL^.. 

^Li— ^I Uo* L.:>^o« Ofi.^^sx^i l^^^^aA^A^^ a.»gboLh "^ Lc^*^ . -^OQ^ j w:^.»^ ^^l ^^ jL^^U r-^® • 1^-^?? UwiDN>oi -o» U-.-3 o^ «aA bw— ^ -wa— f oo* ^a^.^o 
. o^ |oo« li^ Uo w.o«a.^lL*^« ^'^•^l \'o^^ loo* jCi2lj ^oia^I ly^ ^ ^i;^l|o 
^ota^I Id^ Ui^i l-^w^ J^w.^ot b^v^^ bo» t— i |oo» ^^^o | j^^ioa- ^ — ^o 
. o^Vd^ ^^^o 0«.— .j:ia.|o ja.2LJ L^a^i «iK^o . o»^v^nV |ljo );.3,j> o».a.o 
*?^JN^ l^^xj^f ov^ liL>.^oio . o%.i^ |oo< ^^liki )o*.io ^*io o^^ v^oJ^s^j* o»::^lo 
. oOo:^ «aVA^ |*o<i s2Lak,l . ^o^o^I ^ ««^U »-3 iA..»iD ^i 00* . [^..uk^'* o^2>a^ 
^^^ ^:5)L.r>o \jaaj.^ "^ii^ w.o»a-»( 0« i*.vJ^va.)i *a*J o*^ |oo» ^^oo . ..j^^ ^1% ^ok 
^ooi |oo« 11'^^ liDoi ^3l ^-^ILiao . yO^^V^ ^ ^ij^^^o 000« ^«w^lb>2ci Id.^ 
. 1a..»jD l^oii 00« o^i^^i ^ot.::>o . ]^^ Nooi |;^^o^io lxia...^i L^o^ri^o . \'^:x^ 
^^1^^ ...o«a.iMll o^ )oo« «.ia<^ v> o . \o(» c^^i ) ^^.^..^o IL;;^! ^oo* ^..^^iDt^ 
^l Vj.bc^ yoo^.^ *^i~»? l-T^ y* yttj/ |M)^^^ig^ . ^o* ^to^J U U-::^a3 
.yoL*K*^ ]i y^J^::^o . yoa^^o 1) ^«W^{ ui^Uo . |iaJ.r> ^iDo)o yaj{ «.WiD ia«2^v^ 
U^ad "^ yOoN |oo« ^N>o |oo« |L{ bu^o^ la*. JL^i ^i 001 v ia«^^ ^Jt U{ 
JLd^ oo< «ax.oL|? 1^.:^ |oo« •.:^'^ Lx.So«o . |io« ""^^. ^o^a^ll |oo« >xia^ U ^ 

'l' )J^*AaiDi iLlioa^a^ L-^, L^iJ ILoCi^ Ljo* 
oi^jDH*.o . )J^^^M ^o^ )^i u^..C^ L)o« L^N>! ot.:>VA> 'N^r^L^ \j.2>i ^..1 i^s^ 
)Lo«.3)i i^to"^ ^flooL^JO . Lio» lr>Kx2^ bo.A. );-o]i hl l=>^ \ i^\o ^ot...jL^o 

«^ L^.Oa.D J^o^ )io».£D j^l yQc^J^i^2> VM.^^ |oo«.Jio ^ ..1 yO^L^ . La..»^ 

JL^^D .«oia-VAJ ya3{ • i^l l^l ^^ . Ljo« L^KxS. ^oia^wiD^ \x^ :m> ^l ojL^ U{ 
* IJ^J^v |;.«m oJ L--^d ^J^a.»i U;..^! i^l . ^J^a.* o^^i Lioto ; '^l ^J^a-i 
yPoi^;.^?o L^/ yOo«^VLi A~.^A. Lo^aA. ^g^ - ^ J i^ oo |oo« L^^ ^ l*-"? '^"^ ^^® 
UtJ oLi . LA.>r<iD L^oif L^ — ^^T^ « — >* I "C^ L^l Q — .:^^L{ ^-^r^oi '> yOo*^Mo 
. Lio* L^^^ ««oia«;jaj? L^aa. ^ ^^ oo«t . y.^ ^ L^^^^o . |L|i boi L^"^^^ 
lr% flp Vo«i yOCH.iv» «.^ La.*«>^ L^o^ «^^^^LJ . |ie« «^f^ )J^w^;;ba^ yOJo* «^dq 
^».>o L-^{ 00« ;.^t . i^l oll *Lof^ «..Do 'l' LaI^oi J^^i L*\ro L^^Di o»i^Ki.v> 
. Liot L^Jw^oi 00« L<^A >^.);^;^o . L^J-^oi l:^^ «.o«o)wD ^ooo . o^ ««JL^Dt 
^ ^«^.Aao ^^ LA.a^ La^^ajD Mu^i^ L^Lo «^^i %o^JSiA.{ ^Ld^ ^^Tvo» 2 

^ )o'^ . J..*J^of A^roi )o»-^l liw H^i^io o>3 |oo« ^.lo . )J^^^a&o |JS^-^do 
1^'«^ CH- ^^-i oj^i l^?o o»,i^o Jo^io )Oy.io )o« jQ.i<^md Jl^^^ llhd^ojLO JLiaA. 
Vl . U^Kiio? JL»o;.2> jQ.aio Uo . JIj^^o? «^ jj o^-» )oo^ J^JVo . )o« ^.«^A^ 
: l>o» 1a^^^^ o;^^ o«^^ Jhfc. )o« \^\ JbLOo» ^A-v JLjs^l^o JLi^S^o JL^? o« ^;.2> 
.^.J l^jLi oo» v^iS JLwiCJb^^ )*^ |i^.;iD^ JL:s?o^ ^^jU Jba-.-»^ I*^- r-* |o« i^.)? 
JL^Ji.^o Jb>Q^£o; ui.::^ "^fjb? JLoC^ JLi^jta— o^^. )o« )li«? . ^J^a^ d^^ |oo» 
yOJO*? ^^o^o . )io* v^^)«.^ w.o«oo».'^jlj «.^o . lla-v^M UoC^ '^k>*o JLa^H^ 
JbsQAO . iJ^si^M ]x.*} JL;.jDt^^ U— Iv-*^ jiL.:^^ ^lj . ^^J^jiL^ )U ooo* ^*-^\ 
^^1 ^o» . o^-^i |J^a<;^ ^-;.iO JL-^?)i ^^5g5o . Usa^i Iv^i \ ^j OJo* . JLsi/ oo» 
J^w.»Ui.K^d Usa^i ^i ^ov:^ . |J^^^^A.o |J^^..jL* s^*\ . |J^^I^^ JL.»U U.»9J^sfio^ 
• ^^ U=>JL^ ov:^ |oo« «.^o •> |J^^.»:^A.o )J^wjL* s^*\ .\k^>^y JL^U . ^-^JL^"^ JL..^^^ 

o^^bojL ^^j^ ...«oov^jk. JLA.»«.£i:v y^oo^J^-^bQ-^f ^? o» U;.^{ );.=> •.►«oo»r>Jll ^^U 
);.iD..^^ w^o^a^I la"^ );.i^A^ Uo^ JLbajifio^ «A.2k^ ^){ . «-^^ «..d oot %a} . ^J^a.» 
|L^ )Lv^^^ ^o^o . JL^I J^«^);..aa^ i^i^b^i ^..o^^:^ «.JD JL.*^^X/ ^.»i cot . JLa^jo 
^aJo^ )J^^.**^oi iLa^^ yo^^^o . ^w^ );.2>^^c^o ja..^jL )w-C^ . ^oJ^^Mik.^ )La.^2L»*3 
\^*\ .^oo« ^..J^^A^ OibQV. : .«oo^ ^J^*eo o^Xio ^.•o^.^ow^ w.«..»C^ ^D ^.•^.•w^ ^J^»^9 
...ov^ )j\ ;.^{ ^.»^ JLoo^ . <»\,^\ ^W^i wibj{ "^&i. ^/ . d^i o«.^J^J^.2i Ul{ ^i? 
)oo« jO^M oot . >a^aA.»i o».3a^ U..:bc^L ^ *^^ )oo« i^«)^ . JLAfioI^v^ot ^XMa.*i 
)J^*-^ )J^^A^*.o |L«.^< )i-2?'J JL-.CH^ oo» JU^o^o . |oo* »*«o^.I o« *JD . >xaA.» 
. Jl_..^jL^ j:^vo3i JL..^.>ii^03 |;^:^JLiI >x^.. . \^\ V^^^^j^^c^ . J^s^J^^.<oL|i |J^%.<^.*ia'^ 

]lA....i0 1jo« ^I OO^ . jQLVfOI 00« |oo« ^O^ol^\ OC^ ^.D . ^^^^^&0 1^ |) 1 11:^ >\^Jk.O 

|La.Awi* ov^^ ^..J^.A^ . Uf;.^^ |iaj s^^\ ]^^^^z> |oC^ |^^ |oo«i oo«i . l^J^-j^J 

oo« o^fioji oo« |oo« >^o^:>k>*\ ^O^ ^ . ^.•Ot.^OL^I V^*^ o%J.io ^ja.«£Di |>^.*^v^ 

. oi^ |oo« Udo«i JLa^^ud ocm ^"^i^ ^r>i J^ la^J^^jl.{ ^^o( >',' ^avo^ ^••Ir^ Oi^aiA^ 

6 IX 1 

. ^a-^3 ^a- ^o* l^-i^ <z>^ -li^i -^^ L^o»;-2i=>o . )L*o^ -fVi "^ '^^^ 

«*,C*i |oo« >x*Lt . ^jU^j? Ioo» I 3, ^::^o* ^-^* . ^;-x>i 1-3^3' cHA-;^i tci^? 

^Aj;^ '^t llo^aAi^^o.l-L^o Iaj|i |L)L- ^o Ll-j.^ ^ oo* P^' o»$^^ ^.oo» 
. o*;^ ^? Ll^^o^.:» . |La*-o iLoa— bi^^^^ |oo» 3w^No ) — cujq^ I'^-^ 

v^JS^ ^o» J .^VaiD ^ w..is:i Oi-A-» ^-^"i^i <^o . iLa.:»^ ^oa^^ t^o-^^o 

li>>waa "^i |oo» >x\... JUo . -o*a.a:^i -^.A^ ^^^.-u^* !:>, . iLo^o [x^o^ 
^o^v ||L*j jnii l\aN>i : -jL.f . O^ |oo* io»)boo . li^h L-jL-I^w yoo^*. ^.oo* ^N^ 

3|o Vl ♦ iJLad:^ ^::^ yooo^j^ . J aKx3 yaj^ ^io-fioo J^AJJS li|o . ji^ ;-T^ 

"^ ^jL^o . ^oi(^^ w3oKui )o^ oN |oo» ^^^M. lli -o*.3. yojj IVa^l l^^i^ 
. oi^w ^loo» "^aio* |^.?a^l U»;^ "^ ^^JL^o . JS. |oo« i.Aioo |oo* o^o Utx^ 
^h ^l "^i^o .o^ ^.oo» ;jo|? ,J:^; ^ U;.^ ^ ^o^xj» oi^w ^oo» -oo^aioo 

) =>Na.3? Uo lC^K yO)L-^i JJi l-^io Jl . -la-:^ ya_J( ^tSa **^? ^— f ^^ 

JI?o . o»La.^-.A^ Ul ^'o>v^ . [^i>o^. o»^a-^:i ^^^j wii~»I JJ Vl . o— iOAiU 
^ Vft>-i%^o . cH^oiiQN, |o« ^l~-i-? JJJ . l-^I l-.:ia*- IJ^:^? b-of oo* -^.:ia 
'^ |oo« liL CH-v>ai^ "^o . |oo* 1;.^^ IJ^^jaa— >sji^^ -o^a^^ oo»o . o » a ^ i 
• IL;^!^ o»:^XA. |oot ^Hd |;...)L- : Jb. |oo» ^^3« -^ioj^^o . ii-^^o . |ov^ 
^N>!^ ^ ^t J^i l:ia . U^o» ^^sx^fi^S. JDil JJ' ^^v . ^o;^ j^a^^.-^ blo 
«A.Ax> lio» JL^aA.09 >Oaflfta.> JJ . oOio ylo . l>!isaA>c ^Vo ch>^ y/ . Vo» L^Ki^ 
r^jkj ^o 1^30*. «^f . l^^ifcan? o^—^a-. '^f^ • li>^o« o»&^ L^^? L— ^ow3 1^1.1) ]'^ »)b «Uific^ o»i«-ik-o . );;-*»} J^-^3 ^ JLa^^a!^ oiAd? ij-^ J,-*ioo 

♦ OHV ^S » OM*0 9 

. oU-3 o«V<^^ g^Q flpo . ]J^^ )lr-^ oJ-ao . a— atdU ^— *? UU **J-a 

^ ^>^f>*^^ ^U o« I^LJLd JliLaio ^l^Aioi «.fc^l ^o . JL^^ )w^-J )a_^ 

JfLI o^i^! )L>^ W*^ )^.*»»*. ;^ l-*J! )o« o^m^^. w^ Jbcia-o^Ao . o^«.ja^ «fLJ 

I ** I ** 
^wWiJ -Wio? o^^AfiOd^^^ W:X5k^l)o . IJL^ JLaI^ o^iQ^ "^AA. . c^OMr-.? 

y^_^LL)o . o^^J:»* JLio^ jWEuJLso 1—0^3 oi^^*)o . Joo^ ^«o^.)? Ln-J ^ j-^*^ -~*.^HJ»y&->^ iy •.. ^^ - vv f> •% rt 1 (.A^iD o«o . yOoC^ yOOi.^^1 yQ.^Wi^J^ ^ooi^^ |;^a^o Ua-V 
)L^;.iD U o*t.^a.-*o . yOOfw^:>i li^jo U^«l ^ IfOJ |K— » y|o . )L.3V yOwJ^vj^J» 
o«;..^a^ «A.9^'^^ pxo lA^^iO oo^o.o^oC^L^ ^x>,^vo ^i^i^o^ooo ^^o*.|ia-» oC^ 
hoJ J^.-*/ -wio : i^l U-3o«o . loC^ ^r^ l^-ri.-^o Im^^ J::^^ pioo ho^J LskJ:^, 
oi^ J^w^;.^ U Im.^^^^ otw^a^o . chj^} \-^J^^,^^o . oo^ lC^^U ^^|o . Im Xi m ^ 
oi^»o» ^.»^«o«o . Uia.- U -«o . Oi-.:^^^^ ^ o»-V^-* lioj ^fa^L|o . ^£0 |»a-i 
oi.:^ -•.-•o . oo* U^-l? «Nao^.^ Uf^ >^.^iDo . U-'-^^*-^' ov^jaA^ ooo-vo yoo^ 
Laaa^ yOoN p^iolo . 00« ^.* v^^ ^^o< |Va.j^^^ yaJo^ yOc^^±^ v^d^lo . ^^ 
♦AO^oVa^^ yOOfba:^ ^^bd^lo . U-^^w^ o« liLJLa lUs^o |cH-»'i^ s-^|o Ua^oajoo 
•.^o|o . La.*^^ i^^lo . oo» |iLU -^Ei^Lo ^,5^^ioiU "^'i ^L ^o . oo* hL|i 

U.^^ ^xooo yO.^ — ^^l' jaA.So . U^^Q U^U^-^ IL-»-^ U:^N> y^£Oo 
lio.^ ^lA. ^..^L ot.3 ^.'ba^^ |L;.^o . ^o^o ^2l^ |LL<*^o. .ca.»a>Vo« ^jxiOciL^ 

• <^a — *l Of'baA.1 o«^.*Jba2^L • l^^a^tw o%:> U ^o . U^3«.^ ot.i> ^aL . ^..w*^ 

«.kO^f ^^^ . L^;^ ^-^^ yooi-.^:^ V— ^|o . U^«.^o L^-^ l-^l CH^ ow^or^o 

I^OIO |L(^i ^wO Oi..jL^9 Ui^tT» '^.^£0 Uo . *Loo« Oi^^{ |'^J^«d i^.^ . |^0^ 

• •• •• ** •• 

^A^;jDi U^iDo Lifci^i-^V «A.L.^? 1^;^^ .«;.A.o. |J^u»:^A.Lo U^^Qx^o . |J^^^.^a.L 

• yoo»^ 2i S >.M L^ — .^o '^La.-J! ^ot^sj ^;.^ Lc^ ooo« 09«..a.o . ^'o« |too^ ooo« 

]J^ l^ "'^^a^ U-S^ L^^^ |io>A.O UW-^O^ 40«.^^1 . ^OtV-^{ ^W^ yOOi^ wO^O 

• L^^-o^ U^^:^.^ hU^ o;..^^o . ^L ^ I^L^j^ ^^;xo ^J^^^o . |^o< ^oo 

Luw^^o ^on |N>o»^ oo« hl^ tcda^^j o>f>goo . v^£9 ^L IILa. a.»)L*L{ U ^oLo 
^OM>N*{ oot lia^j^i ^Jot ^.»^ Lj^a^o . po«v.3{ La.»*-^ yOoC^ H^? ^-»1 • Ua3 
o«..2^ ^2 ^;»^ U? oo^jIi . o^ ooo« o;^|o oot |iL|t L^i*N.i> Loi^ a:^;....^ . ooo^ 
L rv \^o 9^A.o . ^.»00« U-».^^^ V^LL^? LaIaJ.^ yoot:^ U)o yiLl ^ Ljo^ Iwx^ 

• |;;Afio{ J^wo .«ota^^ilo Of.^ o^J^m^I |J^.AAiO iLa^xi ao • U^^H^! oiLc^ L'^>>g> 

• JLiMd Uotia — o La^^i o^^.oL)o . )Lo9o^9 ILw^ ^floji )oot L^ ^v L<a.»H^ oo^<' c^ 


Jli^^ ^o^A, fOfJ^ oio^fiDJo . 000« yO&i^J^l ix^.^xo';^ ^o^oof^jo . |i^*wd JLfJ^.^ 
Jii o » o |)L* . ^o^;^{ ^x.x> Jboi «.^^Li v^o . iLoio^m^ 000« a!^2L|o . JUa;3 
««o^oot^JD Ljo» n ;^|o . Jb^? chJ^ ^^^ |^«ioJba^ ''^ J^w^t Ifotajf )a*vt 
J^^,*AV> ^o>N>^ ^oiooi^J oJ^smOo «.^0 . Jlio^ U^^ |ooM? «.~»^ JLd9 ^«^! • Jl*^^t 
<^;^«9 ^o.foa>'^l Jl^2>^ o^J^KiOf yOot^Aoj^ ^wL^ ^ |J^ — .^£0 )*^ . ILo^o^^oa 

LL.a^|l • 0^.2kS^ ^A^t^O b^ ^WA.O La«^^ L — ^Ksl^ ^SwO |L«^ ^^! - id>W^ 

I L ;^¥a "» c^i^» ^l|o . |:;.^o9 ^^*Ldo ya^^ooo . L«^«.iD LjJLd |o^jD 000« o;&a. 

• ^^aa ^L sf^l • ^L Ia^^a^ ^qjdo . ^IS^^ ^tL ^^l o^^wD JLyJ^^ ^ Lo^^ft 
L»;U^? 1^09 |jL*o ^9«^? |;.A«:bc£^ w^ia. ^L ^o . |oo»^^{ ^IS^ L'^*^^. r-^ 
fj^va La^o . |;;30!o |l,\civ ^000^^ %&!:^^o w^^ yooo ^^^o . ^L^ La^^^ L*^¥o 
o^fLJJ Lj3o . ^ *o»iv> ^;^L|o iJ^sA^Ud |J^kOo«»3 w^*o . ^i^^^ioJJ ^Mo ^^J^JO 

|oo» tcoUb^ i oUlV> ^O . JL^«^ LiL2>f L^Sui^ Of.21 ^i^»0 O^L^^bC^ J^^j^® U|o 

|L«~^ )oo« ^fj ^ . o»,V>^ffP^ |oo« .^J::^^a^o . L^Aj{ ^u^a:^ ^)Li*L|t Jl v>«^ 

^fb^ )oC^ ^ oC^ «J^U • o«L;^iba3 ^L «AJS.«t ^^im, ^^L ^J^oo 
oUajk.^ )wi* )J^^;j[^ "^Ho . 111,^0 JLaj{ wo^k^ ^L »^c^t^o . L^W^! 1^^^ 
L^9 hJbw ^«jai^o . )S^l itv^L ^<ia .A^f ^o» )J^w;jD9 ot^^^viV w^^^aIo .«;m3 
i^l [LL> ^nrta yOJi **L9)o • yOo^J^o^^ foo^'^1 jLa««.JD ^uDo . yoob^^ );;A^*.fi^ 
d^k.^iD Jjo oi^ a^JS^i Vo • );;j9J^s3 L^.^9 ^o . 1^1^.^ ww^^a^ ^ yaiA^t 
^ wOa, JJ Lii^r^ ooio . |J^s»*AiD |Lo**v> ^otoLii^i^o 000» aVUD Vl . o^&&a^ 0001 

• o»>Oifca aA\a*oio ^^ LoC^ oaA^ . yoo^ ;j^* •^iiV^V^ ^ot JL^a^o • yOoiLa^ i^Q^ l^iJio ^«^ ^ i^Jt |';.^l ^';^1^ ii^xa^« |m. . U^u» ov^ >^<a^ ov^to^ 

;.vxo . ILJio «A^i oCv ^;.^^ \j'*^l L:>^s^j . lL;^l«o i^s.l.^a.^1 |l«,^o )-;^L>o 
|«.^a^ ^ J^Cv^ ,^ ;^io o^;jD^ ^^a« l3aiQ.of^*2>| |oo« w^Lo>|Ls:^o |L^ ^i 

^^^$ k^i Vl . Li^L^ V U\nv\ft>:^< "^r^ ^ '^*^ I^Lo J^v^i ]^l L;.3LLlo 

^JLoi I^Jbo-f k3oL ^iL*L|o . J^odVw^Llo iLa^V.i L^>3 U.:ia.d ^A^a^ w.;^ .^i .,^w> 

)Lik^«JD >0 9> I . 0»J.AO 000« ^^:^^ 4 a ...O^d^ i^l O^-L^^ ^^0 . ^a13( l^MOJD OtJ^vJ^V^"*^^ 

1 »v>aV\ povo.^^L •i*|Lw.*L{ |J «^oLo . o«^;..^o ot^^a..»^ l^^i^Iv ^o»^.. v^o ^j^o^ 
o» I >*yJ k^^^ 00« )j;.m{ ^ i .>a.> oU.3f ^0« IJ^nJ^m I;.^^ w^iLlo ^a— ^i|i 
|;;30M iLou^o^'*^ li;^)o . JLaV iLl^ l-i^o»"^» |;^lio ^j^o.lL;— J Itoo^ 
jo^^LLlo ho^ iv^vv, ^ wOa. . ^•^•iA. i^CvLo ^.^..^A. ;..3 ...o4oJ^^..{ ^o . jLoC:^ 
a> 7v?» ^ iA.»*jD yOCH^ ^E^ o^Lc^.^^^a^ba^i ^x^a^ ^;^^ |;.^oa^ Im^u^ ^^-^^ 

s> U coa* ^ ^ loi^uiLj «;.viV 
o;^ jL^^o oCv J^]i Ia1^09 JL^jbd a^oo^t Jli**M^ ;^ ^i^a^ >^i^} U^«J k^oL 

JLoto^ OfA.9 ««o«Oi^»|o .llov^^^^^o |Iq.^*.i*^^^o |Lqk*;,^9^ |:;d09 ''^^ 

. jLiui* ^ o».:^ w^ ! li^^S^^ ^ oooad *^ra.j^^ : Jbi-do^ 

• lo^JD 1)1^ ^jik^ : JLa^ ^ o^^ *'7^! 

fiofX^ Of.V9L^ . Jli^.^^ig» ^x^a^ ^'^io JLm^^j J^L? i^f L^oC^ 

)fj — oaV JL»Olo ^aA.o IwAad J^^^^t JLi--? 

|^\^i>aA, O^Lc^i «.«3 |LaAA2l9 

Ld^ "^a^a^? ^J^o^ ^i^^, Iv^a^ iLa^V^M l.\r> ^a>? va^^s. |L| *«S! lioi 

• 1^^^^ ^o^ ^ tJLiLi JI^^£d)J ji..:^9 ^o . >a^aA^ w^fio .^w^ |w^o.:k ji»»9 
)L»«jjD ^ >&^aA* '^.^xo ^'^^ ot.3 9 o»..M.A^ . o^jLa.^p )l3;.^^^iD w»)Li*Lh ^>^^ 

• ^^^L|o ^-I^wmL|o oo^ |;.^a^ o.i:^y ha.Jiol ^v^o ^J^a^ ^W^! otW^^id ^^>^! 
^o . |J^s>fc>n^ «^o^o^a^^^ ^^^^o Lj:^«4Cs. jq^ ^o. |Lo.^3 ^A^aii^^ wJS3o 
^'^^^ |»v>av>? JL';^*..^. . Lc^ |oo«^l|o Lila^^ |f?{ |oo« ^mj Jl^a.2ki^ JLa.AA, 
Oi^ov w:^;^)o.|fLjL ^j^cC^ JL^^^iD |oo^ ^^^^o . ^oo^Ld^i |oo« ^La.o . Jba^fia^ 

.IL^;^ lL(^i:S. L.^^^.3 pJDO. L^OpO )Lc^«2> tO^JLO.CH^ ] J^sJ^ lz^O.^J |a-f 

. )LaX3 Jlio* Jl^;^ v*^^ ;.^J ^^:^ ^? : JLldo» oi.^ ;.io)i )L;.^J w.«ql^ ^^^|o 
^o |L*a3 J^^o&^ ^Aoj JbL«;jD ^ ))o |Ldv^ ^ )Jo.J^^^oo« ^Ld U^fio jD.fia^3 
)ba.j^o Li^^ hl sM.j,2^o .s^ ]o<» «jxjj^ ^t^ )) «f-/ ;^r^^^ w^.:^A.a^ La.^S3 
^L^^-d"^ ^^do .. J^ J^wJio L^^^^i o»La.:x-^ JSi»^ J^^^^J Ir-* I^^Ia. fK 
l2>'^ o^Xio ^«^ ^« iJ^vao . I^^xa. oN) I^^^o 1<^J^^3 OiASui pa^o |La-J> 
yxeo iLaA-v^? I^^o! "^ . yOj/ w.£D;,do |a-M L3*;.iD yoo^^^^ i^^olo . |La-^M 
^.:^CL^ V?^'^^^ ^-L?Lo . iJJsioaA. ^o?:^ |;.iD? |J^J^m3 ^-LiLo ^-.iOJLS jil^o^ 
1 v->jLi )L; — ^)o . L— i^.^^! iLo?;^? )Lw-)o ( 1 ) )-i:^oM |L;^|o )!^-*! 
(l) In cod. 1;.^)^ 30 o«;j^3 on^M Ij^J^m ^^a^i JJ^saVa.L 

^ . |oo« >^c^^k^l |iio«aJ ^^^ ^ cHOOi^ o^^^J^^m ^^a« ..w^i ^o«oot^{ 
|L«^ JLoC^ L^^ Iw^o k2^^o (1) l2>\i ^ Loo« Lia^^vo . La^M^ ooo-*.^ I^.;.i3 
l^a^A. ^o . [La^^^J^i |ioiA.o LjlooJ L^o i • |oo< ixJ^ ILV^^^^ ^LiLo . o^WiDi 
|;.^a^ L^^V JLooj^ ^.^joo . ^.^^ic^ |oo« ^^fj yW^ '-'<J^I? l;-^a^ L^a^^ji^ 
>^»|o ♦ i*U* «oaiO^w» ^w^^ iJ^s^^tL »=> >.coaiP^,^flO ««W^c^ ^j^d^LLlo . jDOa.. ^;.X}i 
yO^^iAj^ oooi ^^o • |ioio|Lo .nri^^^xo . L««^9 i^i^r^ )L.*{ ^^^ ^i ■•o>fc> o^ |oo« 
JLdf )l.>fc>ifcr> «j>^ '*^l|o l^o^ ^ ja^o V loo^ 13« )Jo . |..ifcv^o |t^a^L>o o^ 
|oo« ^3)0 . yOot^^J^l \x^o^1>^ V yOo^LaAiDibo "^i^! yOJot . IK^!? |Va^3 

• |J(0:km ^^jL^a.» '«^Li ^.oo^ ^'^^o . IJ^^fo^ |^^!! Jl ^i v ^ L ■ ^ * >fc > ^^:^^ 
|L<N^{ |oo« «^lboo '> |oo« ^9>o^l |J^.fio? Va^ J^^o{ |J^..:^i ^ OM^ioL? ^o»^ 
yO \n>kjfc ^'^ V , ,ar»|o .«*«aw>»)) |oo« n.AV>o • |La«w^M |«j^o^ ^^^ U . m ?a&o 
. o^LaJk^A:^ L;>q:^o |J^>^m ^J^o^ ««w^i o^Ld^ l^o^ ^^^ '• |L«-^1 )Laaia no > 9 >} 

jL^L La^ioL ^ ^L »— jkioflph ^'> '^^ l Vo o^L^ J^o^ ^*^^ ^_»9L «^o 

^L W^^^o. o^La^^m ^ ^jLa 01;.^ ^Va^ |J^JS.m Ha.^ ^ ^0^,0 > JL-A.iaAo 

o'»viv oL|o Jl *oiv ot^ a^&aA,o • JL?aiD io-j^o ^a^i^ |La^.^A3 )Li|0 Lj^a^ 
11*^2 k30iav* JLu! ^ — ^ILd o^ U&^? . ^L |ooi i^»)^ jJ^j^^ l«->r^ • o«La2^ 
IJU^ JLal^d o^ a*iJD|o • fo^^A^o JL^f U^a^ *Loo«o . o»~.a o;.^o^q »oL^o 

• JL*?a£Ot l-^A^? ^^! ^l JiflDgv^ 10 Jlioi^ ^.J^o^ ««;.^ yoo» V yxeoo v iLo^i^ 
«^oto^i Lo^ 9«AO • l^^^^. |«^o! "^^ i — dto «.A^o ^ JL;;.»! ^;'^^} o^L^ oooio 

«^oi |J^%A«*JD ^o«^aA JLa[^9 l:^.dl |L«^^ iLo^J^J^L? iLoiibo^oi ''^^ >.a. "^ o 
» ^"ttv oiL^i.y.^ Ld^ htOAO.ot^fd u::ko.^^9 )Lo^2 '»oavJ^u^Lo |JLo l^Lf 

(1) In cod . idM ^ VIII 1 

^^:^o . o»U^o* ^i^o o»«Lj ^^ >x<a^9 >ia«<,nfi.^ ^V^o 

jL;;^^ |laisSb2o |JN.^aj3 j^^o^ «..li^o |u>« 

. Oj«*o» ^ ^v^^ L^^JuD^ I^U ^ -0*0 ^.J CHiflo,^ |aJ^9 ja-**a*J ^;a) lio* 
-••^^^/ r-so . otUL^» UaNTtro U;.-« |oo« . Ln».aa3o |Lj^? JLaKxa »jk.MLj «-ao 
looi ooowa.^ ;^? ^^g^ )Lio?J J^^^ chvi^ ot^^l . o»UJD La:s.oJ^jd .ra^^^a^ 
idaxifia-sj jQ^m^; ^;^ ;a-^LL; ♦ |L^v.* Uaa21^ U*-^ ^-U^^ -•^? 
)La*^^^ »a* m JU Ofjj..^o OiJoo^ La.a*w-# "'^sl^^o . l^^ J^^^^ |*»v>ov^ |o.L«jf 
. ^Oi^;^o |<^<=>)S. .m^o»^ >^ . ov^^^o^ v^doio . ^aJ:^.:» ^^^ |aV> .# JU/ o«J^h^;.^9 
. ^Li U'^} ):^ L^footi l'<^T§^ • Jl;::^:^ k3i^.^Ho . J1j«jdo3 Jlsia 0^^ oomo 
^ ■*i ^V) JLu^L ■f n> n.»>.»io . oiLai^]^^ 000« ^^^to 1.1^1 o . o*90(aJ w^J^^i |L;.^o 
^^o{ JJo . oil^^ Loo« Jl.2LAj9io |oot vf.AJi^o ^^£a:>o |oo^ ^^^^ ^^S^ ' ^^ ^^^ 
?-^o > |oo« ^a-b^ \l lLA.a:^o . ^^^jd liOv-. ;-^ — li^aj^u^s ^*^ ^L y/ Vl |oo» 
o«L;.^L^ ^cnxol ^^o4 . |J^^::^wi* |Lal2tS>v> . IjLvsa^ iv»»^ t^^^^ |J^»»iD^ JiV> .> 
. ix^oi ;.^{ «..0.90^^.%.;^^^ Iw^a^ o<>«>.':^d^L ;...jLa:d Ld^ <l3^o^ (1) uDi^! ^*;.^ 
>x«^o loJ.^1 j^.^^Mx^l ^w^i o^Lai^^^ J^K L9 A.4 ylo..^>^*» "^v. .'^vN ^^ol „ 
J^J:^sV> |Lai9]fS.v> yUioai»^ J^vi^^i ^^^ . L*...a ^^v Lt:^LLj |Lo.ri^^i lr^<^? ^l 
" lai^of l gypiOfn.g»^ jQ<...m , t .«w-:^* ^.JL^ |';^>o:vl« ^.*«o.v> ^J^^ ^"fi^ * ^*** 
JL^M . ; >o i jL^^.^ LaaiD.fia^di ^^a.. Lax7..3 ^_:Do . oiL^^JL^ ;»^/ ^^01 
^^vc soL — eo ^.DiJ^^o V JD. ..^^oa^l ^-^^* ^h3i«£0 . w^v |oo« li^^u^^o J '■^Vifn^ 
|oCx> L^v^i o«Ld^« . fa.:x*. ««;.v>i |..xai^':> f^ rolU . ..^^ LalS. wwLjlo . JLia3 

♦ ^v>i ^^v Ia«.<£» ^oo^^o ya^^lt oi^io f^i^ 
(1) Legendum jDila- . Cf . |Laa^» U ^s.:D N . 90 edit. Chabot Rome an 1896 . 

5 .^!k. w»t^ ^;.^i |;.^a:k^ 'JS^^i^A.h IJ^^^vjlL w3oL jQ^j . ^^^ ^«w^? lu^a:K« u,.i^..o . Li^ia^ oaj "J L..S011 i^s.i> ^ . laiJ^,^^ UQ.- s^^l !.-♦.-? ^>i»i& s««jijl|o . l.»xx>V|« )lxi>ko^^jd aao^aSa-^^^^-;^ 

o»* — .^i^ w.;jiCL^ ]^^o%sD Iw-v^» yooi-iio l — ^^ |a.x.o«o ioL|< |w — >oa:^i ov^^ 
ch^^wjlJ ««i^oo. «^il^aS^ |LaA^a2o;.A^:^>v. ch^c^kjlI ^o«a.»^:^o JLA;:^adowA'<^-^ 
. «£0Q iaSa Aoo^ ;..:^ oo^a . . av^^ boio t^cH^D ^;x^ chV^vj^ l Lfoto . 1^1 >xaAJS. 
iJ^wA^jLt^ Oi»^^^I wo»a^.M^.:> yOCHi^ «..J^o ooo» |w-^Q'^^ o%±yo .coC^ ^.^o*o 
•> ^:Sa.»Aj|^ J[.»fi09aJi^ o..:^.:^J^sa.|o a^So» ^oiaSaAfia.»V,-0 w^a.*.^o .0*9^^^ 
. 00» 1jl3JL3 JL.Aja.^o;.A^ La^j»^ c^^^jd )^*l ^i >aL...*LL# yOCHJ*o«a^ ^.«^ ^jj^jl^ 

. .*c»i-ua-2^iaji OMioJL^i JLxioV|i ItLU ^ai»j? J ioo,;.^ |oo* -^^L^ JJi "^if^ 

^£^£0)} JL..^;^^ |^««i ^^ JLaJ.^VJD ol^ >.D ioLJl^^ ^.J^^o^o . yOo^^ioJ^s^ aAd 
^.«^^^£ax> yOoC^ ^Joi Vl . l.^a^J ^^l l.jD.i^oLliD yOoT^ ^^£qj} . s^«^j)J «^ yOoo a^^^ Hoi I^^^^L ^|o ^^Cl^^ 
«A>o«ada.^^<^-^;»o ^i. — ^ l^t^l — ^ i — daA.A^S/^ ya.!i^a^I^ ^1^x10^0 
JL_^L^ b^afiJi hVol ^iig^ ol)? cHJ.S?JL.o . ^a^-;^^ i ^JLoio : «^^ol^jP 

^^^0 yo^^^^ |a.M^ iJ^^^o^oi |la2i^«^o |Loi.A^9! • ^~^ 000« ^»m>o>v»o . y^l 

jljWJ^aAO? o^LaA^^ "^^ ^.^0 . ^-^! |^w.xd^ )L^.tK^? U-^{ ya^L<^? )L«:^ 

yo.^^^ . JL^a^? o«v«»^iD ^ ^i^JD^I^ . ^^)J^H*.{ ^A^ r— ^o ^00« ^::^)J^ui^ 

^o ♦ yO-oL^? JLjL.:^ jli;;^afio ^9^io v^«^ )ch^ )av^ yOotCft^o^S^ ^infi>S>LL^ 

1;;.^.^^ )J^w^.a^ 0«..^.^ ^^? )Laimo>v>^ i^-^ \x^2>j2> ^«a^j^ yoo^ ^^ JLd^ot 

: ^A^a^^o Jl^U^^ )d^i^«)o : ^v^^ iLow^ ^V^ wW£oLL)o JLi^a^o |o>-\i 
JL^:^a3o;M^iOo ^j^;.£o)o ♦ jL;;^aJ9 JL.^ JL^cl^io . )i^»J^^.i«L ^aAA.;^aX JL*|o 

yOou-V |oo*.~i « ^ La.«9? . ?a«^:^<^ 90L)? JL*j9wdojD wcooiaao ^m »wa ^v^^a^ 

)Lam"k^^ "^^6^ • i-^^ J^3? |L3lS>^av> )LoVL)? . L«^>;^?o 9oL)9 JLdaA.m^)J 

. ^.»;^i^)? Idaiaxia^J ^<«^)? iLa^o^A^o )oC^9 iLaJ...:^^ )P2^ ^i.- - ».fl>i . |L^t 

Ju-ua^^ Jljw^^o AA-f . JL^-^^ J^^2>^^ ^ JL^.:^adov^^ ^;^L? )Lo;.^ >*» v>N . 

)Ljl~^{ .0OiSw»i jaa.^.s;;.a)*o )J^^A.J3to . ^^o». V>jivi )r*^l J^^Xim^J yoo^^ 
^iea^l ^j jLioi^ . ^-1 JL^-.v.^L3o^ s^^l yOo^^J^ j..a5iJ ^? jlbooio L»do,vSf 
JiJ . Oii>^ )oSs ^o^io )v.:^? o»Lo?J^^oo ^igic *JJV3 «^ . IL^OAJ )io» )LaXA«9t 
1^309 «-^k^? yf^l Oi^ yOoo^L \K*h Ljiv^£09 ya.:^ ^i^m^o^vto . ^axLoto^flD ^^^ 

♦ ^! 
. .aJ^lL iLoj.-. ^-? ^ . ya-.-.jL \o%^\l yOVvxoL ^ivo* «.3 ♦ )J^^^J iJ^.3o 
L^.^.-ji^ . yaJ..:>L ^.Lri^o^ JLi-^-o^^^o . yO.~.a:^L yaJi-^^S^i |La^^ i--.a-»o 
o«--^^ "^o l.:i,;iavo jLoa— ^ ^^^ ^j.^a^ ..«o;.-.^::^!^ ^o*.-i ^-^-! loC^ 
o£i^^V|^ )LaJ.^n.v> ^o yaik^iL );iQ.* -«oVL.^? ya.±^ "^^i L-.^3^^fifc^^ o^-.«* 
^ . yo;^LL JL >o^ JLj> LJL — ;;^ )LoiJ^-.ioi L— :^.^ JL^V^ ^^]o . ya::ilo^^L 

.> LiiWA-o yofivi} ^-^•Jtio )LoiavfiDo Juio)J^.3 . yoo»-^./ UaV |-;^o.3o iLcH-JiA 1^-^^*» |^*i^ lla^-ai^i»»^' yOJCH^ h;^ 

f ICH^ ^^!! IIU-IO» |N«.^^ yO^l/ ^,^0^0 yO^iJ ^p-» 

*I*Im \J^:^^ |Li^_i» . >5)5o.jL ^*:^o» ^-Iv U— r-^ UiOA --3' ^oL oJ-io 
^^04 ^^_w-o . o»K-^iJN*r> lofo ^-Lio ;^^. U— . o^fc.-< 1-^3^^ ^jx£i^ ^.^^o» 
L^oo».» lcH^U ci^-^^>^^" iJts^i ILo L;^ a-ia^ciV w:xv.^ ^,IjLoo |J^.-.:fc.iL Lo>^9>ifc ^ 
. |Lo»-^ ^-oo» ^IS^Noo yCX.oLofJ^^io'^ ^-oo» ^» a ^A ^:^).^3 .^.I^.^.^ ^o»'^^ 
^jLiL|oax><iV£Uafi>o^-? U:^ Im.^m^£> ^x^o- -;^|oC^ jo^t ^^La^ Lt3i ^*<^sjs;ic \il 
^a.pLa.a.^^iv^^^o . yLo;^-^ Lo:^ A.|;^^.o . La-^ yoo^ Lol^? ^a—^i^a-. '^ 
. ILo^Hjo Lioo,o iLii^JS.? l^-V/ tioaJDo |Vcha.o. ^a^LaJW.:^--^^© yO^LaJ^Jjo^-a^o 
^jLw^L! vf^*/ ^-wb^?o iLoi^-o» ^V-.i itr>D^fc.J^.Aio yaJ:iJ.x.^ ^jid^ ^ ^^.o 
^S&iaA.* 1:^.d|o . yaA..«L^ liaiJO ol . )L.^ajL Lo~.?L^ ^..id |Lax'ia-.o» ^£0^ ol 
h^^i ^CH^ ya:^3 ^^— fia^Llo ^.dLq:^ U-» U— -^^ LawL:^ . yQJi>^ ^oo» 

yo^l ^..^b\.i |J^>>i\i.>^.a^^ U |J^v.^^ ^^Ao^^^o ^^iia* v> ^|ia:^l (^i yaJo» 
^i ^^h t^ — *U! JV^ y-^^j^ji |J^^j^.»^sa.:> JLa.o» 3|o ^J<mO^ Ich"^ ^ yQ.^coL< 
^ 3l |J^^jiu.V ^o» «^ ^o» ^^! ^.^;.^! yLaJ.^2L^ <^*l ya.^:^ «.;;^|LI ^^o^ 
. |;.^.»{ La*aA.a ^a.^^ yj;.^^^ ^^! [x^^o Ij^oq^ ^ J^]'^J^ . "^oi^o Ljlo» 
|*^a.V yooi-^'^ iLoJji^io . |;ja— -I ov^ ^J^j^j yOJ^-^i 1a..uo Uioa^o 

• 

o^-^ ^^jLL yO-Dt— .*! ^^n lcH—^ ^-.w-^o - JLro-; — 3 J^*—-.^! axsa.Dc^oLVo|i 
|LoVLL-3^ IL;;..»! W.A..V0 Laaia.gtt*3t ^Va::) yoo^^^^ iLaJji^io |La3aia. fy> .» 2> |iaJS 
^.-^0» |La.~i^ooo LAAa.»i;.3o iLaSan — m^ah 00» iJ^s.^ U^iL Iw^lo ^;.ax>|! 
^J^^o» . yO.Jdw^a'^! IL*^.*! wui^*^ |oo» ^h f'*l ' 1UjL«:^ b*^j^a£a.d b^ ^v> . ^ ^< 
^Lu^I |J^-a.b^)L^iJbo U La-^jd L-*oi^ Ll-^^o . Lx-iJ^J^io \i |ch_^! LoxjaS )(^ 

un *i loo^j . ya.D^^a.^ p*fioL&<io -6^Lfi3a-^J^ LsoA/aa^Slo . yVKiJ» ^ i > q>*L 

^Xio ^J:^o».ioL( yQ..oJ^^-*l3! L3aAoci-.3i yoo;^'^ a^i^aSoi.^ioo JL3oia.fia-.3l 

f ya-DLoi>^%-ia^ o^ K|o . l^oKs ^ ]'^uaQ^ )oo*i '^^ig^ );.^o . l^l ^ ^cAol^]^^ |oC^ )?olb^o 
. \ <aS. .^aA. JJ9 00« «.^ oo^o . ^jij;.^«.^ )j^.aaj|o ^JL^ot^ )i^*oC^ 

VII 

1 

: ^b^ ^^—.^1 );.^a — ."^.^i i^.AA.>aL^9 o^ )La— ^)o )ijay>ii v»o Ijl^^mj^^^ L^;.a.o 
JL«Lo» ya.3La_r^^ 11^.^ •:• o«^ .^^^ ''^^? )o».— ^ >^aA^.^ . )w— ^<p> ^a-^LiLf 
• JL*9oL:^ «aji ^a^jilM^i^.»! juJ^^j^a.^ . v^{ *.^ ^ );.jtj L.*Oi^ «..»09 : ^1.»«..^:!^^ 
W^ ars. . d^^.»i iLo^Ofioa'::^ V*?^? ^^-«i JliJ^^:^a.^ . L-W^? o»£D^^ai.3 ^^M9 ^<^.*2 
foQ,^ Dm yaJot . fJc^ bL.^)L=> yOc>t.^]^l ^^-»1 • ^•»?^ oC^.»i )J^v^VoL-d JJat^ w»';;.^:^ 
W^ 004 . JL^aa^ >^aA^ ^o^o yoC^o y;.'^.^^ JL^^aA. L«.*iL )Lai^.*o^ ^«.a^^ 
li|?.^-^ ;.^J . )I^^Nsj^i Jil ov^..i ILjd Lw^ s^*l . L^J LoL^ IL^aioi L-*^oI ^^o^o^l 
yoo^ LcT^o |i^-^ Lo^ . JLj^o9 L^Okm..do |La.»oL-d ^ajdjLm^o )«.^.oi . L^^c{ ul 

^ ivJSaS ajo^i ;. — «^^ '^^l . L — ^>^« ot.£oa^aj.2»^ )^iv^ ot..*^i )io« . Lav> «ouq 

. >^o»a a»^» ^^.^LoJ^^A — ^o Li«— "^o^ ^.«^.^.«Aa^o ^ *n «.30L . «.««^ «..^ .a.3L^L^ 

)o^ }o%.col c^-..»^^ s^^]^ ^<y, . |L;^— ^A. o«Loiot.-£9^ jL>^.J^^.^ I L «^ o^.»>^*f )?o« 

. yOOiA3 I o^ ^o «ooid^ o^^ ^ L-»;^ i^3 ^..^o«io . «.ca^bw^d «xoaAAjad 

yaJot |oi_^^ UK^^V .a.sLa — .d|i^^o »o^jJ yj |J( |La.ia.-V ^^«^-*'0 Ua:^ ^^eo 
^.<N^..jL3 . «j:^..^i v^..{ L'*^-»*-'^^ L^-»^^ \0^j{ l^.»i • L**^? ^^^ yoiax> La^«Mdi 

)Lq.>o^ V*^'^\ ^j^L^o . L-<k^>^ \^^y L.M-V ^ ^-^s^L^ . ^-«..d)^ ^j^^L^o ^*..*.^^^ 

^« ^0« L^.^ . La..^.d |Loi:>|o 1««I^A. iJ^.3 ^^0« L^.:»jL:^ ;.«^ai^c^ •> iLa^^ 
^j:^o^fc.o yo..::^ JJi 1^'h oiJS^o L^^^^? o»io»aj «a — \\ «0^^1)1 *L;^)Li ^o;.^ 
)';^o.^o IL*..»;.^ iLai-^^o^Oi.^ . L-^^s^o )io^aj La^»:^i «aJot . L^.^^-.iD ya.jsLa.s|9 ^^ . a^^^U )La-»»x> "^i . u^t l--^ji ^^f^ 

^aA^.3 ^-^-o»« liJL^i . aA.N3N>QL^ li^a^i^^M |La>^— ^.*— ^ Ich.^i o»L^v ""^ * 
^^^l^ [x>^';^b^ )i<^^^ 3>l U.30» . )-;.-jL^^ o.^a^r^o ^;.**'^^::^ UVo.:^ 03 0» 
^*j> a.-2v:^.c« )J^A*^.o )LoLw- ^ yajj o»:^a^^ JLa^^ ^^ ^ji^Noo \ ^^l 
l^JfX^ ^-.* t^^^ . l^^A. ""^ Ijy^^Oi a'^-^)^ ^-.J^JS l.aj.— 3 ^ ^^|L:5o . I.'»^* 
. l^.^u^-iCiM, |Ja^:>o c3oLo ch:^:^^ ^13o ^oa^W )c^^ )'«»' a_>^v*.--o ai^.:> l^i^o 

. Jl-k3a_2ifc^ v£Da.^.:^A>o . ya-^*^a.a2>o . ^l ^^2>o . ^-»w.:^:^o . »a_-'^.».i*L.3 

Jl — V>v>v yoo^^ ^^o« . i.oa.^o)L3o . aD.2J>^^a.*o . ya.»iD w"^.::» o . »£Dax^JSa.-Va30 
^.r^JDa— r^ ^A^a.»^ ^^o«o . )l_.Daia.T^M l^oV ^ ^3jl^^ia3 ^-^vLbio^ L.^^;.^ 
jDo . JL^^J ^ yajf ^3aj oL? . ^.«w^olo hW ^JSui.^o . L«...>jd ov^a^o |oC^« o«L.^ 
«^.J^o yoof^^ K^.s^ a-^^L|i ^^^>{^ l-.2iJ ;m^5^ w~ioi . '^;-^-^ cH-^iQ.jL ;..siNi 
wa.^^ ooo» l-*J p. — -j.^ ^ ;-»^ ^Xa* . U2>-^ivio ^oi|i U.:ia:»o . JL^bo.-^ a^-..oJ 
. tL3aia.v.. jfW^ N.-L)o ^A^LJ )lS2>;.X3 *— ..3 )oo}l ^c^oJ^]^ '^^ am^v . '^..^.ai^/ 
|«.2^a^ yOCH<^A.»9 l^ia.^^i )l.^A.of a.J^.^^ ^>qv . aja-^.^Vo« 000« ix^o ^*]} 
^l JU.OO» . iLa.Via^K oCv ^jo|o |L^3jL,>^ J^rOi am^vi ^..J Ul . JLl^ NiQ.~co» 
^ — 2>J|!Sa3 ^lJ^o^o . |j..^:iiS aA.:^i -o» Jl-a^ ]>^-^i |La.^-.^ a— J:^ma. an-..^Vo» 
. ^.^iA. ^L^Lo ^.^W aJ..*V{ a^JD U..20» v*«|i . Jl — :^v ^ yojj «.20 j ol ^;.^{ 

^Ad.^ «..£} . |cH-^! "^.«v^ca.* ^:^iDa^ v£DjL.»Va^.ol3o JL^V^ l^i^'^^ ^ jLotoi^^^ 

o.~S>A-i*o ax.*VaA.fiaj L^m ua^i^ avaiD Lj^ot . L-M.::^aA, «^...Vt^ o^av^^ 030« 
o^.»i^*|9 |iot li^^iik^ L^r^^o . ^a-^£Oo<o)L L.^^^S^o ^ o»La.:^^^ ^.>^L i^^x*. ^ )|y{ 

•> . . . t^Lo ^-^^o^o iL^iOJ.^L . o«La3M IL — ^Aii^ %»o«a-M..^jL . o^Lojt^-^-.*.^ *.»o«a^.^A. .... ^iD 1;.^!^ 
o«LoiovjL2>o . o«La-JS.-^-i-.'^3 o«La.jt^A-M^ ««o^a.««j^jk. . o«LaJ.A.;. 31^^0.3 ^o^o^ 
jLaAjJ ^o iLocH^ ^ L^aa^ j;.^ ^^ ^..04...LVL ^ o^ ^i^v >.> ^s . oiLa.^-uik^ 
oi.'^.»io . vAj;..2k^o ;.oa.:^^i ;^|n^ )j>^^ ^ . |L^a^^>^.3 jLa.>^«* l^ . JLu.s 
^-f^ oj Li-^JD ^-.^^ ^-.^3^io JU ^^ . |J^.-jkj|o l^^ov^-^^o |^o.ioo It^? ^l VI 

Ui-^? IvA^? ^—»0? »*;^i U^f sjk.*^ ^-•a^ ^;-io )oC^ /*-*V (0 ll-i-^J 

♦ «^oi U:>a^! |?aioJLioi JLA.A,ad ^g^ U?i'^^ '^Jl-^? ^W^2^ 
. Lm^a^i t:>a-. Ilio . |^>^a^ l^b^,.- U^ . Mva, ^io |ch^? U^N^rf^ 
«♦'^-^ajLo o*fla-. . JL^2>aA. L--,iL iLai^^^o^ ^^^ i^jn^o . o^;..^ !^^^r> ^o*^^ 
^ . iA.0^0 1;^^ jK^i ^I^i •*Uio . o^boaJ.iQ.^ o»t— io? JLa^ ^-^:^ . •*Lo^~af 

MQ — -3? |Lw>? l^-SLDv ^ — coo{ >^i.^} Iv^a^i ^iw^a^ |v-»9 «a «io JLiuui^o j;.-»^ 

♦ ^'S^jL i*^ o^^aiiDf Ia^3 *^^ ♦^^ 1^^^ loC^ "^aA-^ . Juboali ♦ |?aio)Lio? 
^sool ^;.^9 Iw-^a^i |;^^A^9o La^a^ ^-X^a^ ^i.ho . )oC^ ^'^^?? Uo|o l»#J^oV •«;^ joC^ )(^^C^ v<oo!i L*.^.iO U^l^ . jVa^jboi L<CA.a3^ L^^r<A L^^ 

t L^x>^ |ia:tojL^ ^^ . UL ^? U^^^ ^L-^! .-oi ;a_j^ L^^i>. |o>' Lj,o ^ v^ |ia_ioJLio '^ . v;^ !;.-:»l^ 

•:• ^-^JL— -^o ^^ lL:3aiivM |L^*-JS. )o«? L^Wi3 ^^0 (1) Cf . Wright cat . of thc svr Misciipts of the British mus • pag . 305 . cMLa.jL.^1 11^.^-:^ CH^^^o ♦ (I) L^o;.^ cH^i^A o |l|o . ch-^/ 11^^ yloo»-.;.^ 
^jx-L; l) ♦ lL:ix^ li'o*.::xvo |Li . (J) iLck-.* ^l-oo 1;^.^ . lUL U )Z^-^-^^^oLt 

♦ iLaAj)) <H-^J IJ ^oLi . |l*::k-J^s o^>|5.x>i ]}l . ^^x-*3 ( ;) ;;iQi.o )L|i . ^ch^ 
. I*^^^ — • r-k^ Im^=> w.o<a^^^-* ♦ ^^^L^ U jL-j^^o . )oo* ^ZL-.io Lu^^ )oJL-^^ 
«•oio*.^ • U^-^''^ )La"ia2^ o^^^ . Ixlvj^--.^ l-<5^ ^^' T-*^? • 1j-^3 Uo )Ljl-.:> 
•Li;^L|o . H^-. U ^^— CH^ joo* . (f)) 11-k^V ^-^X) ch^x>JLdo . U.-fcJV yajo» 
«..O 1«.:^:^ y^^l )ocm . ^Jo«ia:^^ l^^l )ochj? . yLoo«.«u^^ )w^^ \oo . yLoji^i o^ 

♦ yLo^^ cH.-:> i;^LL? . oo* \i^ 

♦ |;.^^to La^ajO l^l \^l^^>o -"^.-Iji ya.Ji:>» ^ch"^ !S>Q^C^ ^i->^ ^-^o» 
^«:bo^?^ JLA.a.Jj3 ^ yOCH^o:^? )J^:^^ ^-.3 yL(^ om^a.)i ^^0« . [jL^mj^ ^^a..o 
yajDLof^s-:bc^ ^^^^^.^ *JD . )J^JL..»^ --^^)? )L-i-f W.A.V0 La^a^o )V^.^^ )oC^ 
•^.31 JL^»^ . ^.^Of..;.^ Li^o..i |]^^.<^A.i wOo.»£DiL^? ^^..)^ Lix^^^o^ ^ «a.A.MiLL« 
: |io«o yoJt^.»^».» *^ . ^;.^^&o yOo^^vwJ^VL La^^ooi^ Lk^^Vow.* |J^.^aiJO )La.^L 
|Jo . ^-^it^o w.«3^Lj yaJi^ <c*-»! ^^o^? )i:iaia.'^?t ^^)? L^Loa^ ^^i U? 

♦ ypQi^ ^.^V^VA. 000* . yO0«L ;.^A. yO^^L ^J^O» ^O . '^\j ^^.LatoiO 

•:• «£dO9a.u0^ a.oa.D^oLV|9 |L«.— Vi i3aiQfn,,si )o^'^^ ^o»avi .>v^< ^ X^lfy^ 
jiiaJ ♦ |io>A.! aAa.D?oLV)9 |J^^4u»«.^ )L^^! JL3aia.oa^aJ |oC^^ ^o^a:^^;;^^ yO...;^ 

♦ ^«£0ai9ViD9 aoa^^oLV)? \J^M^yO )L».^? IsJaA^o^J )o^-_^i -o»a^-*;of 

i> I^M aaajDioLVji iJ^jiL^^^ IL^— VI JL^aiaoa^} )ch-^? -o»a^a^?j:>? Jl ^ojL 

JLioolL ♦ l.aJ:VM lSaia.oa.^( ^ai-.oa.oiiw^ •> Ik^ ^m JLaaAfti^sJ l*~^JL3 

♦ JUia-*iio;^i (1) Ibidem ^ow^ - (2) Ibidem additur lL.a.^1 ^o^ols^l );:^,?.^sj^^ 001 ;^ ;|o 

(3) Ibidem ^vo - (4) Ibidem oo«.^t 

[b) Ibidem additur 11.^.^::^ oN.j§^^ -.So*o . "^^— L)o ^aJo* -0*0^«^ o%,n i^£> ]lo^^ico . ^iiDia2^^ ^«JL o^^M^k^ . o«La^A^jL3 ^ uDw^o o^lar»^ ^^9)0 )l^«^ 
. ydSwaj 1) o»^>^^A.L ^o . ycivi^j vr^^o ^^"^ . |>^«a^ )L^^-.s^ . iLVjL^ oC^ ♦> iLaAjl^ l^i^ o^^^ 4 

a«^ioLV)i JLsaiQxa^d/ JLAm^ ^ •J^sS^oL)? (l))Lw^f 

.oo^x^ajk. o^^o «..^l^ JL^ai.:i.D9 JL.»*;..»^^ 

: JL>.^.-A3aoQ VI ^< «£oa.».o*^3oL.3! ^«^...{ . i.^mw»* )o».2^ u.va^Vo |?J^«.<:a^ 

|;..^£9 ^*^ w^__*iV yaJivi^i iA^A^ta:^ Nxa— •i )La-*|o . |L*i.»i ^vi-^Vo Im^m.^ 

lov— ^? |La.:^A^-.3i ^««a.»o JL.>oa|Lo JLia.Jo ya.»;.^o ^fia_w.^w^ . ya*-S^^o|i 

• |LdaA.fia.^a2 ^ |io» .Lw-^l^ ^l^xo J^^ea^l v>t^ Ixa^bio Li..»^jD ^ L oC^ lvi^^^.3 

♦ JLi*iio ^rxiDct^ o»::^ y^-^-co? |Laiba*o»i U^olio 
.Loo^-w^ o%.:>oo,±£i2> ^ia.jL . i^Lj |) 0^.«^ ».0 ^Jo^^aJ^L^ »*^*-*LL|? (2) oo» 
)ij^^:i |o«. IjJ^^2>-,;^ Ioo^j ^i-*K^--.boL! Ii ^-^ ll-^-*io |oo» . la-uoL 11-^-* ^-^^Q.J! 
.(3)ov2> joo* .^^>^ V 11.^— o l.»ow3 )i.^.J^ it^-.j . ^.^^'^^ojQ.AJ i;-*-ji . (L:^^ ]S} 
.> D -^r^^ ovr> ;.^i. ^Si . (4) |i-^<^ ©♦2^.0 ^i--^ o> . ...o*a-.:a.*^ )ij^^ ^sim,1 ])} (1) Cf . Wright cat . of the Syr m^nuscripts of the British rriiis . pag . 691 et pag. 918 

(2) Hoc fragmentum edidit Bickell S . Isaaci antioch . T . 1 p . 176 

(3) Apud Bickell additur ILz^J::^ ot^£i.jL o»oJL^3 

(4) Apud Bickell ^^J^>. o^£> ;..*^ow : otJ.-^ uQgiM loa^«;^.^ . CH-^ Lsl ^..^a^ 1a:^«Iv Oi_^ ^«oK^2 ^^Aj« 

^-|;_X^^ • l-o;^ CH^ ^ioJ^^aIi . l^ioaj^ J^^Kjk.» ^^o . 0*.^^^! L..2> -o» !a-J^o 

OM^^ |oo« ^.^«|o . hl:3^^iii, IK>»^ ^^M,l . -^i^eo o»^a^o oil^^o . »*jl I ;.-^ 

J^^j o* ^^aio ^vo . ^Ji3 1;^ j^>.. < l_-.;^i . .-.Ji.^ia:^ I-^^^jl o»..:^ ;-^|o . );.*v 

A loC^ L^^Z> kjLO . loC^ 

L;^-.^ ^ '«"^^^ ufc..=ib^ . l.jk.o';.d a-^^i^xolo a^&tOA. . l-jk.oV« ^*Ji..io yC^VA^ 
. ^a-^^Lf ^-» ^-0^.:^ . ^a^Li IajI^ li-<^^o . 1-Aj| j:>o\Slj} |LJ ^ri . V-jljI 
: 00.":^«» loo^ia.^K ov^iQ^v yW<^o . ^ Ji Oi3 iL^^o . ^-^^ -.a^o y^-::^ jfc.2i^ 
. Loi^J )a-..<o I^Ij^^o . K-.J );..^xi^ 0O0.V y;,<w3o . sOv^l "^-r^L ^ 1jia-J^^ 
^iajk. . U^^Jk. 11) l—^h CHi^.0 V IK^^A^ I^^Q^iD 9^.:> . |La.M.>^jLV ..a^Llo 
. ^^^^^.^1 OilVi ^^^.«/ yoLoiJ^j . ^x^Si ^^^h»-:^ |oo4 ^a-iDo . Ij;.,^^ \s^ oC^ 
^^0» ^ ya^^j>.J U-^ - U-.iL oo^IV o^2v ^]J^.ao . U>^ w- -o«o-^,|? ^;^|o 

• >^0«Q^I l.Aj|o lotJ^ . ^0«oiS»{ ^.•Oi.^LV^^s.^ ^i^S^.A^ . ^_';j3aJ Ot.1.^ yOOOiJO 

f^ •• • 

ya.iM;.baj jUo . l^o.:^ ^^^^i^ ya^^^A^ 4> l^^.^^ \^l 0%,-^^ |w^i . ILoajIo iLooi.^ 
^^^1 U-{ . U.J^ia.d ^o«a-2^ ^^^^^0 . 1ju.d «.^ ^o»o>^.|^ yo; — ^lio . Uo-;jD 
^.•iL . ^^i^^ia.Jk.o 0^1 ^^o»..» . ^.3 oii.^o o^2> » i<>o . o»Loo»v|J oo»Ov.^ . o«LaAj{ 
. ^)L««Li sA^;.^ooC^ . «^a^MLi ^.a1a.s ^.«iJ^.^ . IoC^o 1aj{ «.o^o^I^ : |oC^ ^ ^ i»!* ") 
<^^io ^jo : loC^ u..»{ iJL^ UiO . Iaj;.:^ v^} ^^.so ^^o ' |oC^ «^..t \'^^ ^^^ 
«.a3 . o^La^M l,^iDoL •.•a.i^o . |IU^^ |LoL|o . |Lo«^^ 11.«-^ ;..V£D . Iaj;^ ^..J 
. |1^o^^3 ^ jiLj^^i l;.,^^.:;» . |J^a.2kjk.J^^3 1.^aS. JD.^r^co , o»La.^^.^? bi<av 
|oo».j 1j..*.d *.^ I?a^i \x*\ . MM.^^ i..^o^.2( Ia.^jl v^-..|o \ ^j? )Lu*3 |;.^^2>o 
^ioj ^jLm . (2) . . . o^^,a.M.^ «^o|o . yj;^ ^ y.^^S« ^;..^i . LiLot.:^» |L^d 
. |lx>oJ^^ ^ ^jQoj? \x^Sio . 1^^ loC^? ou^ . yoC^ ^x^ ^iJ^^ . ^x^^o^o 

• «nOhaJ oC^O la«^^ oC^O . ^.•M..^A^ Uw^? Oi^^OA^O . ^J^^o^ |o« ^Ov.*LViS.3 

• oUiOiaS ^^ oi^ ?a.^^o . o^ — «va^ ^^^ >^o»ai*^.^i>JO . i«ovjo fY^f> » oC^o 

(1) Sic in cod . sed legeiidum |v^« o»i.>.a 

(2) Deest in cod . unum verbum . • ^-»-^ y K**J? oo*-^ . o»Lo^.|J )JlJi.-.o* ^vijLa:^ : y-<^ CHA-aiiV )oo*f oofV 
(1) W0W30 ;«^^ ja.:^;^^fio)o : );-<^ Jl? -Z^-*LL)i oo^k . yJ^-.A-^ ot^a^ ja.ro)o 
fk^'^ Loo*? ooi.:^ . ^i.09aa '^^^ ja.j^jB>; : l^2>a.jk. '^ )oo* ja.-afl> JDi ooC^ 
^ lw-x^3 LLiDo : );.«^S |Ji )oo* ^-wo-^.)? ooT^ . ^mx^ jl^^ ^*^^ )oo*o : ch^oJ 
•Loo*^ ooi— ^ . Jl — ajj joo* JLajJ Lw.::> ^o : )Loi6w{ '^~=> -«oJ^^-J? ooT^ . )a-;.io 

) ' „>Q.i ^ J^-o : o^LaAjJ ^oL Loo*? och-:^ . «Loch-'^? )JI ^ J^*.-.^ : o^Laj;..^^ 

K-^^^y^^ ocH.:^ . (2) JLSo^v^ *^3 ^..»^L )oo«o : i^*)^A.M..» wo«o>^w)i ocH^ . o«Lo>^«D 
^J oV Loo*o : )Lo>^%J CH^;^ )oo» >^.)i ocH^::^ . ^.►w^ ^ JL^..^.» )oo»? : JL3J ^T 
|oo« J^LL|i ooN . jLa'^.^ )isj ^ V.JS.A. jj : jlfio;.:^ ^ ^ ji.j^^ oo^ . )LaAj{ 
^.^a^ )!^^o : ji..^^ CHA^J )^:^i^? oo^ . )Lo>^«lo )LaAjJ ch.:^o : JLaiAjD ^^i^ 
^^j [joC^ o»^K . Oi.iio OM JLa^o JLioio : Jl--^ow3 o-^^ a^iL? ooii^ . )oo» p-J^ 
"^^o o*^^— *aAio ^"^o : o*^a.bo ^vo o%±^^ ""^^ . yLcii^? -«aj?«a:^ ^^&^ : l-.3aA. 
-o»a.-^-* ^"^0 . o»LoL)o CH-^coa — t ^.vo : o»^.'^_:ko o*L?oJL.^ "^j^o . o»i^^-»~=>iL 

^vo : o^J^ :^.*.oo ov5iQ.-*a-» ^vo . cn^Ja-* '^'^0 o»LoJ^^-.io ^"^0 : o*Laa-»iDJo 

. Jlu^- ^? cH-^Laio *^Vo : Jl.«..3ka a»^^^ ^o* '^'^0 . cniQu^afO ^'^*^© o^ojL» 

•^ "^^^.^^jo M^w^j ji.ji JJo : jliDJ^^A. i.^ ^i ^o 

3 
JLaaJ bcH^ CH3 hi,^] ^x::>^o o>oL 

^-.^J^^)i : jlitv^ ^Xii^ (3) viv ^^:^ . «La::»» Jl-,3Nio ]io : »^^^.rjaio D? ^ch*^ 

I ** 
LjL)? JLo» u.i.:^;.:^'^^iiio ^jJ . lii^ ^mi>^ <^ifsic : 1*^! |oo»? ^oC^ . W^^^k 

• ;ol— x> ) >^-.ai^jL J^.3 )ocHJ? : ;o^U -Oi*^*^^ Jt^^A.»^.^ ^ . Uvio ^Loi^L 

. «Lo^.^ ^ ^.2ljo >xw*- . JlirX)a.a ^ ^ ..aivo ^<o : U^l "^ >^o».>L«.na o 

(1) Citatur ab auctore libelli fidei Maronitarum apud Bickell S . Isaac op . om . T . I .P. 50 

(2) Citatur in praefato libello fidei Maronitarum . Cf. Bickell S . Isaac op T . I p . 50 

(3) In cod . w.ij^'^ ^a:^^ O^ ^l LiO?? LlL-.^A. I^<^ ^"l ' Vp^i ^JS^ 1;.^^« CH>i <♦ yO^^*3. |o»< ooo» 

y;.,^3* oo* yl . -o*o|w-^ li-^^ Ia.j;.^ ^o*a.^J>ir^3o ^o*a-^^V lo»' . ot.x>aiix:> 
1^;^ ^» : o»laa-^l ^^*-^ ^-^-J • .^-i;.-^ ^a.^-aj< l^ ^^N. . )oo* -^j^v U 
^o . ^-^v-i s^-J li-^^^ va:3^w< : ya.Ji.V. y^^c^ ^\,^^\^ ^— ^ Uj^j . ^Im. V.n-^:±^ 
jDoJ^wAJ : l^^^ji ;^^1j« l— ^; U • -o»o^,' Ijw— ( t^D^o» ^i yO. — JtL U? ya^-*-*J 
**o*o »*la.D|^ -o* . ^.-CH-LVL l^o* iJ^^.:> : |oo» W~io|o ^o^W^o U/ . ^fia^-.JO IIajo 
yUio» o*;..;^ ^:^' : >a.<oJ^^jfc.Li k>.^z>s o> Jo . |La--^i^ |iL/ |ov-» |J« : yQ..a-*-.|? 

Jl A.a..bo ;«*^ ^^ U.i^rv. . ij^a.^^ Iw^ |oo»i oo* : iA.a.^ ^*l (^ y^ \o . o»u^J 

l — «k.aio ;.-^^ aS* . -o» Iw^^^V v^^^. >xiOi^.jLj : -La.o|i ^^i^o» ^"^a.* L>o ♦ |oo» 
«t^/ oo* -Oi>jL * |';.-»'ioJS.L J»...i ya^bajk. ^\ . hci^t^^i lioC^ ;^i : -o»oia-^^i 
i,:^ lio» oo* li» . |oo« W.50J |io» d^ ui^J^^:soo : ILoLio >-;-•► ool ^r^o . ^;.^ '^^ 

^Js^o^ . i^Aj« ^oo jDa—aj : L«,-j ^i oo» v^ ^ . L^^»-^ l*-^ ••^ • ^^-c>^- 

^>^A*^jio : yoojl!^ ^jj ^^^^ . i_jDa.Jk. J^.-o ^oovbQ.'^ i^io : )jL-^ -o*o)jL-*i 

> JL^ U 

CH.:^£i:s2> ; ^^L/ )) y«^ V • ^'^ ^"^^ y^^-*] U<^? • i^o;^ i:^, ^^-J 
joC^ ^^^? • l^ia.3 (1) ^>oi iiL^ ^'^r-^ ' l^o^ ot.4i..^^2s. ^^ 11 Jo . ^.«V ^ 
ua^jaa^i^ lot (2) [ «^^ijL2> ] i^^o:^ .a.^^.^^ . ;.^|i ^0« ^>a^.:xj i^*l : )ow^ll 
|Vi,^ wa^ ^|i : i-^.»^.» lo«i (3) ^^^a.* . J^^co^^l i^:^ w3aiD.>.^^ ]Lzl . ^w.:>Lt JJ 
^^\. ^*i j^^^«L{ «^ ^.^:^^^jlJ iva^ CH>^ : ^iJba=> ijLDot o«ii^^.:>3 . |oo« >"kVjL 
a..DW^Lh i^Q.Na^ LcDi^ : 'j^^g^o 'J^A-^J cnJ-boo . ^a-;^ ^. ^W^I? o»^ia3 : |Vi 

. .. ♦• 

JS»ioL |a.^j |;..^.JS^o . |ia — ^^^ |J^wi..a.aot : w^{ ^-2^oi ^i jDa— ^aj 

.i^»J«..^.» 0^*«^ |L|i . iLaAjJ CH^^ JD.fio|o : iLooC^ <N<«*I? och^ . |i;.jLi yLaX^a.*o«o 

(1) Sic in cod . forsan legendum l^ia^ J^^ao yOio ^^«.^ 

(2) Ex conjectura 

(3) Videtur legendum ^coa^o H.3|o . ooo» ^.-1-. loCi^ v^-!o . ooo* -o*o|;.jO Iaj;.,^ »^^J : .oo».^v ^m.^i ^^7$^ • lo^> 

^.*\o : CHA2LJ ^> s^^f J^*:^^ , )o« ^— ^.M^ );.vi->^ l^ioo )looCiv? 0« ^.►t 

I II ^ 

"^)i JL*^ . Uo.'^ ^ v*3«o o^v ja^A : o»^.:^a-* )oSs v^-)o . )oo» "^fj JLajw^ 

^-oa^oj : )oo* ^o^o^l ]} )u^3 y)i . (1) U.A]^:!'^ )ovJ JL^A^ 00* * ^jkfol:^ 

)M' • Oi-a 'aa — isLi 1^1 wM..-i:^a^o : l^j^ir;^ o*;.^3 ^i^kOo . )oo* o...2^ ^^ 

I-^wjl/o . ^L ?^LJ \j<»n JkjD .-o^ . (2) w.o*a-3)il L^ V L-.;.-* : JLi>Na..a ^.«u^^ 

: l-j^3 ^J^ ja^— slj : l.:iljDio JLa-»i )i"=^5^ • ^u*^ ^ ?v-Lj : )i^-? JL^? 

: (3) [ JLaoo ] ^ioj )L;.-~3ji/ . JLaj;..^^ )«..-.{ *^*J )JL-* . )La-^ j^^-.^ '^-.]l.*iDjL*o 
. |La-^ ^^ o^u:^^ jDu^? : o»...^a« )jLm )^^L.^ ^W^i • i^^^fro ^j} ^ ^.:ii.^t 
JL\a.v>^ |L{ : ^i^l? o^WiQ^ )oot.jo . ^A^)i ot^^fa^ ^^ Jl^iajo (4) )^.^a^ Jda2iJo 

^l ^oL yjo . Ov^a- ;.-.'^.^ IM^ y00^3 '. O^^-^^ '^^ y (5) [ )>)V ] »00^^ •> Ju^ 

JL ^{ ji..^_2^^ lLo.^1 ^A-^t^o^ yOJo» •> ^-S...«J^.jlJ )La^^ «.i<»:d : JL ^)^ i^l 

(La^i -aJt JL:^-.J ^^^ . t), o»;..a? )w.^^,Hv* ^^^j^Lj |LaiOj.:> 3)1 . w>ofw^arrt *> » 
Jo •:• ja-^o jft.1^^ jLiio^ : loo^^lji-^^^lAbo ^^ ^^ . o^Lo^^U Oi-.a-. );«^a3 
^ : ji-j:^^ y.<;^a.V o^ia.^1 \'^^ . )oo*^L— a. )w^3! )La-io» : )w<^ 1)^-^ J'-^^ 
^.>^>> . |oo* )a-^ l*'<^? 1^^ — ^? • )oo» )a-^? JL^-J ^^iD . Oi~ri ]iA.^w«* •^^ 
y^^'^ ^ yl : )o« -»o>^*( U»^ J^^)' • y-^ ♦■•=^^ );a..3 s-.:^a.^o : lo^Jll v*"^ 

. |L(J^^ 000* ^i-^icH . Jt^.^A-*L( );.-.^::^L )CiV.o : •.^•^.xjLJ jLL>a'r^ o»ioj . **o<o-^.J ]i 

I ** * I ** 

: oo);.— iD hol );-.:^S.L . -o*a— J p— ^o >^aA.»i o»io( : ^-wio )a.^o )^ jLikj p:^ 
^.•a««>o |o* . o^La-^2> ^ajj J^-* • ^•*^^- V o^^I ^ «.^ - y^jj ]iJ^ ^^]o <^i^o 
^ o*^;.::u ^)o : o*^ ^LaA. L--;.^aJ 00» . o^^toj ^ b^l ^;^ ^lo : U'^.Daj o^ 
: Jlj^i) Ui *:s.- oo* v^o • o»LaAji ^"^ |oi.-:sh • iJL*^ )oi^Ji. o?^ ^ao . )a-;^ 
o^.Aja.'!:^ )JJ. o*^^- ^ o*^ tSil ^M^ '. lnjk-1 OiioJ ^.2L-)o . ^-J-oLj -o»a3j .a-coa- 
• o*VJ»- loCis? 1;^^ L — ►'r-» vj^OA- ^a.'^^ 1« . -o*U*^^ ofov-JD^^^ : ya-;.^ ^ 
^^o»o : Oi— .=» ^i^? l»Li >a.iaio . joC^ ^? Iw.:^^ ^-^o • l-N-» 0^-2^ Iwi^? U-» 

(1) in cod , LiLxaiio - (2) In cod . w»o»a2>J L)^ V**» ^— ■ (3) Additur ex conjectura - 
(4)^Lacuna unius vocabuli • (5) Ex conjectura OiASu waii . ^3 ^^10 |l|i U-IJ ^j«M*.|o ^i-^ ^.^la . o»^«lLio ^l -o» U-:^» 

^■^»^? a-S.^»ioo . ^ |oo» y l^l 00* yjo ^io ^w-Soj o»;.<^ ylo . o^^ l-^-/ 
Uo'^ 1;.-;.^ U ho* yjo . ^ ^^3» lj<>*^ V^ -io^vjlI* lla-^S^o ^::^ . ^jr^ 
^l Do . ^ — :> ^"-^ cHX2l'^^a-.Ji 3J : ^ ^^/ o»^-^.:^ 00* yh • 00» ^^^' i*^\^ 

^__*JL^ I) [x.^1 ^'r^t^M.i yj . IL:^ w:5 00* w-;^ oj . ^>^o» ;.io|i L-^ OQO« ^::^o 11.0^ l^^ . ^a>K-*^^jL|i ow.:^roi d^-»*io : l^...^^i>^ ii -«oljL* . |; -v>^ l. 
. w»o«o|jL — WM.O |oo* va._S.-# J^vjk. J : lia.^31 sJ^ V^lL Jo . yO^w^iL ]i 1j| b|< : ^aj? 
:^L |oo» JL2iS.u^aA. dtkN . oi^ |o« lcixry o*;.>^:^i oo» : |o« -v-sj o»;.^^':^ U-^a^. 
W— ^ "^^ l^<^-^ ^^-^i- — "^ * o»Lo-^*|^ |'^.»9o«t a^^^A, . |oo* »*.-;..o o*.j.-.J5 CHA.a.:^^i 
|Li : |J^^^^ ^«v^jo i*^ «.^ . o^^^j^ ]ll l^S^ '. La^JL:> >«o«VI? ^o . ot.rx^x>s^ 
lA.a_^ r^^ • Ij^^'0- — S loo* loo* L^j!^> : L-^— ^aX-* L-!^ ^^ . o^Lo-^^U ^^o 

^-o, ^L yoooiji : ^^0« 0JL-.1 l';.^^':^^ . Jbo^aj ^i o*v ja"^^ : |J5s*-s^ ^'^** 

^ I — ^^? a — .»00(0 . |oo« jD^f jsw'^^ yaiD;.^« : ^L |oo< |2LS.^aA. Jo . ooo* 
a — r)Jl.»L!o oJL — j^ : 1?^ ^^-iD? yOo>-i.*.o wvx.^ . ^ Nn..^^sa.J Uo .LjJ l)|i : ^.joa^ 
: JLjLa^ 00* )a-.j^^ ^ . JbL^A^i:^ ^-1 y^^ : Ljl^^a. oo^ !;.c^ \\^. . yOo*wvat^v±fc. 

• «♦■«^S*^^ ^ooout Ijo^fiO '• CH.-^^ -^J ^*-=^^ K'^^^ ^ • ^'^^ 1^®* i^v-.J? ^o 

<• ot.2> ;.2LD« LjuJ Lot..^J : »;.,^3 oJL-»» 1-.— o iJts^io 

: w»oi ^ ^ JL^^>^.S |o» . |oo« -«o-^*|i v-^-J JL-.-;.-.o : y^a— L ll-^<^ lo» 

p. ^' 
yj ♦:• aA^iJ Ilo |oo* ^zi^o : ws..»s.a.^ llio viii^ y^oov.:fcKO . iVa^Ji atsi^jL IL-;» 

|I^a.oJ.io : ^'iajk.a^ 00* U o^>ajfc.a^ ^jo. o^J^^^J Ijiio iLa.io : yi-^^ «o* U o»w<^ 

^Juf . ^^-? »^— J o^^ 0« ^J ^^2^ : JL^aJO ILoUo |>^ — J.A. . w::^-— •i^..^J ^ 

JU liw-*I U^^s : |^a.o ^i JL-.^*:^ -o»|! . |o« iU U ix*'^^ : ht:^ ^^^^o 

(2) Hic versus citatur in libello fidei Maronitarum Cf . Bickell S Isaaci antioch . op . 
om . T . 1 pag. 50 l.^io« Un-J . i^^o w^:^ w-o;.-^^. 11.3; : J^J^Sv |;.>^ I>^ "^— .:> . 0.^1:^ ^b 
. l^V.^ locHJ ^±^0 : CH.lio^^|>^^AJO o^vIaj . ^* I w^^^^^^a^ tooiaj : | -; ^ 

• U-^ "^-^0 l..jL?a-X> w-o^ . 11.^^0 U^^— 3 V-ioJ owo : Jl^ ;«ioJ "^-.1 ;.jaL^ 

♦ lla..^;:^!^.. oC^ y';-JiSo : ^i^ccx^ ^..ch-I^L |o*o . o^ )oo* '^^l ^Jl!^!k ^;.^o 
w.*-/ : -i— o sA-a>ss^ |l? J:^ ;.io? . ^J ;.ioJ ^ ^ v^J : ^I jq.-.>^jl ^ JliooL oj 

♦:♦ LA.iaia^oio l^ioo ]x^^ : ^ ^?o/ ?o»^..|;^^ . w»La^^ ^l s^^?o 
©»;.:> y? : l->:!iQ.i^ jds.fio unjj Ji)i . ^..ji ^^ L^^^-3 00* :"^s^j jd^I Ls^o» 
);.JD L^o^ ''^^.a jo* . l^.^i^n cH^cH^ajL ufc-^ : -o»o-^,I L"^^JS-3 Jjo^ .J^*-.ji Laj)^ 
^jL^o . a.»^J!A.^ Vl y.^>^ : L-Aj)^ o»;.-r> )LJ ^2:^ JJ . Laj;^^ cha^j y^Uio : )o» 
Lbo^i^^ )o* : y;.io ;.^)i ^g^" Jo . Ji^W^ ol );.£a.^ c>^ J^.i^ : JL*o^f ^^ c^oL 
oo^io a.»ocA . J^^.^^ La.j)i cm;..3 JUJ : L-^^*-^ jd.^£o ui..j{ >;^ Jili . oi^ ^.«ibdtK.^ 
JLw»o9 ^ ^j^^iio : |;.£a2> );..oa:^ ^ r^-*! • \<^^ >^*aA. oot ^j3 a-oo^o : )oo« i^l 
: L-^3o* -o* ;.-ioI y| . )LooiS.JU CH^ )^-^"' • l*-^^ ^ ^-r^ r'^*!»)! • Q» L--o' 
^.Do . yOv^ ^d^.^j ^i^ ]}o : y.»^S )fc'S..Aj^ co* v-^^vy JU . oN Viojj^ )^c« ^ J^-J 
o^-..^J ^jD»o : ^•.-io L-*o^ J^s.A.^^^ \l . y^a.^^ V*^'^? »^.3^^! : L^-o» )lsj ^.oo» 

-i^.)o : o^::> w^!>sO 11-.^ )LJ .^-)v:^>;^f) iJ^.=>? : l^.:i3o* ;.ioLi ^oL Jo 

JUi . ^...^w.::!^ )a ."^ La.^ r-^ • l-^'o* Ji..^-. jl^oJ^^zi^ -o*^ . o».^ )wJk-o );..^^ 

);.<^_3 ->^.J . ot.^^^ oo^ JUi )jL_^L?o . CH.:^ );«jlo^^i JUa^ : -^-i^roL? L-^^ii^ 
^''^ ^n ^.:i..|o . cH.^a^ifc. a..^^ IvA-o^^iS^ *.^ . ch^J )a..;^ ^^-^^' ^ • L-^^^aJ 

♦ CH.^ J^A^? l)o );.<^ sA-.-i^ : L11J 
JUoa — .» ^.A.aw.* . (1) L^^^^d? |i.^j2L^ i.^::^Qo : L<»-;>^ y^ooNi:^ 00« «a^^.i^ 
yj . ^ij J^v-.-2>^ L»a^J.^o : )L^oJL.,^ )L/ ^-^^*]^ . o^k L-=>>o cn^ia^ *Jk.v : L^±^.^L (1) In cod . post haec habetur versus >^9>Q 1^1 V*"^?' JL--*^-»» ^*1^ quin sensum 
conncxum piaeseferre videatur . . l^Ju^ ijQ.^Ad 1) ^^|o O^^^l JOW-^O OvV^^ Jl.:3k^ . ^o«o^2 «.J^^ l.^'^ U^ 
"^^ ♦^ : ;.*iN« ^-^^ ?o* iciaiV . o*;.io sA.Ok:^V )ooiJ I»<5^? '. I?0» ^-^ >*^ liCifiav. 
Ix-J «^ OiAJ^—V .S/ ov^^^ ^*»j|o : o«A.3^ U oN.1*:^ Uj . |oo» d?^.^^ cf^J^ccx^ 
|;.AJ« Oi^ j^^aS) : o»;..**..^ '^.iiA^^* ^o . oU^:^ l..i«j o^v j:i*m2> . ix^iz^ Ljl:>« 
^ |;.,5^_3 ci^ ylo . -^J^col ^^.^ U^i» : |oo» 0*.^.^:^^ UjQa. ^ Jo . o»;^v^:> 
. ^^JO ya^oV ^-1 Ia-* : w.wo-^»/ U ^-* ^ yt . loo* ^o» L^jq.V Jl^ilo : lo»» 

V joo* wjkl-. jfc.-^ liSi )oo* -o»cKJ U ^^1 »1» 
^^!\. Lx-.»;.^ y:x.^£u . io*..Ji ^^-Aio b;.-^/ |;.^S : ^ars.aS >a^?o)i <NSic ylo 
|o»o |;..»^^.i^!^ : o*l»Oi.:i.jL ocoa.^VaS» o»^io . cH=>a.^ (1) ^3» )oo« ou.^o wC^i^aS 
>a^ioJ . *^j>._.bobioo |..;^x-V o»--.:^ : ch::^ L^^io wCoa^a3> o»^^ . fov-.^ X^a^ 
00» ^.|o wifc-2iji k::^^ ^kS. o» ^|> . LljvW 3>l U-^Ji^ : );-<^ ^.)« ^o^aS 
>xiaA.i -^.ji . 00» ^■^-J o?v>-. -l^o !l^^ y^oi l-.Ji3o» o» •:• -o*o^,' w-om k>y.3 
00* *-— *i : ot— lio Ich:=>o o*iJ^^— :^ v-.jL . ^iDowa? Jjo* ^^ o^ : io.mJ^ wOd^aS 
i.M.oa-A, ^..»v-^|o . U^^^-A. jL.M.j:iaA. ^.^;.^/ : AJL2o» 00)0 l;.^)o . jj -^ o ^ o»w^3 
^-ioji ^oi.^ , o»;.^^ ^ cH-^-.:iaA. iJ^^*^ JLjx.3a-.D ^ l^r>aj:i::v Jlio^:^. . 1jl.v»J 
o*l^i l-*.:^aA- : )oo» w«l.3^x JU ^*i ^|o . );.<;^ ^ l^<^? Ir-^ • >i-?aji. ^i^l^ 
^ Ia^-^s^ ^)i . o»L;.-^l:a )oo» )Lw^ ^^ : ;.ioJlji ^fioa^aS Jl^2> )io* . 00» Ui^\^ 
)a— .ao JLio;.-ioow:i : o*;.:^-*. ^ ^--^? L*-jJ lo»o . oC^a^sirol^ w^b^i J^l . o»;.^-* 
:v^aA.» o^>^ \i.£> «.J5 vxVijL ♦ »^.2LioU ji.-j ;.:3 ^^i^ ^ V"'^ )a-j» yW^o . ova^j 
U?o . oa-^ «^-^5^ lof-'^ •-- *? : Jl.^iL ^2>l o»;^.^ai^^ )w^ . JLaj;.^ ^l JL.-j^^o 
ja.»V^ ^ : ;.«.iaa^::> ?^-L)? -o* >a.ViJL . ^ivo* l^eo Jbi-ViA. : lu^ ^^ '^^£dI 
♦ Iw--^. o»>^^-.ioo CHiafiaio oo» Jbi-boiA. o»;,^* ^ . ^^01 ^-j^i 
(2) : )oo* ;..^fiO jl-^iJU Jl^jL . i.Dllio ^ ^a^WiO^? : "^-^^.rx^ |jl;.j ^iJIj 
liL : ©♦L;.^— £3 ja^;.^^ ^j^l , ^ >^viji. ^' lil,^ : "^-^^.j^^ Jl^ci .oaS |L 
yj ♦ ^..aiia^ -.;.>oi L* — ioj ^JDo»a : o^ J5^-aoi^ ^-;iaS. i^^r^ik. . o»:b\:^jc)i Ulbo 
«AJ^ )i« : o»;.^ ijL-*oi 01^*10 . iiij ^ )oo» "^ ^Jl-J : )Ljo )oo» j^j^ '«-^ 
^.^2S&o ^a^sT—A. . i-^i^^-Aio )-^.a.jw vc.-^ ^; : )oo» ^a*.io )?a^- y^^i . )oo4 >xj* 
(1) In cod . ^J - (2) Videtur hic deesse versus pars . oo»? : Oi.jLotoL |oo» U,^^ )^-^? • l^aar^ oj^ ;.£o^ oo^ : o»,'^i^ ^w^|i Uj^^^ 

• V"^^ w^^^^« ^J^^ «^-^W^ . Oi-2^ u^Ij w^— r ^-1 ^•'^^ '^ ^^^^^ J^! l— *o^ 
. ^i^v^^Na:^ T^^i ^U^' '' ^^^^^^ ljk.ia^ w-oC^o . o^^^a.^ l^]} oC^ (1) |?aJo 

2 
»X2i >inr>^? ^;.^^ o^^^i ^^ o^^i 

: 1j{ U^, ^a^J! v|A.i.x:s. . ^Lo::^ |L|i Isl s^.::^ : Jli^^ ;.2> |J^.A.ai:>? U*^o{ 

. u..«.J:^^jil3 ^jd;.^L{ jUo : v^ ^;.jL v^l? «^;..^ va_J^o« . L-^aoL JU v^j^ ^^^ 

* -«._2^aio >^iL ^ |iW . IUJ ]i} Uo[ jft-..fioo : ^J^ — Sb] J)^ |i-»io ^_^ ^a^uD 
. ^'^•^oL ^ U-39aiD c:x£DO : MLaJ.^.»o«t JL^;....^ ^:^^ . va..^J^v1 Jl£aA£^ JLbo^x 
o«— ^^ : JLo^jL y^^l 1)1 l^J ]}o . uii^^s^J^wS ^...z^fbo.^ yaJo^o : v^^:^ ^^d ^9WA3 
fSo . a-w^ — »L|o H^;.;;^ aiQ-^.^^ : JLaj? ^-? Jli! l<^ JUo . a-2viDW-^L|o «.v>w^ 
j-l l^-^ JUo : y,o.=i]l JLa*3 o*>^^;.X5 JUo . JbuVJ ^-»;.ioh l^ci^? • ^o-^i ^ ^^/ w-*3 

. ^ — tl^ s^^\o . - .1 ;.-^ v^.*J : vA.vai ««ai-^ o^-3 Lva,~3 JUo . (2) [ ? ya..vuD;.^ ] 

: iLa.:^-.^:^ ^f '^ch.^ ^jJ . v^^ oo* -a^lo y.a:^Jl3 ^I : »**>^»|i KsauS.* |La^aA.a 

^ ^9WJi^ *.^N>.<.A^< ^ 

o»w;^ • "^-rx-Ll ^^.*/ U— -Jo . JbQ..:^*.si v*.»I Izi^sxo : ^.^^.^^ )liD.:^^j oL 
JLa — r^-=> ol . y;.^ ^ ^••'^^ «ifiv^L : o%m,^^2> sA--._:^a.^ **^'^i '^' * U^i^ y;.ioi 
•l*.^^Lh iLoj^.^ : ^j^£i-i i^s Di l^^ ol . b^l ^ao lo* Oiioan^ |o*i : JLjido^ 
1— .co;^-3 U<^^ vAji^ . ja.^it^ o»;.io ^ oo^o : o^^ Oia.iD|o L3, |oC^ . o^^ 
. JLa»a — >s^ Lio*? o».^jLO? : loC^ i^^caj ^-^! ♦ o«.3 ;.a.i5 |«o ot.r> ^10 . |a..;.io? 
: |oo« vA.^ I^.»^v ]i JLlo . I^^Xoo^ iLa.^^.^ oi^o : w.J^wL ou^ oiI^wOk.^^9 

(1) Apud Bickell S . Isaaci antioch . T . 1. pag . 22 et seq . hac ipsa conclusione absolvi - 
tur carmen ejusdem doctoris, cujus initium LiD^^^A. ;^N -;.io JJ^ J^s-..^^ 

(2) 'n Codice deest unum verbum, quod ex conjectura supplevimus . 2 
iLoXba^o^^t^i u9>*Vy> jQ.^fn^? ^'«^i |;^L>o ^c^oa. 
(1) iLo^;^ ^;^ ^/ : OiA*i -o*o^.|i 

! A.bt<^ yo-io* ^Viro . lL3Lm ^ ^::*..^ yoo^^ |jL.No : L-ioJ .. "^* u^^ L^Qxo 
^jL^^ yajo . ^A^fio^ ^I^ la^v : «.^om o*;^ ^..^vjo yaJo« . ^Li^o) ^« yaJo*o 
G^Oo a^iOA. : oo aA>^i|o ^o«a:w^^i L^^cifo . oon «^ov ^^ ^;.^! V t"^ ^^ 
^ Xn > }f^^^ . oi.:> oioi.jo bLVc^a^ a>fc.nj^ : oC^ |L»i L^o^^ o;jdi . L^^>^ No*aJ 
^o o*;.^ mo«o^I : oco« ^.>;^{ li;.^.^ ^^i^ • ^^a. Uo oi^ oooa ^* v x> : «^oi »3 
. o^La*^*^ ^v^.^^ ^lS..»t' : yomm^^ ^;^^ ^ ^ o«W^ w0W30 ;.«^^^ Om^ . «^oi 
^f r> a v> ^ loo» ^Oi.>)L* . 1*.^^ ^ oj^ ^..^^i^ |ji ! ho^ ch-3 ^ooviio oo» ^ — ^? 
^^l Ivo : o«.-'iav |o» ^.^^ L-a.o^^L . oo» Laj|i Lio ^..ilo ^^ : L^so^a^ 
«jlV^L/ . L v^ i^a — ^ ^i li^o |oo« ^-^ : 1;^^! |lL*o o^^^L^ v^-:^ . IL^^ loo« 
>ac^a..jL ^i^ : Oi*^ ^ioa..* ]i^ |jL*i ^o . «.o^Oi^*? ^.^^-^^ |)U»^ ^^;^ : 1^^^ w^xoo 
i^h : Liio Laj|i Iv^^ IJL- . |oo» ^l |m llsl : o»LaJu{ |JL- JIJo:^|o . iLoji^ 
loi^ yl . oo« |o^i LvJ? ^;.A, : oNa^ lia.3o >* mj < ^o . |L^<co ^..{ Ov^ joo* 
h^l ^flL U : ^;.io L*;>^^ L^jL U . LsL^ ^ L^-^:k ^ ^.^^ : oC^ -^^l ^l 
]l^£OL^ Isih ooC^ . l:^^j^ |w^^.=k |oo« ^Oi^f : Ui«^ja3 o^;.^ I^ai^^!!^ . LxAro 
Lx^AOfo : i^s^Ll ^ L^.»** . L^;.ia..^ La-.j^':^ o*tof : «Loo^^ ^^ o^ * '*^^^* 
^ . Oi..^-^£0 jfc.-jj U ^a^V-*-? oo»o : ya-isU ^>a.j» oo» ;.-.^ J . ^jQ.a. w^ ya..io 
Uio jo^f : .i^io ^Oi-.JSJ U U.^^.2> yj . Im^2> ^aj ^a-^"^ J : L.:^^'^ Li»La- 
^aJ^^^ '^aJ^ . mo«o>^.J^ -.^>^ |.2UiL^ ^^ : |io»aj w2>;.iQ.^i ^^^ wC^ ^ . i^LI 
. ot...^{ J^..i c^ |La.sf : w^ L^JL^ loC^ \}'*^ ^ r^ t:^^ ^^^ ^^^oo : ,^ ^ «^ 
^.^ JU )v<^=> >] . l^L ^ w-^..i w^.»i oo* jQ.-^co : ^o*o>^,i ^-.L^ji IL^ yio 
(1) Istud carmen edidit Bickell ( S. Isaaci Antiocheni opera omnia Tom . I pag , 
32-48). Complementum carminis , quod ihidem desideratur, ex codice aleppensi 
exhibemus . ^*^bte XicM . ^o«9o|i |L«..V ^ JLji^id oo^ ^2 |ooi w.o«o^«? ^««^M t"^? 00« 
-t^J . Iflo 00» l;-.-^^! oa-^JL^ JLjdo^^JU %o.- S >i30o . JLa^^ yaJh JbL3)L3 |oo« 
(JlA t^ ^^^0 ^ JLlSagnflP JL^aiDo u-*^ JU^9a..^^^fiaj JL^a».A£0?i ooot ^«.::i^9 
. JLj-»oo ^ JU^^^ooo IWA^ |J^.x-j.io! JLoaA:^ ^L |jL-o . ^ ^a ^^ ^ J^.i:s^)f w^oi 
Lai^o Loo» JL*M? ^a-iDjL-^-fiftS JL-»;.-iDfc^? ^o» )J^^— •wS ««-•? "'^ joo* ^"^! 

• v^^^ ^^-^^^ih -^^ ^l ^ wiodo JL-A.!aid ^J^;:^L )?« )J^-.a:i*.L ;^)L? 

^o . JL.\av! Iajjd a,^» JLiDaA^ ^JLiD^ JLtaa-Of-io 0« l«-^x^* )o« -o».-*JL- • Ai« 
)^o« )J^^-^a.^A,L uM^^ )o^ jD-b^lLt ^ot )J^^w>^ vQ> V o^ «.^^ o^^ ooot ^;^^*^ 
)*--^ 00* 3j ^:^o . )J^Jt^ |jL.Va.^^.x)ax::^ Lo>.aiio ^^o^^^o yfe^ J^^V.^)? ;^)Lo 
ow ^ . JLi^a^ )L— ♦— a-A-.^l>)! )LLo^-:^ o^V^! 00» JL^»J U.>a & a > Qa );.mL^ 

f |J^.^vd9 ^0« ILiD L;^ ^ >d^jL9 JL^ 
JUoLd!|t>^a^ L^^ajk. ^o . M.oifo)? )L%^ ^ 00« ^l >^o^oJ^l )^L? ^^ 00« 
CH-L^H^ ^fj^^^ . )oo» w2>Ki.io i^wU^-»CH.^o . )oo* ^oso J^l jLi^..oooo . LdaA.Aa^i 
'^^J o . L^o^AiD^ ^ -«fo)! ]i*^ "^ L^Q.-ia^-.Sj )oo*? 0« ■ m * o>N . i^ m ]^ 
^woi )oo» csKi^o . JLufa^^AXi 00* »sj )o« . »*«foJU )J^^^i..9a-.^Aaj ^fla-.*Of^ 
J ^v^-^ Ir-^r^ !-^ • »3LoJ^-A.)o jft^A- yoo^:^? vJXJo»? • )^-^^L «^-J );;-ioL-io 

^ Imj^^^ ;.dJ^v«^o V 

l 

««oitol^ jl.£aiam«dl i^a-jak^^ i.,.x3Ck^^ o^^^« 
^^-jao^ ^:::^©» |Jta4^ jciA2iio .-^ |;^a-^^; ^^a^ lal^ 

: ^J^on yOoi-.-^wIi 

);^io? ^^ .^Ul : Uao^— X) ya^.rolNi? ^la-! '^.^» U><^'^ ^o» i--^ -^ 

. . . . <k lAaio ^^iD Uaco |o« ^J y|i -o» ^^^sf^ 
....-> k3a-/ "^"fv^ 1^1^^ ^^^ A-Wio wio)' -o* -o» luio 

. . . . + w:^a-.|^ L^^vi:^. CH.3^o ^» 
....♦> l^s^j IS^ w.-*|i oo* |^^i|i U=> -o»o-^.J oo» L^J^ ^a- yl« 

.... V l^sxj )L^2>a^ ^^^f>^ 
♦ wOM ^o^a^i^lo f^. '^ jlm>Qv< o^ioj ^<^3|o i-io, ^^f^ 

^^S&Of ^-u^O» |^*_-.-^A.l oio .^L^O jjl^ ^^^ I^L ^Oi--^^; i.X-» 

•> ^o^Qia >^.!^ ^•''iQ^V Iwfy^v ^^^S^ 

"^^^^0 . ^^ — »00« : j^^ax^l : Ijoi JboA^ ^ot.^J^^A^i JUoa^^ 1«-^^ i^<^! 

: ^^"^^K^ J^vji^Ji loo» l;-io|i -o» )J^-.;-3 

^Of^^^ji^^ • JL<^9{ o{ JL.«9a.£0 Jlio» Jula!^ i ^a.^ 000« 1*^^ 1^1 

. JbL'sQ..»ooo ^il . u^«jOi JLcub^ 1'^^ ^ J^^a.'S>..< fv> '^l • -o ^ -f : Jljo« ).v>a^ 
. |^^X««.— ^ ^^iol ^ )oo» ^o«o^2 JLio^ ^ o«o . JL— A-».^hI . l^o>.>A>^ ^o 
uaa-^-Oih JL^A.> Jljo* . •.-^JL:> |oo* W^o:^ ^ . p_;^{ JLik^«ja.V |oo* ..^qN^ILIo 
o>x^)L3i ^«{^ '■ lJ^*.J.*^io ^^o;.^i oo» ya2^a..^JLdUniS^ l)L-^? jqJ^c? i^k^S&o 
ufc.^..*L|o . ya*^j^oJL.^-3 JL»^ "^.^^^uo JLik,aJ5 «^j^^L ^.io »*So» ^o . %-J^^Li 
♦ US! i^^:^ ^ r-^l! |L^^ JLa^u^ |ooi JIjo* . \'i^M>l J^:^ ^L l^m\»eo} . '^.oo* ^-^^-^ ^''^ • i* ^^ JL.fiD{ JDi ^ JLjL^aJD wov ji «* •v^ a . |«^a^ 
^1^2 . U^^a^^ l^aJ <• {a*x > Jl3 y^;. — ^i . oad? ^ (1) afi>g>>M . JLJ^ a— ..^p 
)LwA.i |9a-> ♦ w^^o^? |«^i . Vjl— »f r^oLf . «*La — ^ *Loo« hoi ^^.qo^ ""^Aa.? 

^ w^aJjC^ ^oL ]D? . o^^fa.^ *^a.^i . |oC^? o^.^*^ ^«^^Oi 3 w^I • *Loo» 

. ^oi^AJ ^^iO ^ . u^a-Ln"^ ^'^-^ ^^ • Jl— jL^aiD J^w^ l^ja.jL9 . |oC^^ ^«•^^ 
|Lb JDi . I^L |ooo.A3 . w^fo^ yocH^ . j^.oot ^J^^ Ljl^^ ♦ u.va:^ ^W^h ooi ^{ 
o«&^.i^i . JL^J^vL ILa^ .^^o ^ s^2^ JL^OA. ^ ^Ld^oJ^«.2^ OM*^M**J • |a>r» 
^^^ . ^LaA^nri>fc.. ««LaJ^^w^ ^ ^ )Uia.9 I;^^^ . JLd^ jua^JL^ . .^La-.^^m^ 
JLd^a^ ♦ JL^^oj^ JLo.:^ . i^.L»«^ ^oJ^ . "^oJ^ V^. J^^.*l!^o . ^;.^ ^gaA. 
« Jl.nn^^ J^.j^^ ^&^ H;;.^ • J^-^h y.^%-**^, . o(J^..A.o)o J^^.^^ . JLi a ^? 
. ...^^ ^J^^A.^ . JL^IV ,.a ? (2) i^vjL^t • ^otoJ^^j:^^ ^^l o^J^K^A^ . JLot«9 ii^^oJJ 
«*..*{ ««'••JL^^ • Jbo^aJ ^a^f . wJ0;;.»L2 ^d{ . |9o».a^o l^o.^ f JL^^xdJLa |Jl* 
L».^vo . JLflfi^JD ^^""^;,—^ . M ^i^?! (3) ^^JL* ♦ |o»^Ho JL.aj . JL ao^ 
J^^^S^/ ♦ (5) ^.i^^Ll— "^^^ J^.A^iroo . (4) ^v^£0 "^ J^.3>^,o . JLiO^ w^aj^2^ 

♦ (6) Jbu^A. JLjJ^s-* . ^La^i^ LoJ^Aio . ^-^ )o^ Li^t . Jli:;:^^ ^^® • I^^^JL^ 

(1) OM^ 

(2) ^lo^^-*<^g^ . JL^j^^roJL:^ H- -J^ji.|i ^vv^:^ 
(3)"^^^ ^^)? -;;ba:v. «>^.Jl— 

(4) «W^fi> 

(5) o^^-Llia:^ ^ 

(6) Additur ^-?a^ ^-r^^ ^aS.^-.^i s^--.=> ..«a^^L{? U^xsJ >a.aA- »^ a*- 
Jilji^ )iaj s^ ooi |w^v >4.i(l)... |oo»o L.oaA^ ►.^^ . oo» 1^.;.:^' -i-» . )«oa-i 
^o- ^l |o» ♦ )o^ IJ ^ ;^^i yoo^^i 11-^ oo» — . L-^»/ yO-i^ );.:> L^oaj^ L-^ 
OJo» <• L,^^^-^ r*.2fc L-W^N» -o» ^-^o- ^-i5 |o»i . L-^iL-:> l^<^ l'a-i o^Kj:^ 
^i^ ^-<^ ^ »t^r-^ L^5 . o^fc. -..J^» l^s . o»<a— *J v^3 o»lo^.; p-aoi L-^-J 

)L;-:i^ ) j^-.3o:^iKjL J^-LA^ J^::^! . -J^^ ho-» L^i L::^vj> L^jo-wdi Laoa^ •> IL^ 

oooi ^^ii^ ^ L-:^J L^W >0r-^o • L-*;-^ |oo» jJo L^-^-^o |faJ yO^l L-^.( ^J ♦ Jtw^i 
|o^U Uo o%ml2u Lxxs>» . ^'^'J^ ^:^ ;.^Lii ot^oA >xfl -.o»a.>^ r^o-ii ♦ y^odi^;;.^:^ 
V sn^NftN^ )o»-. L-^iNo Jo . ^^u*.w^ s-.^ IL-;^^ p..^-.^i jiL-i|i > ^a.^-^1 L^i 

# cH.oa-3 «^i (HJOo» »^A>|? ^?W^ ol . )La^J:^ L^j^ oiA^ ^^ p..»;^^ ««;^ o»W^)i )j^v.c^£0 
L^.»A.V o^l olawi* lii^^ 

: **o»o A>wLU "^.«wM^so «*;.^ «^ L^^^oa. . a^ 

OOf^ foJ^v^l^ . i^^^{ Uo J^^LIo . |00» >^L* ^l^} . ^.U^f L Vm ^ iO>^ 

o»j^..-»Sf)o . Lam*^ ^ax-^ wo^L . iLa— iOA::^ L — ^ * L-^-**^ ^--^? • L-3<a— ^ 

a-A^^ . ««o»oJ^^La.^ ^^g^o *> Lot^iw^* oi^^ . ^u3;^^o ^fLii . w^ aLii 
<' L N a ^ a Jk S . L^^v ^ ^o.* *^ •^ J^zuj^ . w»La:aws^Vo ^La>^ . . ^^ ^^:^:> 
Of^ .^^a.JD U? ^-.'^ . LL^? I;..:^^^-!© . LoaoJ L^ioi ^i . -^.oo» Lii |;-3^ 
. •Lo«.-,^_j? L-.^f-^o . ->^^.^ 1;^-:^? . w^jLa-^ |oo» L-a^;.^ > (2) Wi^^l 
oUi^Ja — oa^ IJ^Oa, . 1;-^ w^i^L ^o ♦ iLalS.-^ l^ioLoo . ^^.L-o»! J^jk.^^ia. 
IL*"^ . L».^^ ^ LiJ * ^;.A^^ y.io . |oo» ^Oi.^1 L^a.^ ooo . U?aA3 o»Lw^? 
L.M.3*..^ ♦ ws^^o»i Ul^o::^ . L.^o9o»o L^Q-oa2> . o»a.^> ot._2^ J^^^W^oo . L*^->^^g>^* 
J^^3;jDo . w> a o aiiD hl J^^.M^t • L^? I;^{ ^-«lo . ^^^^ )oo» bov^o . wO^i )oo» 
(1) Deest unum verbum - (2) In aliis codicibus ww^ y^a.» ^^ . ^- JL^aA>.JDjL^ o^l^o 1;^ oot.:^ oo^o . )jL>* ov^ oo^o . di^ ^?^ ^^! l'*'^^^ oc^ «^ 
^»<^«.v>o ^aJ^ . li^ JLoa_^^o . ^c^okJl ^o^^^a.:^ OflA^.3i aJo^ V^hA <t & » > Qa S > 
sp^l J^^^boo ^9 . JL^^^L w^ o^La^Ai^ ^.:^ ^^^ ^J^^wk^t^o f J^.^^o oot ^^^ 
«jlLIs Ll^No jUo . o^La^^XiiS. OiJS. «^:^ |^ |i^<^ V <• L^^ ^ o«J^^a.:^jLL 
•^ J io^ LsqjSn . ^^ ^-ioio . ^^ ^J^^^o . oo* "^.O ^r-^? "^ «Low-^,^1 cnlio 

•^ •• •• •• • 

^-AJ ^o* : yOo^^^o^V ^^5^3 Jijoi^ L— bo ^-2uAJ? v^-J ♦ \l^'i^ ^^ o^3 ^-1 
ji^.:^-2^ : yOo».->-V-jL ^=^ri bai^ L^—io ^w^^j^s^^ki s*-*Jo •> I^-,;-s^^5:>i^ loC^ 3j 
loC^L^ i-^-^ : L-^^ JijQ-j ^^Wa^.^? »4.-|o ♦ ^a^JL^^K ^? ^ ^JsLLh^^^^oiV. L^o;.^ 
''^'^ LjoiSi. Jii^ oif^ ^'a'^^1? v^-»|o yOOf^Va^^^o L-^^aiDo L^^o^ Lia vo a^^o L^0 9 
^^*3l^ LiaxS. L-^ao o^ ^-Q^^? V4.-I0 ♦ »^'^o^io>'^^ loC^ ^J^^f/ ^^« :*^t|i ;.^ 
JLaj/ L^fJ ^ JJ ♦ .^o«aJ';;^arD ^^^^ u^jj^^ssiv |jL-#o |oC^ |aV : -«a.:i-3o» 
JL:^^ 0« ^-jL^ f 0« o*^a^? »^-*^t^ ji.j{ Ul-^ ^ Uo : »*o* yOo^.aa^M ^ia^ 
^ JJ ♦ LiL«v3 h«aJo |u<^^ La2lj li^jL^! **.-J : ^-J.S^^.rioi »*o*ai-J.jD ^^^a^ 
oo ^^A.^? La.^^^ ^-f{ L-=^-^ ^ Vo : ot»-»^^«i Of^^i uDw:^ unji |.x> o »aa» 
bi*^ |ot.^L3 3j ^^^2lA^ ^-r)o» : ^A^ .ooi.:>o Jijal.^ l-*io ^^;.^^-»? ^l ♦ oi^ 
3J l^otax^ v^-JLio : ^L^ r^'^' v*.-jOafio? ©♦.-"bai^o i|L^ 00* ^-^^»-* ♦ yoo^ 

s^M^L^ . s^^>^«| ^.^l^h Ir^ ^^ "f^O «^^OW:> 00« v^^^d ♦ *V.^ bL«V3 ^LjL»*3 

: yoVLj ^-^S. |;,<^:v Lioo* 0« ^^.0? ^l ♦ ^*-:^^? "^•^ o».i.io L^^ Uo ;^o:^ 
^ot : ^r<o u.^ Liw^a^ckV.? JL^jLO^ ««••*|o ♦ ot^.^L JJ*:^ «^a^i!^ I-3 ^«^ ^o^ 

M. .«oio ^oi I;.— ,^9 s^M^j o»Lax^^£L^ ♦ s^^^LLv ^ o<J^« ^ a..^ K^^ JLoU» 

1Q.V A^-.o ^^ ^ ja.-.-.^ ♦ yt^i -o»o^( s^^oM L^oio ^A^ji Im3lj . L^o^a^ 
i.«i^.J aJo» ♦ v:xiQ.^I>^ |li L-^^-O |»o»Lo L^) |o^^-*. . ^j^ ^^ .** — -.j^o ^^ 
Uo L-JL.-..:^ U . o»Lari._-vi:^ U^-^biiot^ U? U^— aJo» . o»Lo^.J "^:^ ^jlM vajJ U? 


♦ yOOv^ » "^m oQo ^Ai*2lxv ouA^lw:^ v^^I ;^|o . ^i ^o«« Oi>.it^« oo«i ovXX>ia^!^ 

JLx)a« o^o «^£0a^J l^^Q.^1 JL^ -^^l ^oLo . yojj «-^l<3 ^AjvX>aB« Jl^ioJ Jl^;^ JL3 ^ Us, »-.-J ^ij .^3l>io |«o iJ^vA-.iD U-;^ioJL3 «^»a^j . . . • ^aJV ♦ )..j, ♦ )Lo-i^Li ^^-^'^L y^ ►.a:^ o«o s^y JoCi^Ji ^'^ ^ 

♦ ;^oJ^^A.L JLa^;.^ ^ni^ JJ^ JLji-*a^? oj )Jbi^f Ul^^^^a^ 
"^^o . »^—3 a.»JJi ^-j-dV "^ JJjo . o^^^o^ «^-a-A.)t )o^jJ ^^ji, ^ 

♦ U^^^a^ ^a3;joi ^..o^^J 
. ^^a2La w— ^!L? . >5vbai^ ^ ^ *^.:^ ^;;^xi^ JL;^? «l^ijaio )oo*L l 

. *^l y}o : ^^-»0» jJ ^!«a*« . y| w^yj : )1{ . »^--^.^o »^*1-J J^*^ ^fi^ j^j^^L Jio 

♦ ;.A.»LL JLaIaI^ ^o )oC^ )0yO JbLOo*? 4 2 

J^sha^ ^2^ ^^^ ^.o^fioo ^^w3? ^;.^! |Vo«oi «^oL 
«^-^1-3? ^i . 1;.«;.^. ty^iaLVg^a vo«9l{ s^l , uDmI^ ^o«o«.^v ^f )oi^l ( 

*> ^^bd^oL «^r-f V! • LiOaA^ >>r^ %oo^L JUo 

^ ^LoJJdL^ |*^30^ yOW^J ^^I^^O . ^A^i ^±^ yOfLLlO . V|A^jLi*0 v*a1^*;^0 

^o»o^,|i ^^AJD )^-<;iofo L^^ L^-^^o )L?K^io laljso L^^ L^o*? 1 

I^^JLoo/ iLax^^^^A^ ^ loo^Lo . v^^;;.^^o v^a^JD ILw^^^a, |La^? ^00« ot 

• 

♦ Lt3^a^ "^^? )L<i^-.^3o . a^^^^A^ 

^oo ;.io|L ]i . ;.io/ Qot *^ ;.io|bftoi >>^^ V^-^^L ooL Li;.^afia3 yjo o 

^ i.2>L Jjo «.^jQDoL ^^1 U . j^^Ka^Lo v^^V^aI^^S. LiDl^A- JL^tLo )0^^ ^^lS.^ 
|Lai2^iicS. )oJS.ji.Lo Vl^>^-* LxaVa::^ c3;.X5L)o . ^La^^^? U^^^i losl f 

f v^A^r^ 1^^^-^ w.«^A.Lo . |La>K.^^ 

* )Loi;.bo ]!} )oo*L Uo . .^j^gboo 

%• Oi-o;.3 ^ L-S;.3^^o o^..jL^ ^ L-^-:^^^A^i iLai^.^ L-L- ♦* 

w*i -^-It^^-* 3-..0 . v|jaJ.co--.Jo v^>^ Vp-*^"* ^^^ • '^'^'^•^' 1*-*^^ -L-S ^ 

♦ ^aSimoL^J J^.x)a^ U . ^^ ^^ 
• IX^^^ sj,m2ij "^ll ylo . )^.-.ifl> "^^z^x^a^ ^xn^^i ^ ^IL ]i ^ 

* La^j loS. |L)L L::^^ ILva.v^ ^«i^'^'^, 
^Lo . L-OU3 ^xi^Xv, ^to» . );.:^A. '^v? »^-I IjVo^j^jl s^>>5.^ a-.;^' L^o fo IV l 

LA.ia.X>? 1-.QV li-«-3 y^-^l ^W^Q^ ^;^io|i ^^ ^ l^-^^^f* |La-.i^-^L '^ 

Lw-» . oo» ^— • »-r>oL o« I^L ^o . ooi I^^L o« ^ ^JDI . ^-^ «a-.^i u* ^< lil 
<H^l^ ^O^J^Xiol LiaJ:^» O^W ^lo o»Lo^»l:a LaJ y^^l Ov^^<^s>^ |oo« -o»o^,|^ Laio-^^ 
^ ^ . yLd:^ ^wJO ^J^^A.? w.«a3|i <H:3a^ ^i U^^ s^-J . yLo^ ^^-^o ^^iN>oo 
y^Jt^ V *-S . cHi-^ ;.^ |La^-ia-* ta^^o^ ^oL oJiK ^^jo . v-aA. U -.o»ar>( ^, 
L:>J ^ »*« ^l ^? . lA.iaiD woi »^-J . L-^J^t^ Lo^f ^A:i|Jo L-;-cN>o La^ici^ 
o^La^Q^^o-» sS|i v^-J . lovio^^Aio 1;^ ^—Mls^ ILsJ . L-WiD^io l^l fiM^]l . -o» 
. |oooJ^jkx> Lai^a. L;.:^ Uo . Loj^bte 1^^ Uo . L*;jdNo La^t l-^H . Lai^ciai 
L^^^aA, "^^^ L-»;.— iD^io VI l — *.;; — io ^-..3^<^i s^^l . 1;.^ L;.^ o} \li^ ]l2>l 
) Lav> >>n .» «^...{ L^oio . ^|;.»Ofj Iw^ s^^l Lia^fo . ^i^,^>>^ L^J ^^^l . ^^«Iri >ifc<^ 
o« ha.M. ^^^ yOo»,^t^L ^;.^^^ oj^io o«La^a....^^o La^a.? ov^s^^ . ^L>o»l 
Ll^oi . o^w-.^^ ^w.iO yoou.^ «. — »* |o9( w.o«o^|i U- 2»( iN.j:s.i s^^lo L ^ v>-<^ 

o*Loo^«aL-.:> L-2>)U L-»ia-jk. J^J:^i . ^-J-..;.io/ ^ . |Lo>^,J "^ ^l ^^-vifi^ 

<• o«LaiDa2U3 LA.iajO - «^oC^ IL^I . o«LoJ:^.»r) Iw^:^^ Uo 
s^^l . o»^>a-^o* . |La..JtOi.L! L^b^o..^ o« |jL-*t^ HaJ..^ .^Io ^i ^oL 
o^LaiDa^j s^^l |J^^-i^.D o«La^A^a-*o . Iw-^! o^Lo^.^ ^^l o«io«fo . L-.^h o(Looi^{ 

t LA.?a-iD ••oM 

. lili^It L-A-;.3 U-A-v *^.-J L-^;..:^ L-2»J -«oAw/ . li;^J bjL^ ^cL 

«> o^-*o o^.^.*^ Lo*090 . Li^.*h L-"^*-*^»* o«iLd f-^l \'^o 
o^jo« ^.? o« . Laoii:^ ^), )La-J^J::jK^.3 ^l )La-J^i^L -« |;--jLl>io ^t -^oL 
otLoi^oi Lo^;^ici^f ^^)^ ^o» . LA.4aJDi L— o^.^ cH-.ofo . );,-k^ ^£^o . L^L» 

4 ^^^ag) Lu^^;.^t I yooo ui^a*.o ^L |L«^ U^o ^L )o6« «A.^aA. ooti . >a^ ^ «^ i^}?Vit 
«oLlto oC^ ^w.^! \>-^l l**.^>^\ iLoJo^J^t t«^2 '^JHJD doowd o«LaJV3*;^a3 

jL^o^l^ JUo^b^ L^J^»^o JLioo» J^^3o ^^2^:^! omVj-*! |Lo?Lho JL;.^!o JLxioVlto 

^ : ^o^^ ^^iO ^! h%>-^l <^oL iLoVLlo . <^«^oo ^^^^ J^^.=k^ JL^«.^ o«^oi! 
^^ JLdw*- t I^^Xa .«^l! o««..«:bd^L «^o^^oh JL:^^ *-*^^h JLVJLl «^v. va^{ 
JLdo^ JLoo? ^o . JL;;3^9 )*:^::i^ |Lo?LJD c^f{ . JLmJ^ska.! h^^l yOOM^-^wi*! 

4 l^)^^ ^ aA^o aA^A. ^Lo . ^^i^k^o ooo^ ^vbdS.t<^ m • 

LiLDa^ i^^A. ^ ^jI sjljI ^«j) l^Vw^ "^^«Ifi iLa^o^* |«^{ yx^M> ^oL 

LuAx)(^a« |iL{ cH^o )c^w*.«o{ L«.:s^^ iLaJCH-O? U^/ *^^A ^>h^^ol JN.^>o^ 
>*1*l ^ • l'>;.^iS wa3o l.oa^adio 1a3.;vi |iL|o L^^^^ J^^^^o Upoa ^s..^o 
a«oo<t • ya.«o*«^ *J^wJ.^L|^ . 1^.J^A.« |L*^3 uw^«--^o |ia.i^a |oo«« oo» oa<cv^ 
«Ao^l^lLo U«^r)aj3^ l««^A.i |LaJCH-Di U-/ •J^^.rxiD Ut^ixja^"^ V,*^- -o»^— J 
«foaiDw^ ^ . l..«o.^o«^ Lioa— ^ 1-^^ yO^^^^k^i |iL/ ch^o [^•a-^ ^i-ioo 
• ^^L |oo* uiL^ajLO . ^^L |oo« 1^-^? Il.w'^^ li;.3ooo lianA |ocm oo^ . bw^oa^ 
l^.l:^A.i |LaJCH-2< |^{ *^ixiO Owio^ v«-^? ^o«o';..*v;ivL ^.^.^A. ^^ wi* ..•oiOi^.lo 

j ioo|L -♦ -J ^ . L*v.^I l-^^a^ l-io^^- <H-»V^o 0^1 iLeVLj yoo^o 0.-J0* 

^L |oo* U ^l IL^— .V— .r> |?aia — 3o li;^^ io |oo* 00*? . '^oq vtL ^ ^ 

lw^,DJ:^..^iDo l...iaA3o y^.Sia-^^1 l^J:^ — a.i |La.Jo*-0» ]*^~*l '^^j^— iD s-.j^a^AjJ 
|o» )a— co ow? l-Sl— o ya.^.>a — m. ^ . ^a--^Ja.2^ J io^v l--..^__:^ 

IjL^C^ l iO*:^ ^L |o« yOf_JiO O^ |0O* «A bO-JLO . ^L |L*_-V1 |>^ roji^^A. 

^OOOi o»1.2 ^ yOO^ |00« l-^^^l OO^ l^^A. yO.'^^^ ^^'fi^ ' '•^-^oC^ |oo« «O^^^f 

lX^.>{ 0^0 IJ^J.-^ w^o^ . 1««I:^ma.^ |LaJCH.D? I^J •J^^ji.iD w^oi -o»aA.-^3 
yav.^A. ^ . yOcH-Vy^M^f |Lo?Lh 1-^i-^ )^^ U^^^^^ ( sic ) Uja.^o;^o l-J-acojo 
|oo« U.39 |L«.^>-3 li;^«..^o |iaiQ.3 ^L |oo^o w^a.<^^{ ^ |oo^ .^^^^i l-zLsi 
1a£d{ 3|o woa^o^^^lLo ^a-oadi I^^jl^ |LaJcH.o^ |«...{ 'i^^^ ,.£Da^xd{ ^L 
"^^t 0« 1.^5.iaa:s^oJ ^-*a- ^ . o^-?^o ch^ l-Lslo l-J^j-»?a.O? o^^ |iL|o 
otLa.j;^«:^^ ^L |o« jk^A.o ^L |L«-.v |oo* Ix^ 00*1 . yU^o? o^— ^**^ |oot 
i^joJ^^A^^ |iL{ ov^o l..j.ioaA*Jo lUn^ l,.-jii^A.i iLaJo^JDf ]^^l *^ N.^^ Tl-ja.-j 
)oo* o«i . f^l^ ya^^A.^ <-«a-*I ^o|i^J ^ . om»*-»? |i^^-i-Sio l--^-.^a-^io 
'J^^^^^id l..A.^^^a..3 ^L |oo* «A;^aA.Q ^L )oo» U.-^? |L«^^ liw^^o . |iaja3 
l^i )ioa^ 1^^ CH^?*— 1 )fLj ot~-^o LuDiLo l-.^laji I^-JiLil? |LaJo>^? ]~*l 
«A^o^o ^L IL?:^ [x2> oo«9 . >a^ ^ «^ l--.i^^ lido::^ ^ . l*;.^;^ J^^ ^^a? 
**«fo{ 1*^ >K A » iLoJot^f )j-*/ •J&v S >.^iP «.o^ioj «Lofa-ja-a^ ot^ ^, aio yCH.-3o 
**?J ^ . ^-~.»fo« — I JK^^ o*...^ Uoa^L J^woo U-^^Lo Oi— ?jM^f yoov^ )Lo?L)o (1) la^-tt^t U~^! o{ \0.-^l «iQ~^UJ It;— Af 

^;:^j^xd|? ^I^o;^ ILauo • ^-::k.«:w ^l^ot ^^^^ ^l V ]il ^ ^^.^o ^ .^L 

wiljJ ^^ o^^^La^ . y^to JJ ^J^^oi L^dS.? . u~^{ ^ ^£Ol^ocx^\A^^ U>ho jJ^^ 
Vl . '^ '^^•, o> iJ^^^t Lj~~o)l:s. ^j{ '^•%o lo Jlf : ^Ai^-^ ^ o} • L'— ■»a.'^^ Ljo^ 
U ^^ Ifo^ Lo^t • ^cT^oLdi otLo?Oi£0^^&c L^cT^ L^Ka^i U^ Io^! ^ V^i 

u^oa^ojidi ««otowi i» ^ w..A^ ^aJ:^^ JLaIjl ^^LVL ^ — ^o»»^ L^c^ a^h • Ul 

l^J^ L^^f "^? JLn^a:^ «. — ^ IL&{ • oiLototA» ^^ ^ o^i^A,|o • ^ooov^t 
oLoXdtsx^? |L^^ Li^) W^ iJS^ ' oto} a Lioi otLofo^^^f^^ ]il • |oo) 
1« ^^p |J^^aVa.^o tLa)'^ oJSjd)^ ooi %£OO.AAfiOoJil "^«^^ .m^^^Lj • Looi 
)La~.a:^^oviAo LocuSi^ «^ . L** *ifcv>? W^ ••oio«.d.^d^L • ^.^^ ^-^^^ •» o{ L^ ^ 

^j^A^o )LaJ.2i2^? iLoi— ^l? iLai.viVAVN. Li^ ^ho yoo;^? Jii*i*^fc>t y — »{ 

♦ L^-A.! iLo.^^? ^«OM iLow 
^ L^^^jfc ^fooL^od? L-^J^JD «^yoA^ i&^xoL^? JJo) Jl^;^*. /^^^ 

yOfV «^^ uooow^ Looi? L**^^'^^ k£0^ad? iLoio»^ 

y^ . JLmJ^-a. «£oa.^oJl^ ^ooo^ ^.ot.jol • JL^o?9 ^.aojd yoiLi s^.i o a* ^ 

. ^ ^'7-, Sl OUI^^I J^^A.O ^^Ll V*— ^ iJ^sOA^ • ia iwfiO^ OiA^f j^...AadL{ 

jL^^Lo ^«wfiov3 lo^L L^V<o L<^Jik^ jk ^ Q^a «dk^ow^ %A.J^^L{ |;.«^2la. Lia^{ 

>^^Lo ^J^.A.? |J^ iA3 O^Lo^O»..^J> JLa..*..^ JLmw ^A. u^!^J^^A.)o • 0».«-A 

9o^£o{ ^~o ^ L-J-^> Of^ "^-^w ^o^oJ^l ♦ L— — *^^^ >xaA-. ^iDo;3i «J^wLLiof 
^ Lioi L ■ ^^o o^f . JL^o^i^X) ^rooiyiOQ^iv)? ) w"^v o )|baj.x>L? )JtsHiii£^ L^^r^o 
f J^ — «lo ^^lo )L^*i^^J L-^ • )J^*«*.ioj-i0 )j^mL3JL^ . ja.AaLj L«^9a.tt:2v L^ja^ 

^/ ^aJ^^oL^; «Lofo^^t Jl-.ML^f ^«vfo{ J^\J^ks^ (1) Lactina in codtce adest unius lolii 2 Y 

»-. A^j \J^ -.^A.L« li-^ -^o L*^/ li„_^a— ^o : LjU— xt>io iLaX-Wio^vA^o 

w^^^f l^ji^o • yk^M>l k£odVol^^ mLai^ i^<^jx^ po^ — x> iio* L^^i . bl » ^ ^ v > 
JUj^.vir>4 ^CH— ^ J^^^^i ^oi3 iLax^J^sA^ U ^ J^c^^M^^i^ . J^.N.ain ^o^ ^dt 
>6bc>^^A>3i ^ — ^i ooi . ^_:^J^^AJ li^ — 3JJ U^J^-aio JJ p-2^ U ^? • |;.»l^4o 
JL:l^o L^ — >3 lia.- -V^ La^^3 * — a^ . J^^^oi vL^t ^) lli . |oo«^ ]j<» ^ ^^jk^ 
Jl— 3^ oo« lA.a — io ^—♦...o* ^Ji s^-»J . |o«— ^ La-J^ v-oj.V^ w>i i^iaj Jsi— ^ 
^ ^^ IjJ ^Ji Jl-l^-J )^.;uoo a.^> "^- 1 ;^Qa- U ^jLa ?»b;io j-O . a»w3 -o»oUj 
JL.J — «A.4 L..jl>d^ |J^^:kx71 l2^U • hW '^wL^A.o : ^^o J^l ^«jcijo* vjh L^oV 

• li/l.^J^vA^ |i;.i^ o>-*i^»|i »^-J ii.^o* . |J^ — V^Q^ ^^y^o» Jli( Ua^ ^ . Ni-LioJ 
^^ Vl <> l^ i L.^-^^ ^ • CHAaj.^.:^ |oo< ^o^ol^l ^ l^'^^ JL.J^a. wCOa^oA 
JLcoa^L^ .^.»11:^.:^^ ljL'ba..oi..^ U^ N^ )o*-J^o . o^? ..oa^A|«Li> ^«i Lu^^ 
joot ^.'A.J^ Jl.»A.J^^^ jLLx»'^ ot...>^v|? ^afio;^^.^ : ^JVo» ^^} p,"^ . ««vL/ ^^.0^1 
<H > K ^ — A.::> |oo« «^ — .»;j9 3{ |io»^^&.o . |of— 2^i )L^-^ fi-^o ^— ? loo* 3m 
^^.suo «.J3 . 0(.^^^^^3 ^«..»01 foo^ ^^o^oJ^l L.dLaA.0 |?o*xoo 1«^,>va ^ax^^^xoif 
^Iaj yOc^^ l._»^|f . o» . ^ 00« ^^a^M ^^^i yoo»:^? lilJo ^-^'i^ -o«i^ 

• ^o^:^a^ ^.*^ «. — D . |oot JjL — ^b^ LA.a,^A. p — 1^ L.00^^0 . )l ^ -^ La— 2^ 
^^ — ^0« )J^_^?090 ^.*o»..^2 JLLa^o . 3a.M.mj |o«.— ^ ^^ "^**?? • 1^^ ^i^^^y 
^Q^ • IJ^^dMaA^cT^ ^l o«Lo;jad Loo« Iw^*^ «^ . >^oot ^.»00« IL*:^ ^.^.oa:^ ou.^1 
00« ^l? ^^*l . )J^^^d?o9 i9^^9 |oi.-^ J^^^^? |a-.>*^? |oo^ ^Tkflflao ^);^>^^ 00? 
%*.^l ^Oh*^ a:^? . o»&^ ^-^L? La\i^ L^>^«<ik^ wsoL LjdcDs.o . )?aio «Lw^L-3 

llL^o^ 3j }il . |f;.A.? JLo^o;.^ ^ f^® '®« )^ • JL**— J Jl — »?a— ? Jl^o o 

. J^w*-io^|? iLolo;. ffv |ji — ^ ^^ ^ . l^o:^ o».::^ ^ W^ )oo» )a-.io iuua^ 
. )?o« "^^ ui^ : L*.-...^^ i*J^*^. )Lai£^^ ^ ^^.a : >^ .«aA.? J^^a.? IS^t^e^o 

• ''^l^*— 21 J^i U yOOflSlK^a.*? 00«. tl fl^^^^^ ^l — 3^oi? O»- ^ )0O« •»"fcfP ^_^o 

Jbia^a.» ^ o)? «^-...»{ Joot ;.2k:^)L*:^ ^^wL^ "^^zxiDcr^ jLa^^Jo )LL^^ iLo^^^Na^ II 1 

|J^^_3Vo« |J^^«^o |LJL — A^ lloVU • i— .«^^ ^ «.JbQi^ «..ido . oN-! .nn«»fr>^l3 
llu^o . L^aa^^ ot.JbaA. ^^^^ ;..^a£oo ^.2kCD fa:^)L^ |Ji aJo«j^iDo . «. >ftN>l 

]]^ l.!>o . 000« ^ .»«..^V ^.A.3Ll Jl — ^"^^ r — -^^ • ^^^! ^O'^.^ Ld^ y^oC^ 

o^i&? |JL.,^£d:KO . l-^^a.»? ijbQV ^^ jaoow-^2^ • '^^j^ ^a'S.a.2^ JL ^^v 1 
^ow.^So . yOot...»VL yoLa^bQj iLv — •^*'^ |La^>o.3^ yO^Jli «.-i^d . JL^aax>9 o«^;.j£^ 

^AAa..< «...DO . O», ■.,r>V Jl^A^I iA..^A.V J^AI^ |0Oi~J1 . Ot.A.»9 9^^ ^^hA9JL|9^^JIa. 

^aiD;.^:^ ^ou^ yOOf_.»:U^^^Cv |La.Jot.-2? |«.~»? y^^^ ds:^.^/ . y^^^^us^t 
IJLI .^gpo • ^a~2vaS^ ^—.^.iDLlo «£DOW^d ^idifl ^i «^ . JLoaJ^ ^c^ado 
o^^lo . JL.».^.2» ^aidw.^o JLiDa^ aA^J . yoo^ o»x^LLh ^^^/ ^^ «ooi^v 
. >^_..oJ^^— jw? JUo . ILa.^^ J^^^:^ •.!>? ^oS^aS^ ^.»^ o».A^9 . | J^J..» «..^dv yoo^.*^;^^ 
oi** ^skl , o;:^_.^Lj |l-l\^iO? ^L? . 1^30«..^ V...21.-V JL»v^ «..o . IJLa^ JLi^< tJ^^o 
)l;:^:^oo . 0^-1:^1 \'^4> k^ ^^ o^Jbaro^lIo . «;..^a-» jk..W3 o^aa.o . o».a^C^ 

ldaA.iao AdJ ^a.^^w£oaiQaji_2v vt^ioj ^^;^o . o^i^ ^^kV jDla^^^ «^ IfOJ liL^ 

^ooi^ ^^\ . )jk*k ^c^oh^l ^c^aS^ o«^A.M . yoo^.^ o^ioJ^^jlIo . usov^i^JC^o 
«.•o«a^^.Amjo l^i^ o^aA..^jo . JLlS^ oN:0 |LdV^o |io(.A. «..^VJ . ^aA£oam.D 
oBoa— ^adM ^o^lv.*...» . ov— ^«.r^ «.a.un*J^^ — ^o ^So^ Jo . ov-2:v^i LcDV JLa.^Cv 

Jj^ 00« ^*l . l A.*C^ ^^ — »*L|o Iv»^^ CH^ s^ — ^oX\ o«.:^v Ljldo^ «.jdo . >*^oh^*\ 

^^ \oo f lo^^U a««^A.o ooooL ojL_^i ^JS..»|o . ^oJ^.^a^ |L;.^a.^ J^.n «ig> L} 
^W-^No «^ ]^o ^..J^^L . ^^A. ^-Jitx^o ^.»J^^.Js.L . ^i»o,^ }^^s^ o«K;jo ^ 
IJ^jA ^ ^oifiolo . o.ioo;.3 ^..LiLo . i.»vxDjLiDi \'i,>^\ J^~*^r> ^..LUo . ^of ^^.iv 
VA^o;.^ . iLai:^^? l^-»^o» IJ^..^^ y^^ca lo^o . ^jdowS? oia-i* iJ^.3^ J^^.i.a.o ^J^Cs.Lt 
cHj;.— .ooM JLioaJ:^ (1) la.ioJ^z> JLvjlLo ^_..w^>qv=> IJ^vIa. ^-..do JL-.a^ IwA^JL-.^ 

4 ^J^-N>^iQi^.V> (1) In margine additur yV^jL*:^ •r> v£oanAj..»xoo ^«« vn>a^>^.<^d . ^x^ nn 9t v> ^ — l^zI^ u~^t . JL.ya«« yOCH^.:^ 
. jL^AAi^ao yOoC^ a««o|o v.i|< ol( Kfa^i Joi^^a^? |;2La> ^-^o ^oT^o ^ma Xrog^o 
1^9 ^«f ^^Lj^^^l^a^ . .ocH^io:^ o>i ^ "^.z^c^K ^'^v^ |o»o . |i^.<aViw> a^..^J3o 

^-jkii^ IJo ^ch2^ >\^a U . ^ — ..^^ ygtv^ ia.ji t:-*^;? ^^^*i 3j U/ . JLa-^J 
|l.i.^4i:^ ^;.^ uC^A3i IjL^i ^^ i^.1;...^ . ^«Jl^WA. ^oo^l I-^J^jl^ JJ[ . yOo«J^^ 
^ ^-^i^^-ra.^ |o«o . I^W-3 oi^.^^ «Lw-^^ 'J^.-*;^ JLi^..Jio . -oia-.aJ la:^ 
^^:^{ '^n^fci. Li>o».«o jU^ Ji.^>?iv>o . o«LooC^{ woio i^:^^^ o«id^ jax . u^i^ 
JLx39a^o l*^} a^^vA^ |o«o . ^^K^Oi.»« ot-^io o«;.,^Si |)iJL3 . o^.^ ^AiVi>o»^i 
i.l>^^ ya..3;j^9 jLi.^{ yoov^^i JL»a^o ijo%.^ ^ » 'vv> JJo . Ju^?a<*9 i,^v> ^ 
M^oJ^^lo . ^ Oi^oi^o . iLaJo»"^^ yoo^i^ o»N.nAi ^^^^^ * JLoo^ . oo».^ . »v ?» 
• iiaA?;<=>rvo • iajJLa^^ w^^ ibi^A. ^o ' jv^v ^:^va,i i^^v^ ooi ^^qv< . ^ 
|i^wii |ak:^^9oJL3i |L«J^o i^^^vA. JJLa. . ^Lt |L';j^ ^-.>o»v "fvo vjoo ;a^fti^jJJo 

f yawi*{ «^ J^.3N>! ^r^^c^ hl i"^Jfttao . o»«C^ ^""^? ^9a^JDM yajo^ IL^a^ "^ V^^ ^a.»V^^ |oo^ ^j^Z JU^ |oo« oti^^aj^ )J^j^^ 

|J^.A^o;.d o^J^^AiD OOO^ OlbdV^O Jl^^iiN^ ooo» 

l.^ ^dv l «£oa^o90?aA |J(s^^ iJ^SA^fJ^^ )^jL9o|^ JLsanmAd} i^aAV^ ^ 

^^ t^ ]^*l )ld^.^ J1^0~2? y^O yaw^{ J^s^t^O J^vV^A. ^* ^A, ypa^ JLl^O^O^AO 
• )9;.A30 ji^^JWOHC.^ ^"baiJD^ ^^? ^J^iDOi^ J^^{ wQXO JLl^^I^O. JL*aA^9 ou^^^o^ 

JLr>JS..^ ^ J! — &aiDjL2^ yoo^ J^^l Ja^^o JL-ai^o Lf oot.« ^^^Dc^ J^o? «j^^^o 

^^ ^ ^iD . m^ofLo iLoU \>^ I®®* ?-^^ ?-^? ^^ ^f-l?"^^^ • v*^ ^^? )Lojofc-« 

^9 JLa.o« . JLl^v^^ Jbi^a^ ^lo ^-.^'^AiD JUjdo^ ^:^:>a£^ ^lo : o^:aa£^ ocoi 
^a.^^J^d ^OA^xd ^H^ i^.JL.^^ Ifot yOo^LdVi*.^j o^ *J^^J:^^Lh ^^ W^r"^ 
. Jl«9ooi^i JL^:^ iAA^? '^^Jba.M.JO ^^va^ir^o Jl^^iDo ^^ ooot a-^io^o . )ba:^^l 
^o^^.^xo^l )aj^ r yi^^ otw — .^A 000« ^-.«v^? J?a^i!^ I^^^aj^ a.2o^<* JL^*h 
JJf ^« — bo yo;.^Juo o)L^^ jo>— v> 0001 yaiaAAj^ ^.^;.^)^ )^a^fn£> ^oJL^^^^o 
000« .«U^Ij JU? • )«^aj^ 000« dt^i^iDf l!o^-=^ o»..:» a^^ol |^a.^J yCXJot ^lo • ojL* 
Ji;.^. ^a^^S )oo« <S^^ «JDO •> )J^.A^ J^s.*^ ^ JL.>A^ ^aA* yV>o f^^ J^]i^\^} 

J^%_A^^ yOA^^^J yO-^lJjl )00« «.A.SO . yOJ? «« ^ | O | OO^ ^ «.-J^ • ^^O^? yOOi^^^ 

yV^i o^^^ *«o«a^f.iD ^ ^o^b^S )oo« Ji^o^^^dl^ "^g^o . JL ^v /^fti v^ i JLjLa^^ 
Jl«*ja- 00« o»,2i.^i ^-^! ^'^^ Oi^^ioJ )o« i«.jLO . )L;.^J Oi^^ )oo* ^^^o . ixioj^ 

^*W^)^ yOOvl^ |00« ^i&ObJC^ ^Ot 1^^ ^ |oot 'fs"^'^ ^<^f^!^^^>^ * >XaA« JI«*aA!)Q^ 

^^.^ |Jo . )io^ )^)&c^ )Lw^JL:^ )oo«ofZ>N>o . JL^a^i 00 j.:^^ >^o.m^ ho»^ .0^ 
)jL*Li ya-i*i ^-^0* ^ ^.^J^wj . )i«i «^^ \.ccm ♦.ia.3 w-'^ JLio i^^a^ 
. w^iD ^ y^oo«.^!^ ^dt^ Jlj^iDaS JLa.^ . '^.ai^ 00« yaJDLa^^ ^^gte . wavioLo 
)L«v^ JDOJX*. ^2^ b^l f«J^^t Uw^i? JL^««So . >^.|i.«.^:d oaj^ioL ^l L2>otoL? 
«*;jdL|i ^i ^^oJL_jk. . Jlj ; "fc gn^ ^aiD;.^ La— ^ iA^aA.|^)i )L«.V3o ^a-oa-djf 

-^ I co 

I 

p PONTIFICAL INSriTUTE OF MEUlAtVht biUuit* 

59 QUEEN'S PARK CRESCENT 

TORONTO— 5, CANADA 

I 2537.